Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.49

Valiokunnan mietintö StVM 13/2017 vp HE 160/2017 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 160/2017 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Annika Parsons 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Antti Huhtamäki 
    Maatalousyrittäjien eläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia siten, että vuonna 2018 pidettävässä lomituksessa maatalousyrittäjiltä perittäviä sijaisapumaksuja alennetaan. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2018. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallitus päätti syksyn 2017 budjettiriihessä kohdistaa 1 miljoonan euron määrärahan lomituspalvelujen sijaisapumaksujen alentamiseen. Maksualennuksen tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien työhyvinvointia ja jaksamista maatalouden haastavassa taloudellisessa tilanteessa. 

Maatalouslomitus on maksutonta kotieläintaloutta päätoimisesti harjoittavalle maatalousyrittäjälle 26 päivän vuosiloman ajalta lukuun ottamatta mahdollisia valvontakäyntejä tilalla ja automaation vaatimaa varallaoloa. Asiakasmaksuja sen sijaan peritään sijaisavusta ja tuetusta maksullisesta lomittaja-avusta. Sijaisapuun on oikeus lähinnä silloin, kun yrittäjä on tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta välttämättömiä yrityksen hoitoon liittyviä tehtäviä. Sijaisapua käytetään pääsääntöisesti joko työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. 

Sijaisavun tuntimaksua ehdotetaan vuonna 2018 alennettavaksi 4,59 prosenttia. Näin vuodelle 2017 hyväksytyn määräaikaisen maksualennuksen voimassaoloa jatketaan vuodella ja maksu pysyy kuluvan vuoden tasolla eli 12 eurona tunnilta. Ilman alennusta maksu olisi 13,66 euroa tunnilta. Tuetun maksullisen lomituksen sekä varallaolon asiakasmaksut sen sijaan nousevat vuonna 2018.  

Valiokunta pitää sijaisapumaksun alentamista tarkoituksenmukaisena. Maksun alentamisen tavoitteena on laskea palvelujen käyttökynnystä. Näin alennuksella pyritään kannustamaan yrittäjiä sairauden tai perhevapaan aikana irrottautumaan työstä ja huolehtimaan jaksamisestaan sekä työkykynsä ylläpitämisestä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 160/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 23.11.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen sin 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Eila Mäkipää  
 

VASTALAUSE

Perustelut

Hallitus päätti syksyn 2017 budjettiriihessä kohdistaa 1 miljoonan euron panostuksen lomituspalvelujen sijaisapumaksujen osittaiseen alentamiseen.  

Lakiehdotus on lähtökohtaisesti hyvä, koska se auttaa maaviljelijöitä jaksamaan nykyisessä työtaakassa. Hallitus on siis sinänsä tehnyt oikeansuuntaisia ratkaisuja. Ehdotettava 1 miljoonan euron panostus on kuitenkin liian vähäinen. 

Valiokunta esittää 1 miljoonan euron määrärahan lomituspalvelujen sijaisapumaksujen alentamiseen. Perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ehdotetaan lisäyksenä 2 miljoonaa euroa maatalouslomituksen tukemiseksi. Näin ollen on ehdotettava panostus riittämätöntä.  

Arvostelu kohdistuu myös siihen, että ratkaisu on vain vuoden mittainen. Lain määräaikaisuus on liian lyhyt, jotta nähtäisiin todelliset lain vaikutukset. 

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Vastalauseen muutosehdotukset) ja että hyväksytään yksi lausuma (Vastalauseen lausumaehdotus)

Vastalauseen muutosehdotukset

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 27 ja 27 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 27 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti ja 27 b §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1663/2015, väliaikaisesti uusi 2 momentti, seuraavasti: 
27 § 
Sijaisavusta perittävät maksut 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työtulon perusteella 1 momentin mukaan määrättyä tuntimaksua alennetaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 9 Muutosehdotus päättyy prosentilla vuonna 2018 pidetyssä sijaisavussa. 
27 b § 
Yritystoiminnan järjestelyjä varten annettavasta sijaisavusta perittävä maksu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, sijaisavun saajalta peritään 7 i §:n perusteella vuonna 2018 pidetystä sijaisavusta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 10,50 Muutosehdotus päättyy euroa tunnilta. Sen estämättä, mitä 47 b §:n 2 momentissa säädetään, tässä momentissa mainittu rahamäärä vastaa vuoden 2018 palkkakertoimen tasoa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi huhtikuuta 2019 Muutosehdotus päättyy
 Lakiehdotus päättyy 

Vastalauseen lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus vahvistaa lomituspalvelujen kehittämistä edelleen pidemmällä aikavälillä. Tällöin kehittämistoimien määräaikojen tulee olla riittävän pitkiä. 
Helsingissä 23.11.2017
Arja Juvonen ps