Viimeksi julkaistu 2.8.2021 12.16

Valiokunnan mietintö StVM 36/2020 vp HE 223/2020 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 223/2020 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • hallitussihteeri Anu Kangasjärvi 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • keskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen 
  Kansaneläkelaitos
 • ylilääkäri Taneli Puumalainen 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • talous- ja veroasiantuntija Joel Kuuva 
  Hyvinvointiala HALI ry
 • erityisasiantuntija Päivi Opari 
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Suomen Kuntaliitto
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • KT Kuntatyönantajat
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia väliaikaisesti. Lakiin lisättäisiin covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaamista koskevat säännökset, joiden mukaan taksanvahvistamismenettely poikkeaisi normaalista tutkimusten taksanvahvistamismenettelystä. Lakiin lisättäisiin asetuksenantovaltuutus valtioneuvoston asetuksen antamiselle. Asetuksella säädettäisiin koronavirustutkimuksen korvaustaksasta siten, että sen määrä olisi Kansaneläkelaitoksen taksanvahvistamismenettelyllä vahvistamaa koronavirustutkimuksen korvaustaksaa suurempi. Kansaneläkelaitos voisi maksaa covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvauksen tutkimuksen tehneelle palveluntuottajalle myös silloin, kun tutkimuksen omavastuuosuuden olisi maksanut vakuutetun sijasta hänen työnantajansa. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021 ja olemaan voimassa vuoden 2021 loppuun. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksen tavoitteena on helpottaa vakuutettujen taloudellisia mahdollisuuksia mennä covid-19-tutkimukseen yksityiselle palveluntuottajalle ja mahdollistaa yksityisen sektorin covid-19-diagnostiikan käyttö nykyistä laajemmin korottamalla sairausvakuutuksen korvaustaksaa. Lisäksi esityksen tavoitteena on parantaa työnantajien mahdollisuuksia tarjota covid-19-tutkimuksia työntekijöilleen mahdollistamalla suorakorvauksen maksaminen palveluntuottajalle, vaikka työnantaja maksaisi tutkimuksen omavastuuosuuden vakuutetun sijasta. 

Valiokunta toteaa, että tällä hetkellä julkisen terveydenhuollon testauskapasiteetti on hyvä ja covid-19-tutkimukset ovat julkisessa terveydenhuollossa potilaalle maksuttomia. Julkinen terveydenhuolto voi myös hyödyntää yksityisen sektorin testauskapasiteettia ostopalveluilla, jolloin tutkimuksesta maksettava kustannus perustuu kilpailutukseen.  

Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen tarkoituksena on täydentää julkista terveydenhuoltoa korvaamalla osa yksityisen terveydenhuollon käytöstä vakuutetulle aiheutuneista kustannuksista. Ilman ostopalveluna tapahtuvaa kilpailutusta yksityisen sektorin perimät hinnat covid-19-tutkimuksista voivat nousta selvästi korkeammiksi kuin testauksesta julkiselle taloudelle aiheutuvat kustannukset. Valiokunta pitää kuitenkin esityksen mukaista korvaustaksan säätämistä tarpeellisena covid-19-epidemian poikkeuksellisissa oloissa ja kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä yksityiskohtaisista perusteluista ilmenevin muutoksin. Esityksen mukaisilla muutoksilla voidaan varautua riittävään testauskapasiteettiin covid-19-epidemiatilanteen mahdollisesti pahentuessa.  

Esityksen mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään sellaisten covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävien tutkimusten korvaustaksasta, joiden korvaaminen Kansaneläkelaitoksen vahvistamaa korvaustaksaa korkeammalla korvaustaksalla nähdään tarkoituksenmukaiseksi erityisesti tutkimuksen hoidollisen arvon perusteella. Korvaustaksa perustuu tutkimuksesta aiheutuvaan kustannustasoon, siihen hoidolliseen arvoon, joka koronavirustutkimuksella on, sekä käytettävissä oleviin varoihin.  

Esityksen perustelujen mukaan tällä hetkellä covid-19-infektion tutkimuksista luotettavimpana pidetään nukleiinihaponosoitusmenetelmällä hengitystie-eritenäytteestä tehtyä covid-19-tutkimusta (PCR-tutkimus). Valiokunnan saaman selvityksen mukaan PCR-tutkimusten lisäksi Suomessa on markkinoilla useita covid-19-infektion toteamiseen tarkoitettuja CE-merkittyjä antigeeninosoitustestejä, ja useille laboratorioille ja terveydenhuollon toimijoille on myönnetty tartuntatautilain 18 §:n mukaisia kliinisen mikrobiologian toimilupia antigeenin osoitustestien käyttöön. Antigeeninosoitustestien laajenevan käytön myötä niiden suorituskyvystä kertyy lisää tietoa.  

Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa, että markkinoilla saatavilla olevien erilaisten testien luotettavuutta ja hintatasoa sekä testausmenetelmän soveltuvuutta epidemian hallintaan tulee jatkuvasti arvioida ja tehdä sen pohjalta tarvittavat päivitykset asetukseen. Lisäksi valiokunta korostaa, että korvaustaksa on asetettava terveystaloudellisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle. Asetuksella säädetyn tutkimuksen korvaustaksan tulee kannustaa käyttämään kustannusvaikuttavasti epidemian torjunnan kannalta tehokkaimpia testausmenetelmiä. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Sairausvakuutuslaki

3. luku. Hoito- ja tutkimuskorvaukset

7 §. Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksa.

Hallituksen esityksen perustelujen mukaan valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus säätää sellaisten covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävien tutkimusten korvaustaksasta, joiden korvaaminen Kansaneläkelaitoksen vahvistamaa korvaustaksaa korkeammalla korvaustaksalla nähtäisiin tarkoituksenmukaiseksi erityisesti tutkimuksen hoidollisen arvon perusteella. Valiokunta ehdottaa täsmennettäväksi 7 §:n 1 momenttia niin, että asetuksenantovaltuus koskee edellä todetulla tavoin tutkimuksia, joihin korvaustaksa määritetään, ei vain korvaustaksan määrää. Lisäksi valiokunta ehdottaa, että 7 §:n 1 momentin viimeisessä virkkeessä viitataan asetuksen sijasta kyseessä olevaan pykälään ja virke siirretään pykälän uudeksi 3 momentiksi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy nuutettuna hallituksen esitykseen HE 223/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen.(Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
lisätään väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 lukuun uusi 7 § ja 15 luvun 9 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 890/2006 ja 943/2016, uusi 4 momentti seuraavasti: 
3 luku 
Hoito- ja tutkimuskorvaukset 
7 § 
Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen korvaustaksa 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään, Muutosehdotus päättyy Covid-19-tartunnan toteamiseksi tehtävän tutkimuksen Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi korvaustaksasta Muutosehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi määrästä Poistoehdotus päättyy voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella. Korvaustaksa perustuu tutkimuksesta aiheutuvaan kustannukseen, korvattavan palvelun hoidolliseen arvoon ja käytettävissä oleviin varoihin. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Tutkimuksiin, joita asetus ei koske, korvaustaksaan sovelletaan mitä edellä 5 ja 6 §:ssä säädetään. Poistoehdotus päättyy 
Jos tutkimuksesta peritty palkkio on suurempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Tutkimuksiin, joihin ei ole säädetty korvaustaksaa tämän pykälän perusteella, sovelletaan mitä edellä 5 ja 6 §:ssä säädetään. Muutosehdotus päättyy (Uusi) 
15 luku 
Toimeenpanoa koskevat säännökset 
9 § 
Suorakorvausmenettely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sen estämättä mitä 1 momentissa säädetään, jos palvelujen tuottaja on perinyt vakuutetun työnantajalta palkkiona 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetun korvauksen määrällä vähennetyn hinnan, korvaus voidaan maksaa palvelujen tuottajalle sen tekemän tilityksen perusteella erikseen sovittavalla tavalla. Päätöksen antamisessa vakuutetulle noudatetaan mitä 3 momentissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hanna Sarkkinen vas 
 
jäsen 
Juhana Vartiainen kok 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen