Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö StVM 39/2016 vp HE 182/2016 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 182/2016 vp): Asia on saapunut sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Annika Parsons 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • johtaja Antti Huhtamäki 
    Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Valiokunta on saanut kirjalliset lausunnot: 

  • Suomen Kuntaliitto
  • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
  • Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulaissa säädettyjä asiakasmaksuja. Esityksessä ehdotetaan, että vuonna 2017 pidettävässä lomituksessa sijaisapumaksuja, tuetun maksullisen lomituksen maksua sekä varallaolon tuntimaksua alennetaan. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2017. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen tavoitteena on tukea maatalousyrittäjien työssäjaksamista, työhyvinvointia sekä työn ja perheen yhteensovittamista. Esityksessä ehdotetaan, että vuoden 2017 talousarvioesitykseen sisältyvästä maatalouden 50 miljoonan euron tukipaketista käytetään 10 miljoonaa euroa maatalouslomituksesta perittävien asiakasmaksujen alentamiseen. Lisäksi osana tukipakettia Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle on talousarvioesityksessä osoitettu miljoona euroa maatalousyrittäjien hyvinvointia parantaviin hankkeisiin.  

Valiokunta pitää merkittävänä, että valtiontalouden säästöpaineista huolimatta maatalousyrittäjien tilannetta voidaan hallituksen esittämällä tavalla helpottaa ja siten välillisesti vaikuttaa myös eläinten hyvinvointiin. 

Maatalouslomitus on maksutonta kotieläintaloutta päätoimisesti harjoittavalle maatalousyrittäjälle 26 päivän vuosiloman ajalta lukuun ottamatta mahdollisia valvontakäyntejä tilalla ja automaation vaatimaa varallaoloa. Asiakasmaksuja sen sijaan peritään sijaisavusta ja tuetusta maksullisesta lomittaja-avusta. Sijaisapuun on oikeus lähinnä silloin, kun yrittäjä on tilapäisen syyn vuoksi estynyt hoitamasta välttämättömiä yrityksen hoitoon liittyviä tehtäviä. Sijaisapua käytetään pääsääntöisesti joko työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi. Sijaisavun tuntimaksua ehdotetaan alennettavaksi 31 prosenttia. Tuettua maksullista lomittaja-apua maatalousyrittäjä voi saada enintään 120 tuntia vuodessa. Sen hintaa ehdotetaan alennettavaksi 13,75 eurosta 12 euroon tunnilta. 

Lomituspalvelujen asiakasmaksuja korotettiin vuoden 2016 alusta. Maksujen korotukset ovat johtaneet siihen, että maatalousyrittäjät käyttävät aiempaa vähemmän maksullista apua ja työskentelevät sairaana ja jättävät perhevapaita pitämättä. Sijaisapumaksun alentamisella pyritään kannustamaan yrittäjiä tällaisissa tilanteissa irrottautumaan työstä. Myös tuetun maksullisen lomituksen hinnan alentamisen tavoitteena on laskea palvelujen käyttökynnystä. Mahdollisuus palvelujen käyttöön on tärkeää erityisesti nuorille yrittäjille ja pienten lasten vanhemmille. 

Varallaolosta perittävän maksun alentaminen 5 eurosta 1,5 euroon tunnilta helpottaa erityisesti tilan automatisointiin investoineiden yrittäjien mahdollisuuksia saada vapaata työstä. Samalla se parantaa maatalousyrittäjien tasavertaisia edellytyksiä pitää vuosilomia, kun vuosiloman pitäminen ei tule maksamaan automatisoitujen tilojen omistajille kohtuuttomasti. Vuosiloma on maksutonta niille lomaan oikeutetuille, jotka eivät tarvitse varallaoloa. 

Valiokunta toteaa, että maksujen alentaminen tukee myös maatalouslomittajien työllisyyttä ja voi vähentää myös työn osa-aikaisuutta, mikäli lomituksen käyttö ennakoidusti lisääntyy. Osa-aikaisuutta voitaisiin vähentää edelleen lisäämällä tuetun maksullisen lomituksen enimmäistuntimäärää. Tuntimäärän nostamisen sijasta hallitus on kuitenkin päätynyt esittämään määrärahan käyttämistä maksujen alentamiseen, koska näin mahdollisimman moni maatalousyrittäjä hyötyy valtion talousarvioon varatusta tuesta ja pystyy irrottautumaan ympärivuorokautisesta vastuusta eläinten hoidossa.  

Esitetyt maksujen alennukset koskevat vain vuotta 2017. Valiokunta katsoo, että tilapäisen määrärahan vaikuttavuutta on syytä seurata. Valiokunta toteaa, että maatalouslomitusta koskevan lain kokonaisuudistus on valmisteilla sosiaali- ja terveysministeriössä. Valmistelun yhteydessä tulee arvioitaviksi myös maksullista lomitusta koskevien säännösten muutostarpeet. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 182/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 7.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Tuula Haatainen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Hannakaisa Heikkinen kesk 
 
jäsen 
Eeva-Johanna Eloranta sd 
 
jäsen 
Arja Juvonen ps 
 
jäsen 
Niilo Keränen kesk 
 
jäsen 
Anneli Kiljunen sd 
 
jäsen 
Sanna Lauslahti kok 
 
jäsen 
Anne Louhelainen ps 
 
jäsen 
Sari Raassina kok 
 
jäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
jäsen 
Annika Saarikko kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Martti Talja kesk 
 
varajäsen 
Satu Taavitsainen sd 
 
varajäsen 
Sari Tanus kd 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Eila Mäkipää