Viimeksi julkaistu 22.6.2022 16.33

Valiokunnan mietintö TaVM 10/2022 vp HE 44/2022 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 44/2022 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Eleonoora Eilittä 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • lakimies Anni Kuismin 
  Energiavirasto
 • toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty 
  Bioenergia ry
 • asiantuntija Karoliina Muukkonen 
  Energiateollisuus ry
 • energia- ja päästökauppa-asiantuntija Heikki Vierimaa 
  Metsäteollisuus ry
 • johtaja, kestävä kehitys Helena Soimakallio 
  Teknologiateollisuus ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
 • Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Suomen ilmastopaneeli
 • Climate Leadership Coalition ry

HALLITUKSEN ESITYS JA EDUSKUNTA-ALOITTEET

Hallituksen esitys

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi päästökauppalakia. Esityksellä pantaisiin täytäntöön muutettu kasvihuonekaasujen tarkkailua ja raportointia koskeva komission täytäntöönpanoasetus, jonka myötä päästökaupassa kestävyyskriteerisääntelyn soveltamista voidaan siirtää vuodella. Ehdotetun lain mukaan vuoden 2022 aikana päästökaupassa polttoon käytetyt bionesteet ja biomassapolttoaineet katsottaisiin nollapäästöisiksi. Vuoden 2022 aikana päästökaupassa ei edellytettäisi kestävyyskriteerien osoittamista nollapäästöisyyden ehtona. 

Esityksen tavoitteena on toiminnanharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun ja sääntelyn varmistaminen EU:n laajuisessa päästökauppajärjestelmässä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja on voimassa 31.12.2022 saakka. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Esityksessä ehdotetaan väliaikaista muutosta päästökauppalakiin vuoden 2022 osalta. Ehdotuksen taustalla ovat sekä komission että jäsenvaltioiden haasteet kestävyyssääntelyn täytäntöönpanossa. Komission 9.3.2022 julkaistulla täytäntöönpanoasetuksella tarkkailuasetuksen muuttamisesta on tämän vuoksi mahdollistettu se, että jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta vuonna 2022 kestävyyskriteerejä päästökaupassa biomassapolttoaineiden ja bionesteiden nollapäästöisyyden ehtona.  

Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella yritykset eivät ole voineet saada viranomaisen hyväksyntää kestävyyskriteerijärjestelmilleen erityisesti komission ohjeistuksen viivästymisen vuoksi. Tilanteessa, jossa järjestelmän toimeenpano on kesken, toiminnanharjoittajilla ei ole mahdollisuutta saada riittävää varmuutta siitä, täyttävätkö niiden kestävyysjärjestelmät lain asettamat vaatimukset ja käytetyn biomassan nollapäästöisyyden. Talousvaliokunta korostaa laajemminkin päästökauppajärjestelmän ennustettavuuden ja ajantasaisen tiedonsaannin merkitystä oikeusvarmuuden ja investointien turvaamisen kannalta. 

Talousvaliokunnan saamien alustavien tietojen perusteella suurin osa EU:n jäsenvaltioista ei ole edellyttämässä kestävyyden osoittamista päästökaupassa polttoon käytettävien biopolttoaineiden, biomassapolttoaineiden ja bionesteiden osalta vuonna 2022. Ehdotettu poikkeusmahdollisuuden hyödyntäminen edistäisi siten myös alan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumista.  

Kestävyyden osoittamisen voimaantulon siirto koskisi käytännössä päästökaupan piiriin otettuja, kokonaislämpöteholtaan alle 20 MW:n laitoksia. Nämä eivät ole tähän asti olleet suoraan kestävyyslain soveltamisalan piirissä, ja nyt käsiteltävällä muutoksella velvollisuus kestävyyden osoittamiseen siirtyisi edelleen vuodelle 2023. Voimassa oleva laki velvoittaa jo nykyisellään kestävyyden osoittamiseen kokonaislämpöteholtaan vähintään 20 MW:n laitosten osalta, ja suomalaiset energiayritykset soveltavat toiminnassaan kestävyysjärjestelmiä. Nyt ehdotetulla väliaikaisella poikkeuksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia.  

Talousvaliokunta pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa siihen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 44/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 25.5.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Pia Kauma kok 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Joakim Strand 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 
varajäsen 
Hilkka Kemppi kesk (osittain) 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Lauri Tenhunen