Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TaVM 10/2016 vp

Viimeksi julkaistu 29.4.2016 15.18

Valiokunnan mietintö TaVM 10/2016 vp HE 55/2016 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Talousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 3 §:n ja tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 55/2016 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • kaupallinen neuvosTomiLounema
    työ- ja elinkeinoministeriö
  • hallintojohtajaAskoHarjula
    Huoltovarmuuskeskus
  • varatoimitusjohtajaPekkaHuttula
    Öljy- ja biopolttoaineala ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Energiateollisuus ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi huoltovarmuuden turvaamisesta annettua lakia. Lakiin lisättäisiin raakaöljyn ja öljytuotteiden varmuusvarastojen saatavuutta ja käytettävyyttä koskevat säännökset.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi tuontipolttoaineiden velvoitevarastoinnista annettua lakia. Lakiin tehtäisiin tarkennus, jonka mukaan maahantuoja olisi velvollinen varastoimaan raakaöljyä ja öljytuotteita siten, että ne ovat käytettävissä. Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä varastojen käytettävyydestä.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Talousvaliokunta puoltaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Hallituksen esityksessä on kysymys raakaöljy- ja/tai öljytuotevarastojen vähimmäistasoa koskevan neuvoston direktiivin (2009/119/EY) kansallisesta täytäntöönpanosta. Komissio on perustellussa lausunnossaan 26.10.2015 todennut, ettei Suomen kansallinen lainsäädäntö sisällä kaikkia komission erikseen yksilöimiä direktiivin määritelmiä tai velvoitteita. Esityksen mukaisilla muutoksilla täsmennetään kansallisia säännöksiä siten, että komission esiin tuomat kohdat tulevat selkeämmin lainsäädäntöön. 

Esitetyt muutokset eivät valiokunnan saaman selvityksen mukaan tule muuttamaan varmuus- ja velvoitevarastoinnissa nykyisin noudatettavia käytäntöjä. Öljyn varmuusvarastointia on Suomessa hoidettu siten, että öljyvarastodirektiivin varastojen käytettävyyttä ja saatavuutta koskevat vaatimukset on käytännössä jo täytetty.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 55/2016 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.4.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
HarriJaskarikok
jäsen
HarryHarkimokok
jäsen
LauriIhalainensd
jäsen
KatriKulmunikesk
jäsen
RamiLehtops
jäsen
MarttiMölsäps
jäsen
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
KristiinaSalonensd
jäsen
HannaSarkkinenvas
jäsen
VilleSkinnarisd
jäsen
JoakimStrandr
jäsen
AnteroVartiavihr

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
TeijaMiller