Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö VaVM 28/2020 vp HE 169/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta (HE 169/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut (etäkuuleminen): 

 • lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen 
  valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi 
  ympäristöministeriö
 • ylitarkastaja Kari Pilhjerta 
  Verohallinto
 • erityisasiantuntija Pekka Montell 
  Suomen Kuntaliitto
 • asiantuntija Mari Nasser 
  Energiateollisuus ry
 • ympäristöjuristi Matti Kattainen 
  Suomen luonnonsuojeluliitto ry
 • toiminnanjohtaja Anni Mikkonen 
  Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistöverolakia pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siten, että luonnonsuojelulain nojalla suojellut luonnonsuojelualueet vapautettaisiin kiinteistöverosta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana. 

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelualueita koskevan ehdotuksen tavoitteena on vähentää esteitä uusien yksityisten suojelualueiden perustamiseen. Esitys edistää näin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyviä hallitusohjelman tavoitteita ja kasvattaa metsien hiilivarastoja. Valiokunta pitää esitettyjä tavoitteita kannatettavina, ja esitys täyttää valiokunnan mielestä sille asetetut tavoitteet. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on kuitenkin nostettu esiin tarve tarkastella myös muiden luonnonsuojelulain perusteella suojeltujen kohteiden verokohtelua yhdenmukaisuuden lisäämiseksi. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi luonnonsuojelulain mukaisten rajauspäätösten mukaiset luontotyypit ja niiden kiinteistöt. Valiokunta yhtyy tältä osin asiantuntijakuulemisessa esitettyyn huomioon. 

Merituulivoimalat

Merituulivoimaloita koskevan toimenpiteen tavoitteena on saattaa niiden verotus neutraaliksi maatuulivoimaloiden kanssa ja siten parantaa merituulivoiman rakentamisen edellytyksiä ilmasto- ja energiapoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Esitys liittyy hallitusohjelman mukaisiin veromuutoksiin, joilla pyritään hiilineutraaliin kiertotalouteen. Valiokunta pitää muutosta kannatettavana. 

Tuulivoimaloiden verotusarvojen perusteena olevista jälleenhankinta-arvoista säädetään valtiovarainministeriön asetuksella. Syy merituulivoimaloiden kiinteistöverotuksen alentamiseen on niiden korkeista rakentamiskustannuksista aiheutuva maatuulivoimaloita korkeampi verotusarvo, joten toimenpide on ehdotettu toteutettavaksi asetusta muuttamalla sen sijaan, että merituulivoimaloille säädettäisiin erillinen veroprosentti. Valiokunta ei ole arvioinut muutoksen toteuttamistapaa, koska esitys ei sisällä tätä koskevaa ehdotusta. Valiokunta korostaa lailla säätämisen vaatimusta ja varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 30 §:n 2 momentin valtuutussäännöksen sisältöä. Asiantuntijakuulemisessa muutosta on kuitenkin kannatettu laajasti eikä muutoksen toteuttamistapaan liittynyt huomautettavaa.  

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on sen sijaan pidetty ongelmallisena muutoksen voimaantuloa ja sen ajallista soveltamista. Osa asiantuntijoista katsoo, että asetusmuutosta tulisi soveltaa myös jo toiminnassa olevaan merituulivoimapuistoon. Esityksen mukaan asetuksen muutosta sovellettaisiin voimalaitoksiin, joiden rakentaminen on aloitettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Muutos toteutettaisiin vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa sovellettavaan asetukseen, joka annettaisiin loppuvuonna 2021. Valiokunta pitää perusteltuna, että säännöstä sovelletaan ainoastaan voimalaitoksiin, joiden rakentaminen on aloitettu 1.1.2021 tai sen jälkeen. Muutoksen tarkoituksena on kannustaa uuden tuulivoiman rakentamiseen. Asiassa on myös valiokunnan mielestä huomioitava jo olemassa olevan merituulivoimapuiston saamat muut tuet. Valiokunta korostaa myös kiinteistöverotuksen merkitystä kuntien verotuloissa. 

Lopuksi valiokunta muistuttaa, että ennen merituulivoimaloita koskevan muutoksen toteuttamista on Euroopan komissiolta saatava varmuus siihen, etteivät Euroopan unionin valtiontukisäännöt ole esteenä toimenpiteen toteuttamiselle. Valiokunta pitää tärkeänä, ettei toimenpidettä katsota myöhemmin kielletyksi valtiontueksi, sillä se merkitsisi huomattavaa taloudellista epävarmuutta, joka käytännössä estäisi tai rajoittaisi investointipäätöksiä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 169/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 27.11.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Eveliina Heinäluoma sd 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti