Viimeksi julkaistu 6.3.2023 16.48

Valiokunnan mietintö TaVM 27/2022 vp HE 266/2022 vp Talousvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 266/2022 vp): Asia on saapunut talousvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • teollisuusneuvos Mikko Huuskonen 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • johtava lainsäädäntöasiantuntija Kaj von Hertzen 
  Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • toimitusjohtaja Esko Raunio 
  Business Finland Venture Capital Oy
 • johtaja Riikka Heikinheimo 
  Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • professori Olli Mäenpää 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Suomen Teollisuussijoitus Oy
 • Ilmastorahasto Oy
 • Pääomasijoittajat ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • professori Petri Kuoppamäki 

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Lainsäädännön arviointineuvosto
 • Finnvera Oyj

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annettua lakia. Esityksen mukaan yhtiö voisi tehdä nykyisestä poiketen myös yksittäisiä valtiontukea sisältäviä pääomasijoituksia. Sijoituspäätökset tarvitsisivat EU:n komission hyväksynnän EU-lainsäädännön niin edellyttäessä. Yhtiön toiminnan painopisteenä olisi lakimuutoksen jälkeenkin alkuvaiheen riskirahoituksen edistäminen, mutta lainmuutoksella mahdollistettaisiin poikkeuksellisesti myös yhtiön elinkeino- tai teollisuuspoliittiset sijoitukset. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15.12.2022. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Ehdotuksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Lainmuutoksella lisättäisiin Business Finland Venture Capital Oy:n (BFVC) tehtäviin mahdollisuus valtiontukea sisältäviin, oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin. Tämä tapahtuisi työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinopoliittisten toimeksiantojen pohjalta valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan puollettua asiaa. Ehdotus vastaisi osaltaan myös hallitusohjelman tavoitetta yritysten rahoitusaseman ja oman pääoman vahvistamisesta. Ehdotus laajentaisi Business Finland Venture Capital Oy:n tehtävää tältä osin myös muihin kuin alkuvaiheen yrityksiin.  

Ehdotus liittyy vuoden 2023 talousarvioon: talousarvioesityksen täydentävään esitykseen sisältyy tähän tarkoitukseen 90 miljoonan euron määrärahaehdotus momentille 23.40.89. 

Talousvaliokunta pitää ehdotettua sääntelyä perusteltuna ja puoltaa sen hyväksymistä yksityiskohtaisissa perusteluissa selvitetyin vähäisin muutoksin. 

Yhtiön tehtävä ja ehdotettu sääntely

Lakiehdotus laajentaisi Business Finland Venture Capitalin lakisääteistä tehtävää, muttei muuttaisi sen ensijaista tarkoitusta: yhtiön tarkoituksena on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen korjaamalla ensisijaisesti yritysten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. 

Nyt ehdotettujen toimenpiteiden kautta voitaisiin vahvistaa tietyn strategisesti tärkeän yhtiön ja laajemmin tietyn elinkeino- tai teollisuuspoliittisesti tärkeän toimialan tai klusterin elinvoimaisuutta. Sääntelyn tarve liittyisi erityisesti poikkeuksellisten olosuhteiden kuten koronapandemian tai Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan kaltaisten tapahtumien vaikutusten lievittämiseen. Sääntely parantaisi myös Suomen edellytyksiä vastata kilpailijamaissa toteutettaviin vastaaviin toimenpiteisiin. 

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota siihen, että hallituksen esityksessä uusi tukitehtävä ehdotetaan sijoitettavaksi Business Finland Venture Capital Oy -nimiseen valtion kokonaan omistamaan osakeyhtiöön huolimatta siitä, että sen taseessa olevat varat eivät riitä ainakaan kovin suuriin tukioperaatioihin ilman valtion talousarviosta tulevaa lisärahoitusta. Lakimuutokseen liittyviä taloudellisia vaikutuksia on kuitenkin mahdollista arvioida vasta alustavasti. Tarkkaa tietoa ei ole siitä, kuinka monta tukea sisältävää oman pääoman ehtoista lain kriteerit täyttävää sijoitushanketta tulisi arvioitavaksi ja tehtäväksi tulevina vuosina. Nyt käsiteltävä ehdotus liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen, jossa tähän tarkoitukseen on esitetty 90 miljoonan euron määrärahaehdotus. 

Hallituksen esityksessä on esitelty jo olemassa olevia lähinnä ehdotettua uutta tukimuotoa vastaavia yritysten tukemisen ja rahoittamisen muotoja valtion taholta sekä niitä valtion erityistehtäväyhtiöitä, jotka niistä vastaavat. Siinä on myös perusteltu sitä, miksi uusi tehtävä sopii paremmin sijoitettavaksi juuri Business Finland Venture Capital -yhtiöön kuin muihin mainittuihin erityistehtäväyhtiöihin, joita ovat Finnvera Oyj, Suomen Teollisuussijoitus Oy ja Ilmastorahasto Oy.  

Talousvaliokunta katsoo, että hallituksen esityksessä olisi ollut syytä nyt esitettyä kattavammin perustella sitä, miksi tukimuoto halutaan sijoittaa nyt ehdotettuun yhtiöön eikä esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriöön. Hallituksen esityksen perusteluissa on tarkasteltu asiaa lähinnä sen osoittamiseksi, että oikeudelliset edellytykset viranomaistehtävän antamiselle muulle taholle kuin viranomaiselle täyttyvät, eikä niinkään siltä kannalta, miksi tehtävän hoitaminen yhtiössä on valtion kannalta parempi vaihtoehto kuin sen hoitaminen viranomaisessa.  

Keskeisenä perusteena nyt ehdotetulle sääntelyratkaisulle voidaan pitää sitä, että kyseessä ovat oman pääoman ehtoiset suorat sijoitukset, jotka kuitenkin sisältävät valtiontukea. Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella oman pääoman ehtoinen rahoitusinstrumentti on yksi teollisuuspolitiikan työvälineistä ja vahvistaa osaltaan valtion keinovalikoimaa vallitsevassa epävarmassa tilanteessa. Vastaavan kaltaisia järjestelyjä on käytössä myös kilpailijamaissa.  

Talousvaliokunta yhtyy arvioon siitä, ettei tehtävän antaminen esimerkiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (Tesi) olisi perusteltua sen vuoksi, että Tesin tulee tehdä sijoituksia markkinaehtoisesti, eikä olisi perustelua tältä osin muuttaa sen vakiintunutta asemaa pääomasijoitusmarkkinoilla. BFVC on puolestaan julkinen pääomasijoittaja, jonka keinovalikoimaan on jo yhtiön perustamisvuodesta 2014 lähtien sisältynyt myös tukea sisältäviä rahastosijoituksia. Ratkaisun voidaan siten arvioida turvaavan nykyisen hyväksi todetun työnjaon julkisten pääomasijoittajien välillä: Tesi toimii myös jatkossa markkinaehtoisena julkisena pääomasijoittajana, ja BFVC:n kautta voidaan hyödyntää EU:n valtiontukioikeuden mukaisia instrumentteja tarkoin harkituissa poikkeustilanteissa.  

Valtiontukisääntely ja kilpailuneutraliteetti

Yksittäinen tukiohjelma tai tukipäätös voi EU-lainsäädännön perusteella edellyttää EU:n komissiolta saatavaa hyväksymistä. Business Finland Venture Capital Oy voisi tehdä uuden 2 §:n 2 momentin mukaisia valtiontukea sisältäviä sijoituksia vasta Euroopan komission hyväksyttyä tukiohjelman tai tukipäätöksen, mikäli Euroopan unionin lainsäädäntö sitä edellyttää. Talousvaliokunta korostaa, että asiassa on tehtävä yksityiskohtainen arvio tuen notifioinnin tarpeesta siinä vaiheessa, kun tuen myöntämistarve tulee harkittavaksi.  

Talousvaliokunta korostaa, että valtiontukea sisältävien pääomasijoitusten tarve liittyy erityisesti yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen poikkeuksellisissa tilanteissa. Keskeistä on myös, että pääomasijoitusten tekeminen liittyisi tilanteisiin, joissa olisi kyse yksittäistä yritystä laajemman yritysryhmän tai toimialan elinvoimaisuudesta tai vaikutukseltaan erityisen merkittävistä hankkeista. Valtiontukiin liittyy kuitenkin aina riski kilpailun vääristymisestä. Tilanteissa, jossa tukea myönnettäisiin yrityksille taloudellisesti haastavista tilanteista suoriutumiseksi, on tärkeää varmistua siitä, että kyse on tilapäisistä ja ulkoisista tekijöistä johtuvista haasteista tai että tuki todella käytetään toiminnan tulevan kannattavuuden edellyttämään rakenneuudistukseen. Talousvaliokunta korostaa, että keskeistä on varmistaa tuen EU:n valtiontukisääntöjen mukaisuus. 

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Osakeyhtiö on tässä perustuslain säännöksessä tarkoitettu muu kuin viranomainen, vaikka yhtiö on lain 3 §:n 1 momentin mukaan valtion kokonaan omistama. Lakiehdotuksen mukaan uusi sijoitustehtävä annettaisiin yhtiölle ministeriön toimeksiannolla. Tehtävä sekä sen toimeksiannon perusteet ja edellytykset on määritelty täsmällisesti lakiehdotuksessa. Lakiehdotuksen perusteluissa esitettyjen tietojen ja arvioiden perusteella arvioituna kyseisten toimeksiantotehtävien antaminen yhtiölle on tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.  

Ehdotetulle sääntelylle ei talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella ole perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuun tarpeellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusedellytykseen liittyvää estettä. Yhtiölle annettavaksi ehdotettuihin toimeksiantotehtäviin ei ole myöskään katsottu liittyvän merkittävää julkisen vallan käyttöä; tällaisia ovat esimerkiksi takaisinperintään liittyvät tehtävät, jotka ehdotuksen mukaan kuuluisivat viranomaiselle, työ- ja elinkeinoministeriölle.  

Lopuksi

Talousvaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen, että nyt ehdotetun sääntelyn mahdollistamat sijoituspäätökset olisivat tosiasiassa työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantamia ja talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamia. Tällöin yrityksen hallituksen ja toimitusjohtajan vastuun arvioinnissa samoin kuin kysymyksessä yhtiökokouksessa myönnettävästä vastuuvapaudesta tulee ottaa tämä tavanomaisesta poikkeava asetelma huomioon. 

Talousvaliokunta korostaa, että valtiontukea sisältäviä pääomasijoituksia tulee käyttää vain poikkeuksellisisissa tilanteissa: valtion vastuita ja riskejä nostaville toimille tulee olla korkea kynnys. Esityksen mukaisen elinkeino- tai teollisuuspoliittisesti merkittävän tilanteen olemassaolo jää viime kädessä tapauskohtaisen harkinnan varaan.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

5 §. Suhde hallinnon yleislakeihin.

Talousvaliokunta esittää säännöstä täydennettäväksi niin, että sen sisältämä viittaus hallinnon yleislakeihin olisi kattava. Talousvaliokunta esittää säännökseen lisättäväksi viittauksen tietosuojalakiin (1050/2018) ja lakiin julkisen tiedon tiedonhallinnasta (906/2019). Talousvaliokunta toteaa, että 5 § sanamuotonsa mukaan koskee pääomasijoituksia ja soveltuu siten myös nyt säädettävään uuteen tehtävään eli oman pääoman ehtoisiin sijoituksiin.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Talousvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 266/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

Laki Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Business Finland Venture Capital Oy -nimisestä valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) 1 §, 4 §:n 2 momentti, 4 a §:n 4 momentti, 4 b §, 4 c §:n 3 momenttiValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 5 § Muutosehdotus päättyy ja 6 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 a §:n 4 momentti, 4 b § ja 4 c §:n 3 momentti laissa 869/2021, sekä 
lisätään 2 §:ään uusi 2 ja 3 momentti, 3 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 767/2018, uusi 3 momentti ja 4 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 869/2021, uusi 5 momentti seuraavasti: 
1 §  
Yhtiön tarkoitus 
Yhtiön tarkoituksena on pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen korjaamalla ensisijaisesti yritysten alkuvaiheen rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita. 
2 §  
Tehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi päättää antaa yhtiölle valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan puoltamana erityisin perustein myös yksittäisiä valtiontukea sisältäviä oman pääoman ehtoisia sijoituksia koskevia teollisuus- tai elinkeinopoliittisia toimeksiantoja suomalaisten yritysten toimintaedellytysten turvaamiseksi. 
Edellä 2 momentissa tarkoitettu yhtiön toteuttama sijoitus voidaan toteuttaa vasta Euroopan Unionin komission hyväksyttyä päätöksen, jos Euroopan Unionin valtiontukea koskeva lainsäädäntö tätä edellyttää. 
3 §  
Organisointi 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun tehtävän osalta. 
4 §  
Taloudelliset toimintaperiaatteet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Yhtiö voi valtiontukea koskevien säännösten ja määräysten puitteissa ottaa sijoituksissaan suurempaa riskiä tai tyytyä pienempään tuottoon kuin yksityiset sijoittajat. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 a §  
Takaisinperintää koskeva päätös 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos Business Finland Venture Capital Oy:n sijoitukseen liittyvä valtiontuki perustuu johonkin muuhun kuin yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen tai EU:n komission hyväksymään yksittäiseen tukeen, keskeyttämis- tai takaisinperintäpäätös tulee tehdä, jos valtiontuen saaja on menetellyt valtionavustuslain (688/2001) 21 tai 22 §:ssä kuvatulla tavalla. 
Edellä 2 §:n 2 momentissa säädettyjen tukea sisältävien sijoitusten tuen keskeyttämisestä ja takaisinperinnästä päättää työ- ja elinkeinoministeriö. Business Finland Venture Capital Oy:n tulee tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle ilmoitus tuen keskeyttämiseksi ja takaisinperimiseksi, jos sen tietoon tulee peruste keskeyttämiselle tai takaisinperinnälle. Business Finland Venture Capital Oy:n tulee toiminnallaan edistää tuen keskeyttämispäätöksen ja takaisinperintäpäätöksen toimeenpanoa. 
4 b §  
Muutoksenhaku 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja työ- ja elinkeinoministeriön 4 a §:n nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
4 c §  
Takaisinperintäkorko ja viivästyskorko 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos takaisinperittävää määrää ei makseta viimeistään Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin tai työ- ja elinkeinoministeriön asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 5 § Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Suhde hallinnon yleislakeihin Muutosehdotus päättyy 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Yhtiön pääomasijoituksiin ja takauksiin liittyvässä päätöksenteossa ja niiden valmistelussa sovelletaan hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003), tietosuojalakia (1050/2018), lakia julkisen tiedon tiedonhallinnasta (906/2019) ja saamen kielilakia (1086/2003). Muutosehdotus päättyy 
6 §  
Vastuukysymykset 
Yhtiön toimitusjohtajaan, hallituksen jäseniin ja henkilöstöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä heidän käsitellessään tässä laissa tarkoitettuja asioita. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24.11.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
 
varapuheenjohtaja 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Atte Harjanne vihr 
 
jäsen 
Mari Holopainen vihr 
 
jäsen 
Hannu Hoskonen kesk 
 
jäsen 
Eeva Kalli kesk 
 
jäsen 
Matias Mäkynen sd 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sakari Puisto ps 
 
jäsen 
Minna Reijonen ps 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Veikko Vallin ps 
 
jäsen 
Tuula Väätäinen sd 
 
jäsen 
Johannes Yrttiaho vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Lauri Tenhunen