Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.53

Valiokunnan mietintö TyVM 2/2020 vp HE 26/2020 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 26/2020 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitusneuvos Tarja Kröger 
  työ- ja elinkeinoministeriö

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Kansaneläkelaitos
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • STTK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Yrittäjät ry
 • Työttömien Keskusjärjestö ry
 • professori Olli Mäenpää 
 • professori Tuomas Ojanen 
 • oikeustieteen tohtori Jaana Paanetoja 

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia. Esityksen mukaan työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettäisiin 14 päivästä viiteen päivään. Samoin lyhennettäisiin lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työnantajalla olisi oikeus jatkossa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Koeaikaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että työsopimus voitaisiin koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. 

Esityksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 30.6.2020 saakka.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Yleistä

Kiinassa käynnistyi vuoden 2020 alussa uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19-tartuntatautiepidemia. Tauti levisi nopeasti Kiinan ulkopuolelle. Valtioneuvosto totesi 16.3.2020 yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. 

Koronavirusepidemia ja sen rajoittamistoimet ovat johtaneet tilanteeseen, jossa yritysten taloudelliset toimintaedellytykset ja näin ollen myös työn tarjoamisen edellytykset ovat heikentyneet voimakkaasti lyhyessä ajassa. Tästä syystä yritysten on ollut välttämätöntä ryhtyä sopeuttamaan toimintaansa. Lomautusilmoitusten määrä on kasvanut nopeasti maaliskuun alkupuoliskolta lähtien, ja osa yrityksistä on joutunut turvautumaan lomautusten sijasta myös irtisanomisiin. 

Työmarkkinakeskusjärjestöt EK ry, KT Kuntatyönantajat, SAK ry, STTK ry ja Akava ry tekivät 18.3.2020 esityksen hallitukselle toimenpiteistä yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa talouden kriisissä. Järjestöjen mukaan koronavirusepidemian seurauksena Suomen talous on ajautunut tilanteeseen, joka vaarantaa yritystoiminnan edellytykset, työllisyyden ja ihmisten toimeentulon. Käsittelyssä olevalla esityksellä helpotetaan yritysten sopeutumista koronavirusepidemian aiheuttamiin työvoimatarpeen muutoksiin pääosin työmarkkinajärjestöjen esittämällä tavalla.  

Ehdotettuja muutoksia sovelletaan yksityisellä sektorilla. Lain soveltamisen ulkopuolelle jäävät työsuhteet, joissa työnantajana on valtio, kunta, kuntayhtymä, Kansaneläkelaitos, evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko tai Ahvenanmaan maakuntahallitus.  

Yritysten sopeutumista koronavirusepidemian aiheuttamaan työvoimatarpeen muutokseen helpotetaan lyhentämällä lomautusilmoitusaikaa ja yhteistoimintalaissa säädettyä neuvotteluaikaa, mahdollistamalla määräaikaisen työntekijän lomauttaminen sekä koeaikapurku tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Irtisanomisten arvioidaan myös lisääntyvän, minkä vuoksi takaisinottoaikaa ehdotetaan pidennettäväksi yhdeksään kuukauteen. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää ehdotettuja väliaikaisia muutoksia tarpeellisina ja tärkeinä ja puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina seuraavin huomioin. 

Suhde työehtosopimuksiin

Esityksellä ei puututa työnantaja- ja työntekijäliittojen sopimuskompetenssiin. Lomautusilmoitusajasta, yhteistoimintalain neuvotteluajasta ja takaisinottovelvollisuudesta saa edelleen sopia laista poiketen valtakunnallisten työnantaja- ja työntekijäliittojen välisellä työehtosopimuksella. Työsuhteessa sovellettavalla työehtosopimuksella on siten etusija lain säännökseen verrattuna. Työnantaja- ja työntekijäliitot ovat kuitenkin tehneet lakiehdotusta vastaavia muutoksia työehtosopimuksiin. Näitä työehtosopimuksia sovelletaan myös järjestäytymättömissä yrityksissä, jos työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi. 

Ehdotetut muutokset eivät lukuisista työehtosopimusten muutoksista huolimatta koske kaikkia yrityksiä eikä työntekijöitä. Valiokunta ei pidä tätä tarkoituksenmukaisena, mutta katsoo, että työehtosopimusautonomiaan ei tässä yhteydessä ole perusteltua puuttua. 

Koeaikapurku

Työsopimus saadaan esityksen mukaan purkaa koeaikana myös 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetulla taloudellisella tai tuotannollisella perusteella. Esityksen perustelujen mukaan oikeutta työsopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin 7 luvun 4 §:ssä säädetyllä tavalla. Valiokunta toteaa selkeyden vuoksi, että 7 luvun 3 ja 4 §:ää luetaan yhdessä, eikä pykäliin siltä osin ehdoteta muutosta. 

Valiokunta korostaa, että työntekijälle, jonka työsuhde puretaan koeaikana tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, tulee antaa koeaikapurun peruste tiedoksi kirjallisesti. Koeaikapurun perusteella saattaa olla merkitystä irtisanotun työntekijän uudelleen työllistymiseen. 

Lomautusilmoitus

Siirtymäsäännöksen mukaan työnantaja, joka on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen tässä ehdotetun lain voimaantuloa, saa väliaikaisen lain voimassa ollessa lomauttaa työntekijän, kun ilmoituksesta on kulunut vähintään viisi päivää. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. Valiokunta pitää lomauttamisesta ilmoittamista viimeistään edellisenä päivänä ongelmallisena ajan lyhyyden vuoksi. 

Valiokunta korostaa, että lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti eli on varmistettava, että hän saa tiedon lomautuksen alkamisajankohdasta. 

Tiedotus

Ehdotettu väliaikainen laki tulee voimaan nopealla aikataululla, ja sillä on merkittävä vaikutus yrityksiin ja lomautettaviin työntekijöihin. Valiokunta pitää erittäin tärkeänä, että lakiehdotuksen säännöksistä ja niiden vaikutuksista tiedotetaan tehokkaasti. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 26/2020 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.3.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Antti Kurvinen kesk 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 
varajäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
varajäsen 
Noora Koponen vihr 
 
varajäsen 
Matias Marttinen kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen  
 

VASTALAUSE

Perustelut

Koronavirusepidemia on vaikuttanut merkittävästi suomalaiseen yhteiskuntaan. Valtioneuvosto on yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa todennut maassa vallitsevan poikkeusolot. Poikkeusolojen perusteella valtioneuvosto on ottanut käyttöön valmiuslain mukaisia toimivaltuuksia, joiden tarkoituksena on pyrkiä hillitsemään epidemiaa ja turvaamaan kansalaisten perusoikeutta terveyteen ja elämään.  

Epidemia on johtanut laajoihin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikeuksiin yrityskentällä. Laajoista lomautuksista on jo ilmoitettu, minkä lisäksi ravitsemisliikkeitä koskevat rajoitustoimet ajavat entisestään toimijoita yhä ahtaammalle. Tavoitteena tulee olla, että yritykset saavat mahdollisimman joustavat keinot käyttöönsä, jotta laajoilta irtisanomisaalloilta pystyttäisiin välttymään ja yritystoimintaa jatkamaan myös kriisin laannuttua.  

Nyt ehdotetuilla muutoksilla työsopimuslakiin, merityösopimuslakiin ja lakiin yhteistoiminnasta yrityksissä on tarkoituksena toteuttaa väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön, millä pyritään helpottamaan yritysten tilannetta.  

Hallituksen antaman informaation perusteella mahdollisuuden väliaikaiseen lomautusilmoitusajan lyhentämiseen viiteen päivään piti koskea kaikkia työnantajia. Käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteella oikeudesta lyhyempään ilmoitusaikaan voitaisiin kuitenkin poiketa työehtosopimuksilla. Tämä asettaa niin työntekijät kuin työnantajatkin eriarvoiseen asemaan keskenään.  

Hallituksen esityksessä ei ole esitetty muutoksia työsopimuslain (55/2001) 13 luvun 7 §:ssä oleviin säädöksiin, joissa määritellään työehtosopimuksilla poikkeaminen lain määräyksistä. On kuitenkin selvää, että maan ollessa poikkeusoloissa voidaan katsoa tilanteen olevan välttämätön ja oikeasuhtainen sen osalta, että myös tähän pykälään voidaan tehdä väliaikainen muutos. Työsopimuslain 13 luvun 7 §:ää on muutettava niin, että siinä 1 momentissa 8 kohdassa mainittu poikkeaminen työehtosopimuksella ei kuitenkaan mahdollista sopimista yli viittä päivää pidemmästä lomautusilmoitusajasta.  

Katsomme, että vallitsevissa olosuhteissa on otettava käyttöön kaikki toimet, joilla voidaan turvata työpaikkojen säilyminen. Tämä edellyttää, että lailla säädettävät joustot koskevat jokaista työnantajaa toimialasta riippumatta.  

Tällä hetkellä ongelmana on, että vaikka osa järjestöistä on saanut jo työehtosopimuksiin muutokset viiden päivän lomautusilmoitusajasta, tämä ei kosketa vielä kaikkia. Vallitsevassa tilanteessa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, että eri aloilla joudutaan odottamaan neuvotteluiden lopputuloksen mahdollista saavuttamista. Ei myöskään ole täyttä varmuutta, että kaikki tulisivat asiasta yhteisymmärrykseen ja päätyisivät muuttamaan työehtosopimuksia lakimuutosta vastaavasti.  

Ehdotus

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että 3. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja  että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina (Vastalauseen muutosehdotukset). 

Vastalauseen muutosehdotukset

1. Laki työsopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 4 §, 5 luvun 2 ja 4 §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 6 Muutosehdotus päättyy luvun 6 § jValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi a 13 luvun 7 § Muutosehdotus päättyy, sellaisina kuin niistä ovat, 1 luvun 4 § laissa 1448/2016, 5 luvun 4 § laissa 204/2017Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 6 Muutosehdotus päättyy luvun 6 § laissa 1448/2016 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 13 luvun 7 § laissa 1467/2016 Muutosehdotus päättyy, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
4 § 
(Kuten TyVM) 
5 luku 
Lomauttaminen 
2 ja 4 § 
(Kuten TyVM) 
6 luku 
Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä 
6 § 
(Kuten TyVM) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 luku (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Erinäisiä säännöksiä 
7 § 
Poikkeaminen työehtosopimuksella 
Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 6 §:ssä säädetystä poiketen oikeus sopia siitä, mitä säädetään: 
1) 1 luvun 5 §:ssä työsuhteen kestosta riippuvista työsuhde-etuuksista; 
2) 1 luvun 11 §:n 3 momentissa tarkoitetusta neuvotteluvelvollisuudesta; 
3) 2 luvun 5 §:ssä työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle; 
4) 2 luvun 11 §:ssä sairausajan palkasta; 
5) 2 luvun 13 §:ssä palkanmaksuajasta ja -kaudesta; 
6) 5 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun lomauttamisen perusteista, ei kuitenkaan 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun lomautuksen enimmäisajan pidentämisestä; 
7) 5 luvun 3 §:ssä ennakkoselvityksestä ja työntekijän kuulemisesta; 
8) 5 luvun 4 §:ssä lomautusilmoituksestaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , ei kuitenkaan viittä päivää pidemmästä lomautusilmoitusajasta; Muutosehdotus päättyy 
9) 5 luvun 7 §:n 2 momentissa työnantajan oikeudesta vähentää lomautusilmoitusajan palkka irtisanomisajan palkasta; 
10) 6 luvun 4 a §:ssä korvattavan ansionmenetyksen määräytymisperusteesta; 
11) 6 luvun 6 §:ssä työntekijän takaisin ottamisesta; 
12) 7 luvun 4 §:ssä työn tarjoamisvelvollisuuden alueellisesta laajuudesta; 
13) 7 luvun 13 §:ssä irtisanotun työntekijän oikeudesta työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen; 
14) 9 luvussa työsopimuksen päättämismenettelystä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja on voimassa 31 heinä Muutosehdotus päättyykuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki merityösopimuslain väliaikaisesta muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti merityösopimuslain (756/2011) 1 luvun 5 §, 6 luvun 2 ja 4 §Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 7 Muutosehdotus päättyy luvun 9 § Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 13 luvun 9 § Muutosehdotus päättyy, sellaisina kuin niistä ovat, 1 luvun 5 § laissa 1449/2016, 6 luvun 4 § laissa 205/2017Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , 7 Muutosehdotus päättyy luvun 9 § laissa 390/2017 Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja 13 luvun 9 § laissa 1468/2016 Muutosehdotus päättyy, seuraavasti: 
1 luku 
Yleiset säännökset 
5 §  
(Kuten TyVM) 
6 luku 
Lomauttaminen 
2 ja 4 § 
(Kuten TyVM) 
7 luku 
Yleiset säännökset työsopimuksen päättämisestä 
9 §  
(Kuten TyVM) 
Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 13 luku (Uusi) Muutosehdotus päättyy 
Erinäisiä säännöksiä 
9 § 
Poikkeaminen työehtosopimuksella 
Työnantajien ja työntekijöiden valtakunnallisilla yhdistyksillä on 8 §:ssä säädetystä poiketen oikeus sopia siitä, mitä säädetään: 
1) 1 luvun 4 §:ssä määräaikaisen työsopimuksen solmimisedellytyksistä; 
2) 1 luvun 6 §:ssä työsuhteen kestosta riippuvista työsuhde-eduista; 
3) 2 luvun 4 §:ssä työnantajan velvollisuudesta tarjota työtä osa-aikatyöntekijälle; 
4) 2 luvun 10 §:ssä sairausajan palkasta; 
5) 2 luvun 17 §:ssä palkanmaksuajasta ja -kaudesta; 
6) 3 luvun 1 §:n 2 momentissa vapaista kotimatkoista lomautuksen yhteydessä; 
7) 6 luvun 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun lomauttamisen perusteista, ei kuitenkaan pidentää 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua lomautuksen enimmäisaikaa ja rajoittaa 8 luvun 4 §:ssä säädettyä työn tarjoamisvelvollisuuden alueellista laajuutta; 
8) 6 luvun 3 §:ssä ennakkoselvityksestä ja työntekijän kuulemisesta; 
9) 6 luvun 4 §:ssä lomautusilmoituksestaValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi , ei kuitenkaan viittä päivää pidemmästä lomautusilmoitusajasta; Muutosehdotus päättyy 
10) 6 luvun 7 §:n 2 momentissa työnantajan oikeudesta vähentää lomautusilmoitusajan palkka irtisanomisajan palkasta; 
11) 7 luvun 9 §:ssä työntekijän takaisin ottamisesta; 
12) 8 luvun 11 §:ssä irtisanotun työntekijän oikeudesta työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen; 
13) 10 luvussa työsopimuksen päättämismenettelystä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi ja on voimassa 31 heinä Muutosehdotus päättyykuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.3.2020
Arto Satonen kok 
 
Matias Marttinen kok