Viimeksi julkaistu 6.10.2022 12.15

Valiokunnan mietintö StVM 15/2022 vp VJL 2/2022 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta (HE 231/2021 vp) (VJL 2/2022 vp): Asia on saapunut valiokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntija

  • johtaja Jaana Huhta 
    sosiaali- ja terveysministeriö

VAHVISTAMATTA JÄTETTY LAKI

Tasavallan presidentti on 26.8.2022 jättänyt vahvistamatta perustuslain 77 §:n 2 momentin perusteella eduskunnan 27.6.2022 hallituksen esityksen HE 231/2021 vp pohjalta hyväksymän ja eduskunnan vastaukseen EV 96/2022 vp sisältyvän lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Syynä vahvistamatta jättämiseen ovat lain voimaantulosäännöksessä havaitut virheet.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Perustuslain 78 §:n mukaan vahvistamatta jäänyt laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä. Perustelujen mukaan vahvistamatta jääneeseen lakiin voidaan tehdä asiasisältöön vaikuttamattomia vähäisiä teknisiä muutoksia (HE 1/1998 vp, s. 129 viittauksineen). 

Voimaantulosäännöksen 1 momentin mukaan laki tulee voimaan 1.1.2023, mutta säännöksen 2 momentin perusteella sovelletaan 2 momentissa mainittuja pykäliä kuitenkin vasta vuodesta 2028 alkaen. Näin ollen 2 momentissa mainittuja säännöksiä vastaavat voimassa olevat säännökset kumoutuvat 1.1.2023 lukien, mutta uusia säännöksiä aletaan soveltaa vasta viiden vuoden kuluttua tästä lain voimaantulosta. Tämän vuoksi 2 momenttia on korjattava siten, että siinä mainitut säännökset tulevat voimaan 1.1.2028. 

Valiokunta ehdottaa, että voimaantulosäännöksessä voimaantulon ja soveltamisen ajankohdat säädetään 1, 2, 4 ja 5 momentissa.  

Valiokunta ehdottaa, että voimaantulosäännökseen lisätään uudeksi 4 momentiksi voimassa olevaa lakia vastaava lain 20 §:n 2 momenttia koskeva voimaantulosäännös. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että voimaantulosäännökseen tehdään edellä todetut tekniset muutokset. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna vahvistamatta jääneenä palautuneen lain VJL 2/2022 vp. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 Muutosehdotus päättyy päivänä Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tammikuuta 2023 Muutosehdotus päättyy.  
Lain 3 a §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti sekä 14 a ja 15 b § Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tulevat Muutosehdotus päättyy kuitenkin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi voimaan Muutosehdotus päättyy vasta Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1 päivänä tammikuuta Muutosehdotus päättyy 2028.  
Sen estämättä, mitä 3 a §:n 1 momentin 11 kohdassa säädetään, henkilöön, joka toimii kotiavustajana tai hoitoapulaisena tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lain 20 §:n 2 momentissa säädettyä henkilöstömitoitusta sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 2023. Sitä ennen henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.  Muutosehdotus päättyy 
Lain 20 §:n 2 momenttia sovelletaan pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköihin Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 31 päivään joulukuuta 2027 Muutosehdotus päättyy.  
Lain 24 a §:n 2 momentissa tarkoitettu asiakaskysely toteutetaan ensimmäisen kerran vuonna 2024.  
Helsingissä 21.9.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Kaisa Juuso ps 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Harri Sintonen