Viimeksi julkaistu 8.5.2021 12.13

Valiokunnan mietintö StVM 15/2018 vp HE 203/2018 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta (HE 203/2018 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • sosiaalineuvos Juha Luomala 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • varapuheenjohtaja, professori Timo Harrikari 
    Valtakunnallisen sosiaalityön yliopistoverkosto Sosnet

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi sosiaalihuoltolakiin kaksi uutta pykälää. Sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestävälle yliopistolle voitaisiin korvata valtion varoista erikoistumiskoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia. 

Aluehallintovirastot maksaisivat valtion korvauksen sosiaalityön erikoistumiskoulutusta järjestävälle yliopistolle. Korvausten suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvausten hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädettäisiin tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. 

Kunkin sosiaalityön koulutusta antavan yliopiston tulisi esityksen mukaan ilmoittaa kalenterivuosittain sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaalityön erikoistumiskoulutusten määrän. 

Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Sosiaalityön maksullista erikoistumiskoulutusta on järjestetty yliopistojen yhteistyönä, ja siihen on osallistunut vuosittain 20—30 sosiaalihuollon ammattihenkilöä, joilla on työkokemusta sosiaalityön tehtävistä. Kunnat ja muut erikoistuvien opiskelijoiden työnantajat osallistuvat vaihtelevasti kustannuksiin, mikä on osalle opiskelijoista muodostanut esteen koulutukseen osallistumiselle. Hallituksen esityksen mukaan erikoistumiskoulutuksesta maksetaan yliopistoille korvausta koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista. Korvauksen suuruudesta, maksamisen perusteista ja muista korvauksen hakemiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Valiokunta pitää sosiaali- ja terveydenhuollon integraation kannalta tärkeänä, että nykyisin terveydenhuoltoa koskeva valtion korvausmenettely laajennetaan esitetyllä tavalla myös sosiaalihuollon erikoistumiskoulutukseen. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyvän järjestämislakiehdotuksen 38 §:n mukaan valtion varoista voidaan korvata kustannuksia, jotka aiheutuvat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden yliopistotasoisesta koulutuksesta ja siihen liittyvästä käytännön harjoittelusta (HE 15/2017 vp). Lakiehdotuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Nyt käsiteltävässä sosiaalihuoltolain huhtikuussa 2019 voimaan tulevassa muutoksessa ei ehdoteta korvausmahdollisuutta sosiaalihuollon ammattihenkilöiden peruskoulutukseen kuuluvasta käytännön harjoittelusta. Valiokunta pitää välttämättömänä, että terveydenhuollon ja sosiaalihuollon koulutuskorvauksia kehitetään jatkossa yhdenvertaisesti. Valiokunta pitää myös henkilöstön saatavuuden ja osaamisen turvaamisen kannalta tärkeänä, että maksujen periaatteet, laajuus, kohdentuminen ja maksuihin liittyvät käytännöt ovat ennakoitavia eivätkä muodostu alalle hakeutumisen tai osaamisen kehittämisen esteeksi. (Valiokunnan lausumaehdotus

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 203/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy yhden lausuman. (Valiokunnan lausumaehdotus) 

Valiokunnan lausumaehdotus

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii koulutuksesta maksettavien korvausten asianmukaisuudesta ja opintomaksujen kohtuullisuudesta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden saatavuuden ja osaamisen turvaamiseksi. 
Helsingissä 27.11.2018 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Outi Alanko-Kahiluoto vihr 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Jaana Laitinen-Pesola kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen sin 
 
jäsen 
Ulla Parviainen kesk 
 
jäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 
jäsen 
Pekka Puska kesk 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Kristiina Salonen sd 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
varajäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen