Viimeksi julkaistu 8.3.2021 11.46

Valiokunnan mietintö StVM 3/2021 vp HE 254/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 254/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

  • neuvotteleva virkamiesMikkoHorko
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • pääjohtajaOutiAntila
    Kansaneläkelaitos

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. 

Kansaneläkelaitoksen tehtäviä on lisätty muun lainsäädännön muutoksilla ja uudet tehtävät tulee lisätä Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin. Lisäksi esitetään joitakin teknisluonteisia täsmennyksiä ja muutoksia voimassa olevaan lakiin. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin teknisluonteisia muutoksia, joiden tavoitteena on ajantasaistaa Kansaneläkelaitoksen tehtäviä ja organisaatiota koskevia säännöksiä sekä turvata Kansaneläkelaitoksen toiminnan ajantasaisuus ja tehokkuus. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä perusteltuna ja kannattaa ehdotettuja muutoksia. 

Esitetyillä muutoksilla Kansaneläkelaitoksesta annettu lakia tarkistetaan vastaamaan laitoksen uusittua organisaatiorakennetta. Lisäksi sosiaaliturvan yleisrahastoa koskevaa säännöstä muutetaan Kansaneläkelaitoksen vuoden 2021 alusta voimaan tulleen opiskeluterveydenhuollon järjestämistä koskevan tehtävän vuoksi niin, että se kattaa korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta annetun lain 22 §:n mukaisten korvausten maksamisen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle opiskeluterveydenhuollon palvelujen tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista. 

Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin ehdotetaan myös lisättäviksi säännökset päätösten tiedoksiannosta tavallisena sähköisenä tiedoksiantona, jos asiakas on antanut tähän nimenomaisen suostumuksensa. Nykyisin Kansaneläkelaitoksen päätökset lähetetään postitse kirjeellä tavallisena tiedoksiantona, ja esimerkiksi vuonna 2019 kirjeitä lähetettiin yli 15 miljoonaa. Valiokunta katsoo, että mahdollisuus saada päätös tiedoksi sähköisenä tiedoksiantona on perusteltua asiakaspalvelun parantamiseksi ja postitse lähetettävien paperikirjeiden määrän vähentämiseksi. Asiakaspalvelun näkökulmasta valiokunta korostaa myös päätösten selkokielisyyden ja ymmärrettävyyden tärkeyttä.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomuksia käsitellessään useaan otteeseen painottanut Kansaneläkelaitoksen valvontaa ja ohjausta sekä Kansaneläkelaitoksen asemaa koskevien muutostarpeiden selvittämistä (StVM 3/2018 vp, StVM 40/2018 vp ja StVM 43/2020 vp). Valiokunta pitää hyvänä, että sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan asettamassa parlamentaarista työryhmää Kansaneläkelaitoksen valvonnan, aseman ja toimivaltasuhteiden sekä Kansaneläkelaitosta koskevien laajempien muutostarpeiden selvittämiseksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 254/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 24.2.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
MarkusLohikesk
varapuheenjohtaja
MiaLaihokok
jäsen
KimBergsd
jäsen
Anna-KaisaIkonenkok
jäsen
ArjaJuvonenps
jäsen
NooraKoponenvihr
jäsen
AkiLindénsd
jäsen
Hanna-LeenaMattilakesk
jäsen
VeronicaRehn-Kivir
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
HeidiViljanensd
jäsen
SofiaVirtavihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
SannaPekkarinen