Viimeksi julkaistu 15.12.2022 13.19

Valiokunnan mietintö VaVM 17/2022 vp HE 77/2022 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta ja arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 77/2022 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • erityisasiantuntija Pauliina Pitkänen 
  valtiovarainministeriö
 • tulliylitarkastaja Merja Hallivuori 
  Tulli
 • alv-substanssiasiantuntija Samu Honkanen 
  Verohallinto
 • varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast 
  Kirkkopalvelut ry
 • kansainvälisen taloushallinnon päällikkö Jussi Lares 
  Suomen Punainen Risti

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Pelastakaa Lapset ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolakia väliaikaisesti siten, että Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettaviksi tarkoitettujen tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat sekä tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut säädettäisiin verottomiksi. Verottomuus koskisi lähinnä myyntejä yleishyödyllisille yhteisöille. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää eli kyse olisi nollaverokannasta. Lakiteknisistä syistä myös eräiden muutoksen kohteena olevien lainkohtien väliaikaista muuttamista koskevaa lakia on muutettava.  

Ehdotettu muutoslakiin kohdistuva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja pysyvästi voimassa olevaan lakiin kohdistuva laki osin mahdollisimman pian ja osin 1.7.2022, jolloin edellä mainitun muutoslain voimassaolo päättyy. Säännöksiä sovellettaisiin taannehtivasti 24.2.2022 alkaen ja ne olisivat voimassa 31.12.2022 asti. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana muutoin, mutta lakiehdotukseen 1 korjataan komission päätöksen nimi ja lisätään päätöksen numero, tehdään eräitä muutoksia komission antaman lopullisen päätöksen johdosta ja muutetaan voimaantulosäännöstä. 

Lakiehdotus 2 ehdotetaan hylättäväksi. 

Tausta

Euroopan komissio on antanut 1.7.2022 väliaikaisesti voimassa olevan päätöksen koskien Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille maksutta luovutettavien tai heidän käyttöönsä maksutta asetettavien tavaroiden maahantuonnille myönnettävää vapautusta tuontitulleista ja arvonlisäverosta. Päätöksen mukaan vapautus tuontitulleista ja arvonlisäverosta myönnetään 24.2.2022 alkaen tapahtuneelle tuonnille ja vapautus on voimassa 31.12.2022 saakka. Komission päätöksen mukainen vapautus tullimaksuista ja maahantuonnin arvonlisäverosta koskee tilannetta, jossa tavarat tuodaan valtiollisten toimijoiden, kuten valtion elinten, julkisyhteisöjen ja muiden julkisoikeudellisten laitosten toimesta tai puolesta taikka jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöjen toimesta tai puolesta jäsenvaltioon, joka on pyytänyt komission päätöstä. Näitä jäsenvaltioita ovat Itävalta, Kroatia, Tšekki, Viro, Suomi, Ranska, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, Liettua, Luxemburg, Malta, Alankomaat, Puola, Romania, Slovakia ja Slovenia. 

Kun komissio on myöntänyt jäsenvaltioille luvan soveltaa vapautusta tavaroihin, jotka on maahantuotu katastrofin uhrien hyväksi, jäsenvaltiot voivat arvonlisäverodirektiivin 101 a artiklan mukaisesti ottaa käyttöön nollaverokannan samoin edellytyksin kyseisten tavaroiden yhteisöhankinnoille ja luovutuksille ja tällaisiin tavaroihin liittyvien palveluiden suorituksille mukaan lukien vuokrauspalvelut.  

Komission päätöksen ja arvonlisäverotusta koskevien säännösten mukainen vapautus ei kata tuontia seuraavia Suomessa tapahtuvia myyntejä eikä Suomessa valmistettujen tavaroiden täällä tapahtuvia myyntejä, mikä aiheuttaa kotimaisten hankintojen osalta kilpailuneutraalisuusongelman. Voittoa tavoittelemattomien järjestöjen tekemien tuontien verokohtelu olisi tällöin edullisempaa kuin hankinta kotimaiselta maahantuojalta tai valmistajalta. Sama koskisi kirkon ja seurakuntien tekemiä hankintoja.  

Arvonlisäverolain 20 §:n mukaan tavaran myyntinä pidetään myös tavaran tai palvelun ottamista omaan käyttöön. Omaan käyttöön ottamisena pidetään muun muassa sitä, että elinkeinonharjoittaja luovuttaa tavaran tai palvelun vastikkeetta. Yritysten olisi siten suoritettava oman käytön veroa Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevien tarpeita varten lahjotetuista tavaroista ja niihin liittyvistä palveluista, jos yritys on tuottanut lahjoitetut tavarat tai palvelut itse verollisen liiketoiminnan yhteydessä tai hankkinut tavarat tai palvelut alun perin verollista liiketoimintaansa varten. Yrityksillä ei ole vähennysoikeutta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka hankitaan nimenomaan lahjoitettavaksi Venäjän hyökkäystä Ukrainaan pakenevien tarpeisiin, joten oman käytön verotus ei koske tällaisia tilanteita.  

Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset

Esityksen mukaan Ukrainan pakolaisille annettavan materiaalisen humanitaarisen avun tukemiseksi ja kotimaisia myyntejä koskevan neutraalisuusongelman poistamiseksi komission päätöksen kattamia tuonteja vastaavat myynnit yleishyödyllisille yhteisöille ja uskonnollisille yhdyskunnille säädettäisiin verottomiksi. Myös tällaisiin tavaroihin liittyvät palvelut olisivat verottomia. Näitä myyntejä varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä vero saataisiin vähentää, eli kyse olisi nollaverokannasta. Tätä verottomuutta sovellettaisiin myös oman käytön verotukseen näiden toimijoiden ollessa lahjoituksen saajina. Lisäksi vastaavat yhteisöhankinnat säädettäisiin verottomiksi. 

Verottomuus ei koskisi kuitenkaan vastikkeellisia myyntejä valtiolle, kunnille, hyvinvointialueille tai vastaanottopalveluiden järjestäjille, koska neutraalisuusongelma ei koske näitä tilanteita. Vastaanottopalveluiden myynti on arvonlisäverollista, mistä johtuen toiminnan harjoittajilla on arvonlisäveron vähennysoikeus hankinnoista. Valtion virastojen ja laitosten määrärahat puolestaan budjetoidaan arvonlisäverottomin hinnoin ja arvonlisäveron osuus katetaan erilliseltä menomomentilta, jolloin ostohintaan sisältyvällä arvonlisäverolla ei ole kustannusvaikutusta hankintaa tehtäessä. Hankintaneutraalisuuden toteuttamiseksi hyvinvointialueilla ja kunnilla on arvonlisäverolain 130 §:n mukaan oikeus saada valtiolta palautuksena hankintaan sisältyvä vero, josta ei saada tehdä vähennystä tai josta ei saa palautusta. Verottomuudesta säätäminen näiden osalta ainoastaan lisäisi tavaroiden ja palveluiden myyjien sekä ostajina toimivien mainittujen julkisyhteisöjen ja vastaanottopalveluiden järjestäjien hallinnollista taakkaa. Verovapaus säädettäisiin koskemaan sen sijaan näille julkisyhteisöille tai vastaanottopalveluiden järjestäjille vastikkeetta tehtäviä tavaroiden luovutuksia tai palveluiden suorituksia. Tältä osin vapautus olisi tarpeen, jotta yritykset voisivat tehdä lahjoituksia näille toimijoille ilman velvollisuutta suorittaa oman käytön veroa tai näille toimijoille voitaisiin muutoin tehdä lahjoituksia ilman verokustannusta.  

Esityksen mukaan veroa ei suoritettaisi myöskään Venäjän hyökkäystä pakenevia varten tarvittavien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta tai tällaisiin tavaroihin liittyvistä palveluista, jos ostajana on toimija, joka luovuttaa tavarat tai suorittaa palvelut vastikkeetta edellä mainituille toimijoille. 

Valiokunta pitää esityksessä ehdotettuja lakimuutoksia perusteltuina. Ehdotetut muutokset mahdollistavat osaltaan Ukrainan pakolaisten materiaalista tukemista ja varmistavat verotuksen neutraalisuutta. Vaikka hallituksen esityksessä ehdotettujen lakien voimaantuloa ei ole sidottu komission antamaan päätökseen, liittyvät ehdotetut muutokset myös arvonlisäverodirektiivi huomioon ottaen valiokunnan käsityksen mukaan keskeisesti siihen, että vastaava komission päätös on annettu.  

Asiantuntijakuulemisissa esitystä on pidetty lähtökohtaisesti hyvänä, koska se mahdollistaa entistä tehokkaamman ja laajemman avun Ukrainan konfliktia pakeneville. Kuulemisissa on kuitenkin nostettu esille epäarvoisuus suhteessa muihin avuntarvitsijoihin. Maailmassa on meneillään lukuisia muitakin konflikteja ja kriisejä, joihin kohdistetaan apua. Lisäksi on tuotu esille se, että avustusjärjestöjen omaan käyttöön jäävät tavarat tulisi myös vapauttaa verosta ja että eri kohderyhmille annettavan avun erilainen kohtelu johtaa merkittäviin hallinnollisiin ongelmiin. Esimerkiksi vastaanottokeskuksissa majoittuu myös muita kuin Ukrainan pakolaisia, jolloin lähtökohtaisesti voi olla hankala erottaa, kenelle apu kohdistetaan. Näitä on käsitelty seuraavassa lyhyesti. 

Soveltamisalan rajaaminen komission päätöksen mukaiseen soveltamisalaan

Esityksessä nollaverokannan soveltamisala on rajattu Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville henkilöille luovutettaviin hyödykkeisiin komission päätöksessä ehdotettua soveltamisalaa vastaavasti. Myös väliaikainen voimassaoloaika vastaisi komission päätöksestä ilmenevää vapautuksen voimassaoloaikaa. Arvonlisäverodirektiivi ei mahdollista nollaverokannan laajentamista muihin kuin komission päätöksessä tarkoitettuihin tilanteisiin. Nollaverokantaa ei siten ole mahdollista laajentaa koskemaan kaikkea avustustoimintaa yleisesti.  

Avustusjärjestöjen omaan käyttöön tulevat tavarat

Komission päätös mahdollistaisi verovapautuksen soveltamisen myös sellaisiin avustusjärjestöjen omaan käyttöön tuleviin hyödykkeisiin, joita järjestö tarvitsee avustaessaan Ukrainan pakolaisia. Hallituksen esityksessä verovapautta ei ole kuitenkaan ehdotettu sovellettavaksi näissä tilanteissa, koska tällaisten hyödykkeiden erottaminen avustusjärjestön muussa avustustoiminnassa käytettävistä hyödykkeistä on arvioitu olevan erityisen haastavaa ja aiheuttavan siten hallinnollisia kustannuksia ja valvonnallisia vaikeuksia. Valiokunta pitää tätä ratkaisua perusteltuna. 

Hallinnollinen taakka

Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat hallinnollista taakkaa Ukrainan pakolaisille tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden myyjille ja ostajille niiden joutuessa erottelemaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan pakenevia varten tarvittavien tavaroiden myynnin, hankinnat ja käytön muista tavaroista. 

Valiokunta tunnistaa, että käytännössä erottelu voi olla hankalaa, ja pitää tärkeänä sitä, että Verohallinto antaa riittävää ja selkeää ohjeistusta, jotta verovapauden soveltaminen olisi eri toimijoille mahdollisimman helppoa.  

Komission lopullisen päätöksen perusteella tehtävät muutokset.

Hallituksen esitys on laadittu komission päätösluonnoksen pohjalta. Komission 1.7.2022 antaman lopullisen päätöksen perusteella on tarpeen tehdä eräitä tarkistuksia, jotta lakiehdotus vastaa komission päätöstä. 

VALIOKUNNAN YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Lain 38 f §:n 1 momentin 1 kohtaan korjataan komission lopullisen päätöksen nimi ja lisätään komission päätöksen numero. 

Komission päätöksen 1 artiklan 2 kohdan mukaan 1 kohdassa tarkoitetuille tavaroille voidaan myöntää tuontitullittomuus ja arvonlisäverovapautus myös muussa pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa tavarat on tarkoitus käyttää, jos sellainen valtion järjestö tai muu sellainen toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestö tuo ne niiden luovuttamiseksi vapaaseen liikkeeseen, joka harjoittaa samanlaista toimintaa siinä jäsenvaltiossa, jossa tavarat on tarkoitus käyttää. Komission päätöksen mukaan vapautusta sovelletaan siten paitsi muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hyväksymien avustusjärjestöjen myös valtiollisten toimijoiden tekemiin tuonteihin toisessa vapautusta soveltavassa jäsenvaltiossa. Tämän mukaisesti lakiehdotukseen 38 f §:n 1 momentin 1 kohtaan lisätään maininta myös komission päätöksessä tarkoitetusta muiden jäsenvaltioiden valtiollisesta toimijasta kohdan tarkoittamana ostajana.  

Komission päätöksen 1 artiklan 4 kohdan mukaan 1 ja 2 kohdan mukaisen tuontitullittomuuden ja arvonlisäverovapautuksen saavat järjestöt voivat siirtää 1 kohdassa tarkoitetut tulleista ja arvonlisäverosta vapautetut tavarat Ukrainan valtion järjestöille tai muille Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymille hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestöille niiden jakamiseksi vastikkeetta Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille. Komission lopulliseen päätökseen on siten täsmennetty, että vapautus koskee tältä osin nimenomaisesti luovutuksia henkilöille, jotka ovat avun tarpeessa Ukrainan alueella. Vastaava täsmennys lisätään 38 f §:n 2 momentin 3 kohtaan.  

Lisäksi voimaantulosäännöstä muutetaan siltä osin kuin 1. lakiehdotuksen voimaantulo on sidottu muutoslain 150/2022 voimassaolon päättymishetkeen. 

2. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta

Osa hallituksen esityksen muutoksista kohdistuu arvonlisäverolain kohtiin, joita on muutettu väliaikaisesti 30.6.2022 asti voimassa olleella muutoslailla 150/2022. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset oli alun perin tarkoitettu tulemaan voimaan ennen kuin muutoslain 150/2022 voimassaolo päättyy, minkä vuoksi muutoksia ehdotettiin sekä arvonlisäverolain pysyvästi voimassa olevaan sanamuotoon (1. lakiehdotus) että väliaikaisesti voimassa olevaan sanamuotoon (2. lakiehdotus). Kuten edellä on todettu, ehdotetut muutokset liittyvät kuitenkin siihen, että vastaava komission päätös on annettu. Vasta sen jälkeen, kun komissio on antanut lopullisen päätöksensä, on voitu tarkistaa, että lakiehdotus myös sisällöllisesti vastaa komission päätöstä. Koska komission päätös on annettu vasta 1.7.2022, lakien voimaantulo tapahtuu vasta sen jälkeen, kun muutoslain 150/2022 voimassaolo on jo päättynyt. Tällöin 2. lakiehdotuksessa esitettyjen muutosten tekeminen muutoslakiin 150/2022 ei ole enää tarpeen esitetyn nollaverokannan käyttöön ottamiseksi. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 77/2022 vp sisältyvän 1. lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää hallituksen esitykseen HE 77/2022 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. 

Valiokunnan muutosehdotus

1. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan väliaikaisesti arvonlisäverolain (1501/1993) 131 §:n 1 momentin 1 kohta ja 209 b §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin ne ovat laissa 1113/2021, sekä 
lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 38 f § ja sen edelle väliaikaisesti uusi väliotsikko sekä 209 j §:ään, sellaisena kuin se on laissa 387/2021, väliaikaisesti uusi 5 momentti seuraavasti: 
Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakeneville jaettavat tavarat ja tavaroihin liittyvät palvelut 
38 f § 
Veroa ei suoriteta Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä pakenevien tarpeisiin välittömästi liittyvien tavaroiden myynnistä eikä yhteisöhankinnasta tai tällaisiin tavaroihin liittyvien palvelujen myynnistä, jos ostajana on: 
1) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ukrainan sotaa pakeneville henkilöille ja Ukrainassa avun tarpeessa oleville henkilöille vastikkeetta jaettaville tai saataville asetettaville tavaroille myönnettävästä tuontitullittomuudesta ja arvonlisäverovapautuksesta Muutosehdotus päättyy annetussa komission päätöksessä (EU) 2022/Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 1108 Muutosehdotus päättyy tarkoitettu muiden jäsenvaltioiden Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi valtiollinen toimija Muutosehdotus päättyy tai toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä organisaatio omassa maassaan tapahtuvan toiminnan osalta, tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yhteisö taikka 5 §:ssä tarkoitettu uskonnollinen yhdyskunta; 
2) 6 §:ssä tarkoitettu julkisyhteisö tai kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain (746/2011) 13 §:ssä tarkoitettujen vastaanottopalvelujen järjestäjä siltä osin kuin tavarat luovutetaan tai palvelut suoritetaan niille vastikkeetta; tai  
3) toimija, joka luovuttaa tavarat tai suorittaa palvelut vastikkeetta 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuille tahoille. 
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan kuitenkin vain, jos ostaja hankkii tavarat tai palvelut johonkin seuraavista käyttötarkoituksista: 
1) jaettaviksi tai suoritettavaksi vastikkeetta niille henkilöille, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä; 
2) asetettaviksi vastikkeetta niiden henkilöiden käyttöön, jotka ovat paenneet Venäjän Ukrainaan tekemää hyökkäystä siten, että tavarat jäävät ostajan omistukseen;  
3) luovutettavaksi Ukrainan valtiolliselle toimijalle tai Ukrainan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymälle hyväntekeväisyys- tai avustusjärjestölle jaettavaksi tai suoritettavaksi vastikkeetta apua tarvitseville Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi Ukrainassa Muutosehdotus päättyy; tai 
4) luovutettaviksi vastikkeetta 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön. 
Jos 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu ostaja tai 2 tai 3 kohdassa tarkoitetun vastikkeettoman luovutuksen saaja ottaa tavarat tai palvelut muuhun kuin 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitettuun käyttöön, ostajan tai saajan on suoritettava tavaroista veroa niiden muuhun käyttöön ottamisajankohtana 84, 85 tai 85 a §:n nojalla määräytyvän verokannan mukaisesti ostohinnan tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan perusteella. Veron suorittaminen ei vaikuta 102 §:ssä tarkoitettuun vähennysoikeuteen. 
131 § 
Elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada palautuksena tavaran tai palvelun hankintaan sisältyvä vero, jos hankinta liittyy: 
1) toimintaan, josta ei suoriteta veroa 38 d, 38 f, 56 tai 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan tai 60 b, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e tai 72 h §:n perusteella;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
209 b § 
Myyjän on annettava ostajalle lasku, jos ostajana on elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka ei ole elinkeinonharjoittaja: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) myynnistä, joka on veroton 38 d, 38 f, 43 a, 56 ja 58 §:n, 59 §:n 4 kohdan, 70, 70 b, 71, 72, 72 a–72 e ja 72 h §:n nojalla;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
209 j § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 38 f §:n 1 momentissa tarkoitetun ostajan on annettava myyjälle selvitys siitä, että tavarat tai palvelut tulevat mainitun pykälän 2 momentissa säädettyyn tarkoitukseen. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi Sen 131 §:n 1 momentin 1 kohta, 209 b §:n 1 momentin 2 kohta ja 209 j §:n 5 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä heinäkuuta 2022. Poistoehdotus päättyy 
Lakia sovelletaan 24 päivänä helmikuuta 2022 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan sekä tänä aikana suoritettuihin palveluihin. 
 Lakiehdotus päättyy 

Valiokunta ehdottaa, että 2. lakiehdotus hylätään.

Helsingissä 6.9.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Markku Eestilä kok 
 
varajäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
varajäsen 
Kalle Jokinen kok 
 
varajäsen 
Anne Kalmari kesk 
 
varajäsen 
Jukka Kopra kok 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
varajäsen 
Jussi Wihonen ps 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Tarja Järvinen