Viimeksi julkaistu 11.6.2021 9.52

Valiokunnan mietintö TyVM 3/2021 vp HE 43/2021 vp Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp): Asia on saapunut työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

 • hallitussihteeri Meri Pensamo 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • hallitussihteeri Eeva Vartio 
  työ- ja elinkeinoministeriö
 • apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen 
  eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • hallitusneuvos Marjaana Maisonlahti 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • juristi Antti Ristimäki 
  Kansaneläkelaitos
 • johtava asiantuntija Timo Aulanko 
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • johtava asiantuntija Timo Aulanko 
  Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 • kehittämisasiantuntija Päivi Salovaara 
  KEHA-keskus
 • palvelupäällikkö Emmi Lahti 
  Keski-Suomen TE-toimisto
 • juristi, johdon tuki Tuomas Kallio 
  Uudenmaan TE-toimisto
 • maahanmuutto- ja työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela 
  Helsingin kaupunki
 • työllisyyspäällikkö Sanna Mäensivu 
  Rovaniemen kaupunki
 • palvelupäällikkö, TYP-johtaja Tommi Eskonen 
  Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut
 • kehittämispäällikkö Erja Lindberg 
  Suomen Kuntaliitto
 • projektikoordinaattori Jari Lindström 
  Suomen Kuntaliitto
 • kehittämisen asiantuntija Sanja Mursu 
  KT Kuntatyönantajat
 • toiminnanjohtaja Aki Villman 
  Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry
 • professori Olli Mäenpää 

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • oikeusministeriö
 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • vakuutusoikeus
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Akava ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry
 • Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Suomen Kasvupalveluiden tuottajat ry
 • Työttömien Keskusjärjestö ry
 • dosentti, tenure track -professori Anu Mutanen 

Valiokunta on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Paltamon kunta
 • STTK ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia, työttömyysturvalakia sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia. 

Asiakas voitaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilun aikana siirtää toisen kokeilukunnan asiakkaaksi tai takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä. Työttömyysturvatehtäviä siirrettäisiin laajemmin työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueiden kunnille. Keskeisimmät lisättävät tehtävät liittyvät työnhaun voimassaoloon ja sen ratkaisemiseen, onko henkilö työtön.  

Muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä selkeytettäisiin. Viranomaisen harkintaan perustuvasta korvauksen epäämisestä ei olisi oikeutta hakea muutosta ja päätöksen muilta osin muutoksenhaku tapahtuisi sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan ja vakuutusoikeuteen.  

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeuksia koskevaa sääntelyä työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa ja työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa korjattaisiin. Lisäksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin tehtäisiin eräitä pienempiä muutoksia. 

Lait on tarkoitettu pääosin tulemaan voimaan 1.6.2021. Työttömyysturvatehtävien laajempaa siirtoa kunnille koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vasta 2.10.2021. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettaviksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020, jäljempänä kuntakokeilulaki), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012), työttömyysturvalakia (1290/2002) sekä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettua lakia (1369/2014, jäljempänä TYP-laki).  

Esityksen taustalla on kuntakokeilulakia koskevien esitysten (HE 87/2020 vp ja HE 114/2020 vp) käsittelyn yhteydessä hyväksytyt kaksi eduskunnan lausumaa, joista ensimmäisessä edellytetään, että hallitus valmistelee säännökset, jotka mahdollistavat kokeilualueen kunnan asiakkaan siirtämisen perustellusta syystä työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi. Toisessa lausumassa eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset työttömyysturvatehtävien kokeilulaissa säädettyä laajemmaksi siirtämiseksi työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueen kunnille. Lausumiin sisältyneiden toimeksiantojen lisäksi esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi säännöksiä harkinnanvaraista kulukorvausta koskevien päätösten muutoksenhausta. Samalla kuntakokeiluja koskevaan lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä muita muutoksia, jotka liittyvät alkuperäisen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana ja tämän jälkeen ilmenneisiin muutostarpeisiin. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella työelämä- ja tasa-arvovaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja kannattaa esityksessä ehdotettujen lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.  

Asiakkuuden siirto

Kuntakokeilulain 4 §:n mukaan kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat työttömät työnhakijat, työllistettyinä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat työnhakijat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai jotka ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä. Työ- ja elinkeinotoimisto siirtää 5 §:n 1 momentin mukaan 4 §:ssä tarkoitettuun asiakasryhmään kuuluvan henkilön sen kunnan asiakkaaksi, jossa henkilöllä on kotikunta. Työ- ja elinkeinotoimisto voi jättää henkilön siirtämättä kokeilualueen kunnan asiakkaaksi asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai muusta perustellusta syystä.  

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua koskevista hallituksen esityksistä antamassaan mietinnössä (TyVM 16/2020 vp) työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että sääntely ei mahdollista asiakkuuden siirtämistä kotikunnasta toisen kokeilukunnan asiakkaaksi tai takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, ellei henkilön kotikunta muutu. Valiokunta totesi, että asiakkaan olosuhteet voivat kotikunnan asiakkuuden aikana syystä tai toisesta muuttua siten, että asiakas ei tosiasiallisesti pysty käyttämään kotikuntansa tarjoamia palveluita. Valiokunta piti tilannetta epätarkoituksenmukaisena ja katsoi, että perustellusta syystä asiakkuus tulee voida siirtää asiakkaan kotikunnasta takaisin työ- ja elinkeinotoimistoon, jolloin asiakkaalla on mahdollisuus valita, minkä työ- ja elinkeinotoimiston tarjoamia palveluita hän käyttää. Valiokunta edellytti mietinnössään, että hallitus valmistelee tarvittavat säännökset asiakkaan valinnanvapauden turvaamiseksi ja antaa niitä koskevan esityksen eduskunnalle mahdollisimman pian.  

Käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetaan lain muuttamista siten, että työ- ja elinkeinotoimisto voi siirtää kokeilun asiakasryhmään kuuluvan asiakkaan takaisin työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi tai toisen kokeilukunnan asiakkaaksi sillä edellytyksellä, että kohdekunta suostuu siirtoon. Siirto edellyttää asiakkaan pyyntöä sekä sitä, että siirtäminen on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä ja että siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja. Valiokunta kannattaa ehdotettuja muutoksia.  

Kokeilukunnan työttömyysturvatehtävät

Työllisyyden kuntakokeilussa suurin osa työttömyysturvaan liittyvistä tehtävistä on työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä myös kokeilukuntien asiakkaiksi siirtyvien osalta. Kokeilualueen kunnan tehtävänä on kuntakokeilulain 12 §:n mukaan antaa työvoimapoliittinen lausunto vain työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja palvelun sisältymisestä työllistymissuunnitelmaan sekä omaehtoisen ja maahanmuuttajan työttömyysetuudella tapahtuvan omaehtoisen opiskelun työttömyysetuudella tukemisen edellytyksistä ja edellytysten lakkaamisesta sekä opiskelun seurannasta. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ilmaisi mietinnössään (TyVM 16/2020 vp) huolensa siitä, että ehdotettu työnjako työttömyysturva-asioissa työ- ja elinkeinotoimiston ja kokeilukunnan välillä lisää työttömyysturva-asioiden hoitamisen edellyttämää työmäärää sekä aiheuttaa viivettä työttömyysturvalausuntojen antamiseen. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta katsoi, että riski etuuskäsittelyn viivästymisestä on vakava, mikä puolestaan vaarantaa henkilön toimeentuloturvan toteutumisen. 

Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvatehtäviä siirrettäviksi työ- ja elinkeinotoimistoilta kokeilualueiden kunnille nykyistä laajemmin. Jatkossa kokeilualueen kunta antaa sellaisia työvoimapoliittisia lausuntoja, joihin ei liity harkintaa tai joihin liittyy vain vähäistä harkintaa ja joita annetaan nykyisin pääosin työ- ja elinkeinotoimiston muun asiakaspalvelun yhteydessä. Tavoitteena on nopeuttaa lausuntojen antamista yksinkertaistamalla niiden antamiseen liittyvää menettelyä ja vähentämällä tarpeetonta edestakaista ilmoittelua kokeilualueen kunnan ja työ- ja elinkeinotoimiston välillä. Valiokunta kannattaa ehdotettua muutosta ja katsoo, että sujuva lausuntoprosessi on edellytys sille, että toimeentuloa turvaavat työttömyysetuudet voidaan maksaa viivytyksettä.  

Kokeilukunnan resurssit. Kokeilualueen kunnan työttömyysturvatehtäviin liittyvä selvittämis- ja tiedonvälitystehtävä muodostaa merkittävän osan nyt siirrettäviksi ehdotettujen työvoimapoliittisten lausuntojen edellyttämistä tehtävistä. Tämän vuoksi uusien tehtävien ei arvioida vaarantavan kuntien tosiasiallisia edellytyksiä suoriutua uudesta tehtävästä, eikä työ- ja elinkeinotoimistojen virkamiehiä ehdoteta siirrettäviksi kokeilualueiden kuntiin uuden lausuntotehtävän hoitamiseksi.  

Asiantuntijakuulemisessa valiokunnalle tuotiin esiin työttömyysturvatehtävien siirron riittävän resursoinnin tärkeys ja välttämättömyys. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta yhtyy näihin käsityksiin ja toteaa, että nyt esitetystä tehtäväsiirrosta kokeilualueiden kunnille mahdollisesti aiheutuvat lisäresurssitarpeet tullaan huomioimaan ns. pohjoismaisen työvoimapalvelumallin yhteydessä vuonna 2022.  

Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeus

Esityksessä ehdotetaan kuntakokeilulain 14 §:n 2 momenttia muutettavaksi siten, että työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmä URA:n käyttöoikeus voidaan myöntää kokeilulaissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan kuntayhtymän palveluksessa olevalle virkamiehelle vastaavin edellytyksin kuin kunnan palveluksessa olevalle virkamiehelle. Lisäksi TYP-lain 9 §:n 4 momenttia muutetaan siten, että TYPPI-rekisterin käyttöoikeus voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimistoon, kuntaan tai Kansaneläkelaitokseen työsuhteessa olevalle henkilölle. Jatkossa ei siten enää edellytetä, että henkilö on virkasuhteessa viranomaiseen. 

Valiokunta kannattaa ehdotettuja muutoksia ja katsoo, että asiakasrekistereiden käyttöoikeussääntelyyn ehdotetut muutokset tukevat viranomaisten palveluiden yhteensovittamista.  

Valiokunta pitää tärkeänä, että kuntien ja työ- ja elinkeinotoimistojen sekä Kelan erilaiset palvelumallit ja niiden edellyttämät viranomaisrajat ylittävä yhteistyö tunnistetaan lainsäädännössä. Valiokunta katsoo, että lainsäädännön muutostarpeita tulee selvittää näiltä osin myös kokeilun aikana, jotta viranomaisten yhteistyön edellytyksiä yhteisten asiakkaiden asioiden hoidossa pystytään parantamaan. 

Tiedolla johtamisen välineet. Asiantuntijakuulemisessa valiokunnan huomiota on kiinnitetty kokeilualueiden kuntien puutteellisiin tiedolla johtamisen välineisiin julkisten työvoimapalveluiden järjestämistä varten. Kokeilualueiden kunnilla ei ole oikeutta työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojärjestelmässä olevien tietojen käsittelyyn data-analytiikan keinoin toisin kuin työ- ja elinkeinotoimistoilla. Keinot ovat tarpeen, koska työ- ja elinkeinotoimistojen asiakastietojärjestelmä ei sisällä raportointiominaisuuksia.  

Valiokunta pitää tärkeänä ja perusteltuna, että kokeilukunnilla olisi käytössään tehokkaat operatiivisen johtamisen ja tietojohtamisen välineet. Saadun selvityksen mukaan lähtökohta on, että kunnille tulee vastaavat välineet kokeilutehtävien tietojohtamiseen ja operatiiviseen johtamiseen kuin työ- ja elinkeinotoimistoilla on. Sen sijaan URA-järjestelmästä tietoja ei voi siirtää kuntien omiin järjestelmiin tietojohtamista varten.  

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

17 §. Tiedonsaantioikeus, palvelun epääminen ja muutoksenhaku.

Pykälän 2 momentin mukaan kokeilualueen kunnan tekemään päätökseen ja ratkaisuun sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvussa säädetään muutoksenhausta ja muutoksenhaun rajoituksista sekä oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutuksesta päätöksen täytäntöönpanoon. Muutoksenhausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säädetään työttömyysturvalaissa. 

Valiokunta huomauttaa, että 2 momentti ei sanamuotonsa vuoksi sellaisenaan sovellu työ- ja elinkeinotoimiston tekemään asiakkuuden siirtoa kokeilun aikana koskevaan päätökseen. Myöskään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muutoksenhakua koskeva 14 luvun 1 § ei suoraan sovellu kyseiseen päätökseen, koska siinä säädetään muutoksenhausta työ- ja elinkeinotoimiston julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain nojalla tekemään päätökseen. 

Valiokunta katsoo, että työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettuun lakiin on tarpeen lisätä säännös muutoksenhausta asiakkuuden siirtoa koskevaan työ- ja elinkeinotoimiston päätökseen. Valiokunta ehdottaa, että säännös lisätään pykälän 2 momenttiin. Samalla momenttiin on tarpeen tehdä lakitekninen täsmennys. 

2. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 14 luvun muuttamisesta

14 luku. Muutoksenhaku

1 §. Oikaisuvaatimus ja valitus.

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi muutoksenhakua harkinnanvaraista kulukorvausta koskevista päätöksistä. Pykälän 3 momentin 3 kohta jaetaan a ja b alakohdiksi, joista a alakohta vastaa nykyistä 3 kohtaa ja b kohtaan ehdotetaan lisättäväksi harkinnanvaraista kulukorvausta koskeva osittainen valituskielto. Valiokunta ehdottaa, että b alakohta täsmennetään ja sanamuoto muutetaan vastaamaan esityksen perusteluja (s. 36) siten, että muutoksenhakukielto koskee tarkoituksenmukaisuusharkintaan perustuvaa epäävää päätöstä.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 43/2021 vp sisältyvät 3. ja 4. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 43/2021 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) 1 §, 4 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentti, 12 §, 14 §:n 2 ja 3 momentti, 16 §:n 1 ja 2 momentti, 17 §:n 2 momentti ja 22 §:n 2 momentti, sekä 
lisätään 5 §:ään uusi 4—6 momentti, 8 §:ään uusi 3 momentti, lakiin uusi 12 a §, 20 §:ään uusi 3 momentti ja lakiin uusi 25 § seuraavasti: 
1 § 
Lain tarkoitus 
Tässä laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät alueellaan eräitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa (1386/2010) tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta, hoitavat eräitä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetussa laissa (1369/2014) ja kuntouttavasta työtoiminnasta annetussa laissa (189/2001) tarkoitettuja tehtäviä työ- ja elinkeinotoimiston asemesta ja antavat eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta. 
4 § 
Kokeilualueen kunnan asiakkaat 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kokeilualueen kunnan asiakkaita ovat 1 momentissa tarkoitettuihin asiakasryhmiin kuuluvat henkilöt, jotka tämän lain voimaan tullessa ovat ilmoittautuneet työnhakijaksi tai kokeilun aikana ilmoittautuvat työnhakijaksi ja jotka työ- ja elinkeinotoimisto siirtää kokeilualueen kunnan asiakkaaksi. 
5 § 
Asiakkuuden siirtäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työ- ja elinkeinotoimisto voi siirtää 4 §:ssä tarkoitettuun asiakasryhmään kuuluvan asiakkaan työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi, jos: 
1) asiakas sitä pyytää; 
2) siirtäminen on tarpeen asiakkaan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi, asiakkaan kannalta epätarkoituksenmukaisen asiakassuhteen välttämiseksi tai asiakkaan turvallisuuteen liittyvästä perustellusta syystä; ja 
3) siirtäminen ei vaaranna asiakkaan mahdollisuutta saada palvelutarpeensa mukaisia palveluja. 
Työ- ja elinkeinotoimisto voi siirtää 4 §:ssä tarkoitettuun asiakasryhmään kuuluvan asiakkaan muun kokeilualueen kunnan kuin hänen kotikuntansa asiakkaaksi, jos 4 momentissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja kunta, johon asiakas pyytää siirtoa, hyväksyy siirron. 
Työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava 4 ja 5 momentissa tarkoitetusta siirrosta asiakkaalle ja hänen kotikunnalleen sekä 5 momentissa tarkoitetusta siirrosta asiakkuuden vastaanottavalle kokeilualueen kunnalle. Kokeilualueen kunnan ja asiakkaan laatima 9 §:ssä tarkoitettu suunnitelma velvoittaa asiakasta ja siirron jälkeen asiakkuudesta vastaavaa työ- ja elinkeinotoimistoa tai kokeilualueen kuntaa siihen saakka, kunnes se on tarkistettu. Työnhakijan on ilmoitettava suunnitelmassa sovittujen toimien toteutumisesta sille työ- ja elinkeinotoimistolle tai kokeilualueen kunnalle, joka vastaa hänen asiakkuudestaan siirron jälkeen. 
8 § 
Työnhakijan haastattelut ja palvelutarpeen arviointi 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kokeilualueen kunta arvioi asiakkaansa työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun monialaisen yhteispalvelun tarpeen työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Jos kokeilualueen kunnan asiakas täyttää mainitun lain 2 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset ja hänellä on monialaisen yhteispalvelun tarve, kokeilualueen kunta vastaa mainitun lain 3 §:ssä tarkoitetuista kartoitusjakson toimenpiteistä työ- ja elinkeinotoimiston sijaan ja arvioi mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun monialaisen yhteispalvelun päättymisen työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Mitä työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 2 §:n 4 momentissa säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta antaa tietoja työ- ja elinkeinotoimistolle monialaisen yhteispalvelun tarpeen arvioimiseksi, sovelletaan tietojen antamiseen kokeilualueen kunnalle sen asiakkaasta.  
10 § 
Kokeilualueen kunnan julkiset työvoima- ja yrityspalvelut 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin palveluihin sovelletaan, mitä niistä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa, sen nojalla annetuissa säännöksissä ja kotoutumisen edistämisestä annetussa laissa säädetään, ellei tässä laissa toisin säädetä. Mitä mainituissa laeissa ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä säädetään työ- ja elinkeinotoimistosta, työ- ja elinkeinoviranomaisesta, näiden tehtävistä ja ilmoitusvelvollisuudesta työ- ja elinkeinotoimistolle, koskee kokeilualueen kuntaa sen hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä lukuun ottamatta, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 3 §:ssä säädetään opiskelijoiden valitsemisesta koulutukseen ja 5 §:ssä koulutuksen keskeyttämisestä ja keskeyttämisperusteiden ilmoittamisesta työ- ja elinkeinotoimistolle. Mitä muualla lainsäädännössä säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain nojalla maksettavista tai työ- ja elinkeinotoimiston myöntämistä korvauksista, tuista tai etuuksista, sovelletaan kokeilualueen kunnan tämän lain nojalla myöntämiin korvauksiin, tukiin ja etuuksiin. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
11 § 
Työkokeilua ja palkkatukea koskevat poikkeukset 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Työ- ja elinkeinotoimisto tekee päätöksen palkkatuen myöntämisestä noudattaen, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 7 luvussa säädetään, jos palkkatuen hakijana on: 
1) kokeilualueen kunta; 
2) kuntayhtymä, jossa kokeilualueen tai kokeilualueiden kunnilla on enemmistö äänivallasta; 
3) yhteisö, joka on kokeilualueen tai kokeilualueiden kuntien määräysvallassa; 
4) yhteisö, joka on sellaisen kuntayhtymän määräysvallassa, jossa kokeilualueen tai kokeilualueiden kunnilla on enemmistö äänivallasta. 
12 § 
Kokeilualueen kunnan kotoutumisen edistämiseen ja aktivointisuunnitelmaan liittyvät tehtävät 
Kokeilualueen kunta vastaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain 2 luvussa työ- ja elinkeinotoimiston tehtäväksi säädettyjen palvelujen ja toimenpiteiden järjestämisestä asiakkailleen työ- ja elinkeinotoimiston sijaan. Edellä tarkoitettuihin palveluihin ja toimenpiteisiin sovelletaan, mitä niistä mainitussa luvussa säädetään. 
Sen lisäksi, mitä 9 §:ssä säädetään aktivointisuunnitelmaan liittyvistä tehtävistä, kokeilualueen kunta tekee asiakkaalleen kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 5 §:n 6 momentissa tarkoitetun päätöksen työ- ja elinkeinotoimiston sijaan.  
12 a § 
Työvoimapoliittinen lausunto 
Kokeilualueen kunta antaa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon: 
1) työttömyysturvalain 2 luvun 1 ja 2 §:ssä, 4 §:n 1 momentissa sekä 13 §:n 4 momentissa säädetyistä etuuden saamisen yleisistä työvoimapoliittisista edellytyksistä; 
2) työttömyysturvalain 2 luvun 5 a ja 10 a §:n soveltamisesta ja niissä tarkoitetuista työttömyysetuuden saamisen edellytyksistä;  
3) työnhakijan osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun ja työllistymistä edistävän 
palvelun sisältymisestä työnhakijan kanssa laadittuun edellä 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuun suunnitelmaan; työvoimapoliittisen lausunnon julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa ja ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta työvoimakoulutuksesta antaa kuitenkin työ- ja elinkeinotoimisto; 
4) julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta opintojen todisteellisesta keskeytymisestä sekä mainitun luvun 5—7 §:ssä säädetyistä työttömyysetuudella tuettuun työnhakijan omaehtoiseen opiskeluun liittyvistä edellytyksistä; 
5) kotoutumisen edistämisestä annetun lain 25 §:ssä tarkoitetusta opiskelun tukiajasta, maahanmuuttajan velvollisuuksista sekä opintojen seurannasta ja keskeytymisestä. 
Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen toimivaltaan antaa työvoimapoliittinen lausunto kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 2 momenttia. Kokeilualueen kunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon sovelletaan työttömyysturvalain 11 luvun 4 §:n 3 ja 4 momenttia. 
Tarkempia säännöksiä työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon sisällytettävistä tiedoista sekä työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen oikeudesta antaa työvoimapoliittisia lausuntoja kokeilualueen kunnan asiakkaan oikeudesta työttömyysetuuteen voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. 
Kokeilualueen kuntaan sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 2 §:n 4 momentin nojalla säädetään kulukorvauksen määräytymisestä ja työ- ja elinkeinotoimiston velvollisuudesta ilmoittaa kulukorvauksen määräytymiseen vaikuttavia tietoja työttömyyskassalle tai Kansaneläkelaitokselle. 
Kokeilualueen kunnan oikeuteen saada tietoja 1 momentissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi sovelletaan, mitä työttömyysturvalain 13 luvun 1 §:ssä säädetään työ- ja elinkeinotoimiston oikeudesta tietojen saamiseen. Mitä työttömyysturvalain 13 luvun 3 §:ssä säädetään työvoimaviranomaisesta, koskee kokeilualueen kuntaa sen hoitaessa 1 momentissa tarkoitettuja tehtäviä. 
14 § 
Työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän käyttö 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi myöntää kokeilualueen kunnan tai kokeilualueen kuntien perustaman tässä laissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan kuntayhtymän hakemuksesta sen henkilöstöön kuuluvalle virkamiehelle käyttöoikeuden asiakastietojärjestelmään, jos se on välttämätöntä tässä laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseksi. Käyttöoikeus voidaan myöntää, jos tässä laissa tarkoitetut tehtävät tai tässä laissa tarkoitettuihin palveluihin, tukiin tai asiakasprosesseihin liittyvät valvonta-, kehittämis-, seuranta-, tilastointi-, ennakointi- tai ohjaustehtävät muodostavat vähintään puolet käyttöoikeuden hakijan tehtävänkuvasta eikä asiakastietojen käyttötarve ole satunnaista eikä harvinaista. Tietojärjestelmään tallennettujen henkilötietojen käsittelystä säädetään luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) ja tietosuojalaissa (1050/2018). 
Kokeilualueen kunnan ja kokeilualueen kuntien perustaman tässä laissa tarkoitetuista tehtävistä vastaavan kuntayhtymän virkamiehen käyttöoikeuden muuttamiseen ja poistamiseen sovelletaan, mitä työ- ja elinkeinotoimiston virkamiehen käyttöoikeuden muuttamisesta ja poistamisesta säädetään julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 luvun 5 a §:ssä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
16 § 
Valtion rahoitus kokeilualueille 
Tässä laissa tarkoitetut palvelut maksetaan valtion talousarviosta työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetusta määrärahasta (työllisyysmäärärahat) ja työttömyysetuusmäärärahasta talousarviossa myönnettyjen määrärahojen rajoissa. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus määrittelee kiintiön, johon asti kokeilualueella on käyttövaltuus. Ennen käyttövaltuuden antamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on kuultava kokeilualueen kuntia. 
Mitä valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) säädetään määrärahan käyttämisestä, koskee kokeilualueen kuntaa sen käyttäessä valtion määrärahoja. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17 § 
Tiedonsaantioikeus, palvelun epääminen ja muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Kokeilualueen kunnan tekemään päätökseen ja ratkaisuun Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi sekä työ- ja elinkeinotoimiston 5 §:n 4 ja 5 momentin nojalla tekemään päätökseen Muutosehdotus päättyy sovelletaan, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvussa säädetään Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi työ- ja elinkeinotoimiston päätöstä ja ratkaisua koskien Muutosehdotus päättyy muutoksenhausta ja muutoksenhaun rajoituksista sekä oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutuksesta päätöksen täytäntöönpanoon. Kokeilualueen kunnan päätöstä koskeva julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 14 luvun 2 §:ssä tarkoitettu valituskirjelmä on toimitettava kyseiseen kokeilualueen kuntaan. Muutoksenhausta Kansaneläkelaitoksen tai työttömyyskassan työvoimapoliittisen lausunnon perusteella antamaan päätökseen säädetään työttömyysturvalaissa. 
20 § 
Kokeilualueen kunnan ja sen asiakkaan tiedonantovelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoitetusta tietojen ilmoittamisesta voidaan antaa työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella. 
22 § 
Valvonta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos kokeilualueen kunnassa havaitaan tässä laissa tarkoitettujen palvelujen järjestämisessä olennaisia puutteita taikka toiminta muutoin on lainvastaista, aluehallintovirasto voi antaa kunnalle määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
25 § 
Kokeilun päättymiseen liittyvät siirtymäsäännökset 
Työttömälle työnhakijalle laadittu 9 §:ssä tarkoitettu suunnitelma velvoittaa asiakasta ja työ- ja elinkeinotoimistoa sen jälkeen, kun tämän lain voimassaolo on päättynyt tai kun kokeilualueen kunnan toimivalta on aluehallintoviraston 22 §:n nojalla antaman määräyksen johdosta päättynyt, siihen saakka, kunnes se on julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 luvun 6 §:ssä säädetyn mukaisesti tarkistettu. 
Työ- ja elinkeinotoimisto on toimivaltainen kokeilualueen kunnan tämän lain nojalla tekemää päätöstä tai ratkaisua koskevassa asiassa, joka on vireillä kun tämän lain voimassaolo päättyy tai kokeilualueen kunnan toimivalta päättyy aluehallintoviraston 22 §:n nojalla antaman määräyksen johdosta, tai joka tulee vireille, kun tämän lain voimassaolo on päättynyt tai kokeilualueen kunnan toimivalta on päättynyt aluehallintoviraston 22 §:n nojalla antaman määräyksen johdosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20. Sen 12 a §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta sekä 5 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 2 päivänä lokakuuta 2021. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 5 §:n ja 14 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) 9 luvun 5 § sekä 14 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta, 2 ja 3 §, 
sellaisina kuin ne ovat, 9 luvun 5 § laissa 1555/2015, 14 luvun 1 §:n 3 momentin 3 kohta laissa 1456/2016, 14 luvun 2 § laissa 1133/2014 ja 14 luvun 3 § osaksi laeissa 548/2017 ja 474/2015, ja 
lisätään 14 lukuun uusi 4 § seuraavasti: 
9 luku 
Kulukorvaus 
5 § 
Työttömyysturvalain ja työttömyyskassalain soveltaminen 
Edellä 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun kulukorvaukseen sovelletaan työttömyyskassalakia (603/1984) ja työttömyysturvalain: 
1) 11 luvun 2 §:ää (velvollisuus tietojen antamiseen); 
2) 11 luvun 3 §:ää (etuutta koskeva päätös); 
3) 11 luvun 5 §:ää (maksamistapa); 
4) 11 luvun 6 §:ää (maksamisen väliaikainen keskeyttäminen tai vähentäminen); 
5) 11 luvun 10 §:ää (takaisinperintä); 
6) 11 luvun 13 §:ää (kuittaaminen); 
7) 11 luvun 14 §:ää (työttömyysetuuden periminen eräissä tapauksissa); 
8) 11 luvun 15 §:ää (työttömyysetuuden ulosmittaus); 
9) 11 luvun 15 a §:ää (takaisinperintäsaatavan vanhentuminen); 
10) 12 lukua (muutoksenhaku); 
11) 13 luvun 1, 3—8 ja 10 §:ää (eräät tietojen saamista ja luovuttamista koskevat säännökset). 
Jos Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa maksaa työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:ssä säädetyllä tavalla työttömyysetuutta ilman päätöstä ja työttömyysetuuden saajalla on oikeus saada kulukorvausta, Kansaneläkelaitos tai työttömyyskassa voi vastaavasti maksaa myös sen ilman päätöstä. Kulukorvaus maksetaan tällöin täysimääräisenä. 
14 luku 
Muutoksenhaku 
1 § 
Oikaisuvaatimus ja valitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätökseen ei saa vaatia oikaisua eikä siitä saa valittaa, jos: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
3) päätöksellä on evätty:
a) korvaus matka- ja yöpymiskustannuksista sillä perusteella, että 10 luvun 1 §:n 2 momentissa säädetty edellytys ei täyty;
b) 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu kulukorvaus työ- ja elinkeinotoimiston Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi tarkoituksenmukaisuusharkinnan Muutosehdotus päättyy perusteella;
 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2 § 
Muutoksenhaku kulukorvausta koskevasta päätöksestä 
Poiketen siitä, mitä 1 §:n 1 momentissa säädetään, 9 luvun 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettua kulukorvausta koskevaan päätökseen haetaan muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta. Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätökseen haetaan muutosta vakuutusoikeudelta. Vakuutusoikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Valituskirjelmä on toimitettava päätöksen tehneelle työ- ja elinkeinotoimistolle 30 päivän kuluessa siitä, kun valittaja on saanut päätöksestä tiedon. Työ- ja elinkeinotoimiston on käsiteltävä valitus oikaisuvaatimuksena. Jos työ- ja elinkeinotoimisto ei voi oikaista päätöstä, sen on 30 päivän kuluessa valitusajan päättymisestä toimitettava valituskirjelmä ja lausuntonsa asianomaisen muutoksenhakuelimen käsiteltäväksi. 
3 § 
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen vaikutus päätöksen täytäntöönpanoon 
Työ- ja elinkeinotoimiston, työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskuksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tämän lain nojalla tekemä päätös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta, jollei oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen tai valitusviranomainen toisin määrää. 
4 § 
Muutoksenhaku työtapaturmaa tai ammattitautia koskevasta korvauspäätöksestä 
Muutoksenhakuun 4 luvun 11 §:ssä tarkoitetusta Valtiokonttorin päätöksestä sovelletaan, mitä työtapaturma- ja ammattitautilaissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki työttömyysturvalain 2 a luvun 13 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan työttömyysturvalain (1290/2002) 2 a luvun 13 a §, sellaisena kuin se on laissa 1271/2020, seuraavasti: 
2 a luku 
Työvoimapoliittisesti moitittava menettely 
13 a § 
Kustannukset palveluun osallistumisesta 
Henkilöllä on 11 §:ssä tarkoitettu pätevä syy jättää toteuttamatta työllistymissuunnitelmaa tai sitä korvaavaa suunnitelmaa siltä osin, kuin suunnitelmassa on sovittu osallistumisesta muuhun kuin työllistymistä edistävään palveluun, sekä 13 §:ssä tarkoitettu pätevä syy kieltäytyä muuhun kuin työllistymistä edistävään palveluun osallistumisesta ja keskeyttää tällainen palvelu, jos hänelle aiheutuu palveluun osallistumisesta välttämättömiä kustannuksia eikä hänelle myönnetä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 9 luvun 1 §:n 3 momentissa tarkoitettua kulukorvausta tai vastaavaa korvausta muun lain nojalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain (1369/2014) 9 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 448/2020, seuraavasti: 
9 § 
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus voi myöntää käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteriin työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan, kuntayhtymän tai Kansaneläkelaitoksen hakemuksesta. Käyttöoikeus voidaan myöntää työ- ja elinkeinotoimiston, kunnan, kuntayhtymän tai Kansaneläkelaitoksen palveluksessa olevalle henkilölle, joka hoitaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. Henkilö, jolle on myönnetty käyttöoikeus, saa salassapitosäännösten estämättä hakea ja käyttää asiakasrekisteriin talletettuja tietoja, jos se on tarpeen asiakaspalvelun järjestämiseksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaanpäivänäkuuta 20
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28.4.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Anna Kontula vas 
 
varapuheenjohtaja 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Kim Berg sd 
 
jäsen 
Tuomas Kettunen kesk 
 
jäsen 
Terhi Koulumies kok 
 
jäsen 
Rami Lehto ps 
 
jäsen 
Niina Malm sd 
 
jäsen 
Hanna-Leena Mattila kesk 
 
jäsen 
Jukka Mäkynen ps 
 
jäsen 
Ilmari Nurminen sd 
 
jäsen 
Anders Norrback 
 
jäsen 
Arto Satonen kok 
 
jäsen 
Ruut Sjöblom kok 
 
jäsen 
Riikka Slunga-Poutsalo ps 
 
jäsen 
Sofia Virta vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marjaana Kinnunen