Valiokunnan mietintö
TrVM
1
2019 vp
Tarkastusvaliokunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 7/2019 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 
Asiantuntijat
Valiokunta on kuullut: 
puheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
Eduskunnan tilintarkastajat
johtaja
Teija
Tiilikainen
Ulkopoliittinen instituutti
KHT, JHT
Ari
Lehto
BDO Oy
VALIOKUNNAN PERUSTELUT
Eduskunnan tilintarkastajien Ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2018 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko johtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 
Ulkopoliittinen instituutti on nettobudjetoitu kirjanpitoyksikkö ja kuuluu talousarviossa eduskunnan pääluokkaan. Vuonna 2018 virastolle myönnettiin 3,4 miljoonan euron rahoitus kaksivuotisena siirtomäärärahana. Tämän lisäksi virastolla oli käytössään edellisiltä vuosilta siirtynyttä rahaa 0,6 miljoonaa euroa. Toimintamenomäärärahojen nettomääräinen yhteiskäyttö oli 2,7 miljoonaa euroa, joka oli 13,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017. Toimintamenomäärärahoja siirtyi seuraavalle vuodelle 1,3 miljoonaa euroa.  
Kertomusvuonna instituutille kertyi tuottoja talousarvion ulkopuolisista lähteistä 1,1 miljoonaa euroa. Ulkoisen rahoituksen osuus kasvoi merkittävästi (38 prosenttia) edellisvuoteen nähden hankerahoituksen lisääntymisen myötä. Ulkoinen rahoitus koostui yhteisrahoitteisen toiminnan hankerahoituksesta (91 prosenttia), kustannusten korvauksista (3 prosenttia) ja maksullisen toiminnan (julkaisumyynti) tuloista (6 prosenttia). Hankerahoitusta saatiin pääasiallisesti muilta valtion virastoilta ja yksityisiltä säätiöiltä. 
Ulkopoliittisen instituutin toiminnan kulut vuonna 2018 olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 4,6 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 2,5 miljoonaa euroa, jotka laskivat 4,2 prosenttia. Seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (0,5 milj. euroa) ja vuokrat (0,4 milj. euroa).  
Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Ulkopoliittisen instituutin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 
VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS
Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:
Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 7/2019 vp johdosta. 
Valiokunnan kannanottoehdotus
Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 24.9.2019 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
puheenjohtaja
Outi
Alanko-Kahiluoto
vihr
varapuheenjohtaja
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
jäsen
Katja
Hänninen
vas
jäsen
Marko
Kilpi
kok
jäsen
Pauli
Kiuru
kok
jäsen
Veijo
Niemi
ps
jäsen
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
jäsen
Päivi
Räsänen
kd
Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet
ylitarkastaja
Arto
Mäkelä
valiokuntaneuvos
Nora
Grönholm.
Viimeksi julkaistu 25.9.2019 10.36