Viimeksi julkaistu 3.3.2021 18.34

Valiokunnan mietintö TrVM 8/2020 vp K 10/2020 vp  Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019

Tarkastusvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2019 (K 10/2020 vp): Asia on saapunut tarkastusvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • puheenjohtajaTimo V.Korhonen
    Eduskunnan tilintarkastajat
  • pääjohtajaTyttiYli-Viikari
    Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • suunnittelupäällikköJenniLeppälahti
    Valtiontalouden tarkastusvirasto

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Eduskunnan tilintarkastajien Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta, kirjanpidosta ja hallinnosta vuodelta 2019 antaman tilintarkastuskertomuksen johdosta tarkastusvaliokunta toteaa, että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että tilintarkastuksella hankitaan kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko pääjohtaja ja hallintojohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus virastoa kohtaan, taikka rikkoneet Valtiokonttorin määräyksiä, talousarvioasetusta tai viraston taloussääntöä. Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty viraston johdon toiminnan lainmukaisuutta. 

Tarkastusvirastolle myönnettiin vuodelle 2019 toimintamenoihin 15,7 miljoonaa euroa (14,9 miljoonaa euroa vuonna 2018). Toimintamenoihin käytettiin 13,1 miljoonaa euroa. Toimintamenomomentilta siirtyi seuraavalle vuodelle 2,5 miljoonaa euroa, joka on hieman edellisen vuoden siirtyvää erää suurempi.  

Vuonna 2019 tarkastusviraston toiminnan kulut olivat 15,7 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,2 prosenttia. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut 12,2 miljoonaa euroa, jotka kasvoivat 6,5 prosenttia. Henkilöstökulujen jälkeen seuraavaksi suurimmat kuluerät olivat palveluiden ostot (2,0 miljoonaa euroa; kasvua 11,8 prosenttia) sekä vuokrat (0,7 miljoonaa euroa; kasvua 3,7 prosenttia) ja muut kulut (0,7 miljoonaa euroa; kasvua 14,9 prosenttia). Toiminnan tuottoja tarkastusvirastolla oli 1 000 euroa.  

Vuoden 2019 lopussa tarkastusviraston palveluksessa olevan henkilöstön määrä oli 146 (vuoden 2018 lopussa 147).  

Tarkastusviraston vision ja uusien yhteiskunnallista vaikuttavuutta korostavien strategisten tavoitteiden toimeenpanemiseksi viraston organisaatio- ja johtamismalli uudistettiin vuonna 2019. Kehittämistyön lopputuloksena virastossa päädyttiin organisoitumaan neljään vaikuttavuusalueeseen tavoitteena keskittyä entistä paremmin oikea-aikaiseen, olennaiseen ja vaikuttavaan tarkastus- ja valvontatyöhön. Tarkastusvaliokunta on viime vuosina laatimissaan mietinnöissä (esim. TrVM 8/2018 vp ja 4/2019 vp) kiinnittänyt erityistä huomiota tarkastusviraston työhyvinvoinnin kehittymiseen ja henkilöstökyselyissä esille nousseisiin epäkohtiin. Vuonna 2019 tarkastusvirastossa ei järjestetty henkilöstökyselyä, sillä viraston johtamisuudistuksessa on meneillään siirtymäkausi ja uuteen toimintamalliin ollaan siirtymässä vaiheittain. Valiokunta toteaa, että se tulee jatkossakin seuraamaan tarkastusviraston työhyvinvoinnin kehitystä. 

Valiokunta toteaa, että eduskunnan tilintarkastajien lausunnon mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus antavat viraston tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Tarkastusvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy kannanoton kertomuksen K 10/2020 vp johdosta. 

Valiokunnan kannanottoehdotus

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
 
Helsingissä 10.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja
MerjaMäkisalo-Ropponensd
jäsen
KatjaHänninenvas
jäsen
MarkoKilpikok
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
VeijoNiemips
jäsen
PäiviRäsänenkd
jäsen
SebastianTynkkynenps
jäsen
PiaViitanensd
varajäsen
KimmoKiljunensd

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

tarkastusneuvos
ArtoMäkelä
valiokuntaneuvos
NoraGrönholm
valiokuntaneuvos
HeidiSilvennoinen