Viimeksi julkaistu 1.2.2022 13.42

Valiokunnan mietintö StVM 38/2021 vp HE 235/2021 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta (HE 235/2021 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut (etäkuuleminen): 

 • neuvotteleva virkamies Eva Ojala 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • asiantuntija Emmi Vettenranta 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • keskuksen päällikkö Reija Jääskeläinen 
  Kansaneläkelaitos
 • elinkeinopoliittinen asiantuntija Joel Kuuva 
  Hyvinvointiala HALI ry
 • edunvalvontapäällikkö Anne Perälahti 
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)
 • Lääkärikeskus Aava Oy
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Helsingin kaupunki

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sairausvakuutuslakia siten, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksaa korotetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan, että covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen sairausvakuutuksen korvaustaksaa nostetaan nykyisestä 10 eurosta 16 euroon. Korvaustaksaa korottamalla pyritään kannustamaan työterveyshuollon palveluntuottajia tarjoamaan covid-19-rokotuksia nykyistä enemmän, mikä helpottaa työterveyshuollon piirissä olevien vakuutettujen pääsyä covid-19-taudilta suojaamiseksi annettavaan rokotukseen. Sosiaali- ja terveysvaliokunta pitää esitystä perusteltuna rokotuskattavuuden edistämiseksi covid-19-pandemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa ja kannattaa lakiehdotuksen hyväksymistä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta korostaa työterveyshuollon merkitystä rokotuskattavuuden edistämisessä.  

Covid-19-rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaaminen sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksesta tarjoaa vaihtoehdon julkisessa terveydenhuollossa tehtävälle rokottamiselle. Rokottamistoimenpiteen korvaus koskee käytännössä vain yksityisessä työterveyshuollossa annettuja koronarokotteita, koska koronarokotteita ei ainakaan toistaiseksi ole kansalaisten ostettavissa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajilta. Vapaaehtoisista covid-19-rokotuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1105/2020) mukaan työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetulla työterveyshuollolla on oikeus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain (1227/2016) 49 §:n mukaisesti ja kunnan on selvitettävä alueellaan toimivien työterveyshuollon palveluntuottajien mahdollisuus osallistua covid-19-rokotusten toimeenpanoon, jos se on tarpeen rokotusten viivytyksettömän tarjoamisen varmistamiseksi. Työterveyshuollon hyödyntäminen rokottamisessa edellyttää kunnan ja työnantajan sekä työterveyshuollon välistä sopimusta.  

Valiokunta toteaa, että asiantuntijalausuntojen perusteella rokottamistoimenpiteen todellista kustannustasoa vastaavan korvaustason asettaminen on haastavaa. Rokottamistoimenpiteen kustannukset voivat vaihdella huomattavasti sen mukaan, mitä kustannuksia toimenpiteeseen sisällytetään ja tapahtuuko rokottaminen esimerkiksi työntekijä kerrallaan ajanvarauksella tai niin sanottuina massarokottamisina. Valiokunta pitää nyt esitettyä 16 euron korvausta kohtuullisena ottaen huomioon valiokunnan saamissa lausunnoissa esitetyt vaihtelevat kustannusarviot. 

Ehdotetun muutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, ja säännös on voimassa 30.6.2022 saakka vastaavasti, kuten muut sairausvakuutuslain väliaikaiset säännökset. Asiantuntijakuulemisen perusteella valiokunta pitää tarkoituksenmukaisena, että korotettua korvaustaksaa sovelletaan vuoden 2022 alusta, ja ehdottaa voimaantulosäännöstä täsmennettäväksi. Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä, että sairausvakuutuslain väliaikaisten säännösten mahdollista jatkamista koskeva esitys annetaan niin, että eduskuntakäsittelyyn jää riittävä aika ja palveluntuottajilla on mahdollisuus varautua asianmukaisesti sääntelyn jatkumiseen. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 235/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotus) 

Valiokunnan muutosehdotus

Laki sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 3 luvun 8 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 225/2021, seuraavasti: 
3 luku 
Hoito- ja tutkimuskorvaukset 
8 § 
Covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvaustaksa 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Korvaustaksan määrä on 16 euroa. Jos rokottamistoimenpiteestä peritty palkkio on suurempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan korvaustaksan määrä. Jos peritty palkkio on pienempi kuin korvaustaksan määrä, korvauksena suoritetaan perityn palkkion määrä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20  . Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Lakia sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2022 tai sen jälkeen suoritettujen rokottamistoimenpiteiden korvaamiseen. Muutosehdotus päättyy 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 4.1.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Markus Lohi kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Mia Laiho kok 
 
jäsen 
Pekka Aittakumpu kesk 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Noora Koponen vihr 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Aki Lindén sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd (osittain) 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Heidi Viljanen sd 
 
varajäsen 
Aino-Kaisa Pekonen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Sanna Pekkarinen