Viimeksi julkaistu 17.1.2022 14.12

Valiokunnan mietintö VaVM 26/2021 vp HE 145/2021 vp HE 218/2021 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisestaHallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 145/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 145/2021 vp) täydentämisestä (HE 218/2021 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 
  valtiovarainministeriö
 • edunvalvontajohtaja Hannu Kareinen 
  Veikkaus Oy
 • pääsihteeri Rosa Meriläinen 
  Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
 • pääsihteeri Vertti Kiukas 
  SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • yhteiskuntasuhdepäällikkö Ilmari Nalbantoglu 
  Suomen Olympiakomitea ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • maa- ja metsätalousministeriö
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Suomen Akatemia
 • Valtion liikuntaneuvosto

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

HALLITUKSEN ESITYS

Hallituksen esitys HE 145/2021 vp

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaisverolakia väliaikaisesti siten, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka alennettiin vuodelle 2021 väliaikaisesti 12 prosentista 5,5 prosenttiin, alennettaisiin väliaikaisesti 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja olevan voimassa vuoden 2023 loppuun. 

Hallituksen esitys HE 218/2021 vp

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi arpajaisverolain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.  

Esityksessä ehdotetaan, että yksinoikeudella toimeenpantaviin arpajaisiin sovellettava verokanta, joka täydennettävässä hallituksen esityksessä on ehdotettu alennettavaksi 12 prosentista 5,0 prosenttiin vuosille 2022 ja 2023, alennettaisiin 3,4 prosenttiin vuodelle 2022 ja 5,0 prosenttiin vuodelle 2023. 

Kuten täydennettävässä esityksessäkin, laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja olemaan voimassa vuoden 2023 loppuun. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on pidetty tarpeellisena, ja sitä on kannatettu laajasti. Esitys turvaa Veikkaus Oy:n tuotoista avustuksia saavien tahojen taloudellisia toimintaedellytyksiä vuodelle 2022 valiokunnan mielestä oikealla tavalla.  

Arpajaisverolain verokannan väliaikainen alentaminen on mitoitettu siten, että Veikkaus Oy:n vuodelta 2022 maksettavaksi tulevan arpajaisveron määrä alentuu noin 99 miljoonalla eurolla, mikä kasvattaa vastaavasti yhtiön tuottoa. Täten tuotoista jää jaettavaksi 99 miljoonaa euroa enemmän avustuksia kuin ilman verokannan alentamista. Tämä lieventää tuoton alenemisesta järjestöille ja muille avustuksia saaville tahoille tästä aiheutuvia taloudellisia vaikeuksia. Valiokunta pitää esityksen taloudellisia vaikutuksia oikein mitoitettuina ja muistuttaa, että loppuosa 404 miljoonan euron kompensaatiosta rahoitetaan kehysvaikutteisin budjettivaroin ja hyödyntämällä yhtiön jakamattomien voittojen kokonaisuutta.  

Valiokunta pitää tärkeänä, että yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvokas yleishyödyllinen toiminta turvataan Veikkaus Oy:n alenevasta tuloskehityksestä riippumatta. Aleneva tuloskehitys heijastuu suoraan tuotoista riippuvien edunsaajatahojen toimintaedellytyksiin, jotka ovat monilla aloilla muutoinkin heikentyneet koronaepidemian vuoksi.  

Valiokunta muistuttaa, että yhtiön tuotosta käytetään 53 prosenttia urheilun ja liikuntakasvatuksen, tieteen, taiteen sekä nuorisotyön edistämiseen, 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen ja 4 prosenttia hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on korostettu edunsaajien vakaan rahoituksen merkitystä. Koska esityksellä alennetaan arpajaisiin sovellettava verokanta väliaikaisesti vuosille 2022— 2023, valiokunta pitää tärkeänä, että uusi rahoitusmalli rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta saadaan voimaan vuoden 2024 alusta. Valiokunta viitta tältä osin valtioneuvoston asettamaan hankkeeseen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi rahoitusmalliksi rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen rahoittamisesta. Uusi rahoitusmalli laaditaan, jotta rahapelien tuotolla toimineille edunsaajille voitaisiin taata ennustettava, vakaa ja edunsaajien autonomian turvaava riittävä rahoitus. Uudistus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 alusta alkaen. Uuden rahoitusmallin yhteydessä on myös arvioitava erikseen, mikä asema arpajaisverotuksella rahoitusratkaisussa mahdollisesti olisi.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 218/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta hylkää hallituksen esitykseen HE 145/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 30.11.2021 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Iiris Suomela vihr 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Sari Essayah kd 
 
varajäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
varajäsen 
Jani Mäkelä ps 
 
varajäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
varajäsen 
Veronica Rehn-Kivi 
 
varajäsen 
Janne Sankelo kok 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti