Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TaVM 15/2020 vp

Viimeksi julkaistu 25.8.2020 10.49

Valiokunnan mietintö TaVM 15/2020 vp HE 68/2020 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta

Talousvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta (HE 68/2020 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvosArtoRajala
  työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Energiavirasto
 • Gasgrid Finland Oy
 • Suomen sähkönkäyttäjät ry
 • Suomen Kaasuyhdistys ry
 • Suomen Omakotiliitto ry

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Energiateollisuus ry
 • professoriMikaelCollan
 • professoriPerttiJärventausta

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maakaasumarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön maakaasun sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä annetun direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/692. 

Maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin muutosdirektiivin mukainen yhdysputken määritelmä. 

Maakaasumarkkinalain säännöksiä, jotka koskevat uuden infrastruktuurin vapauttamista eräistä maakaasuverkkojen sääntelyyn liittyvistä velvoitteista, esitetään muutettavaksi muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Vapautusmenettely ulotettaisiin koskemaan Suomen ja kolmansien maiden välisiä uusia yhdysputkia. Lisäksi täydennettäisiin vapautuksen myöntämisen edellytyksiä ja menettelyn sääntöjä. 

Sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin säännös sääntelyviranomaisten välisestä yhteistyöstä Suomen ja kolmannen maan välisen yhdysputken sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Sääntelyn tausta ja tavoite

Ehdotuksen tavoitteena on EU:n maakaasudirektiiviä muuttaneen direktiivin EU(2019/692) täytäntöönpano. Muutosdirektiivin tarkoituksena on laajentaa EU:n maakaasumarkkinasäännösten soveltamisala koskemaan kolmansista maista tulevia ja niihin meneviä yhdysputkia. Jäsenvaltioiden on tullut saattaa muutosdirektiivin edellyttämä lainsäädäntö voimaan viimeistään 24.2.2020.  

Muutosdirektiivin säännökset on Suomessa saatettu pääosin voimaan voimassa olevien maakaasumarkkinalain (587/2017), maakaasun siirtoverkon eriyttämisestä annetun lain (588/2017; jäljempänä eriyttämislaki) ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (590/2013) säännöksillä. Suomen maakaasulainsäädäntöä sovelletaan jo nykyisin kokonaisuudessaan Suomen ja Venäjän välisiin yhdysputkiin aina Suomen maarajaan ja aluemeren rajaan saakka. Vastaavasti Suomen maakaasulainsäädäntöä ei ole sovellettu Suomen talousvyöhykkeellä kulkeviin kaasuputkiin. Muutosdirektiivistä aiheutuu siten vain yksittäisiä teknisiä muutoksia lainsäädäntöömme. 

Keskeiset ehdotukset

Ehdotuksen mukaan maakaasumarkkinalakiin lisättäisiin yhdysputken määritelmä, joka kattaa sekä jäsenvaltioiden että myös Suomen ja kolmansien maiden väliset yhdysputket. Muutos on luonteeltaan säädöstekninen. 

Maakaasumarkkinalain säännöksiä, jotka koskevat uuden infrastruktuurin vapauttamista eräistä maakaasuverkkojen sääntelyyn liittyvistä velvoitteista, esitetään muutettavaksi muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Vapautusmenettely ulotettaisiin koskemaan Suomen ja kolmansien maiden välisiä uusia yhdysputkia ja vapautuksen myöntämisen edellytyksiä sekä menettelyn sääntöjä täydennettäisiin. Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella säännöksillä ei kuitenkaan olisi käytännössä odotettavissa vaikutuksia Suomeen, koska uusien Suomen ja kolmansien maiden välisten yhdysputkien rakentaminen on epätodennäköistä.  

Ehdotuksen mukaan sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettuun lakiin lisättäisiin myös säännös viranomaisten välisestä yhteistyöstä Suomen ja kolmannen maan välisen yhdysputken sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä. 

Talousvaliokunta korostaa toimivien kaasumarkkinoiden merkitystä ja pitää tärkeänä terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun lähtökohtien ja maakaasumarkkinalain tavoitteiden noudattamista erityisesti esitetyn vapautusmenettelyä koskevan 93 §:n tulkinnassa.  

Talousvaliokunta pitää ehdotettua sääntelyä perusteltuna ja puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 68/2020 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 17.6.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
JuhanaVartiainenkok
varapuheenjohtaja
ArtoPirttilahtikesk
jäsen
AtteHarjannevihr
jäsen
MariHolopainenvihr
jäsen
HannuHoskonenkesk
jäsen
PiaKaumakok
jäsen
RiittaMäkinensd
jäsen
MatiasMäkynensd
jäsen
MinnaReijonenps
jäsen
JoakimStrandr
jäsen
VeikkoVallinps
jäsen
TuulaVäätäinensd
jäsen
JohannesYrttiahovas
varajäsen
AndersAdlercreutzr
varajäsen
HeikkiVestmankok

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
LauriTenhunen