Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.53

Valiokunnan mietintö VaVM 3/2017 vp HE 45/2017 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtämistä Verohallinnolle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 45/2017 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 
  valtiovarainministeriö
 • pääjuristi Arto Lillman 
  Tulli
 • johtava asiantuntija Soili Sinisalo 
  Verohallinto
 • veroasiantuntija Toni Jääskeläinen 
  Kaupan liitto ry
 • asiantuntija Juha Laitinen 
  Suomen Tilintarkastajat ry
 • veroasiantuntija Laura Kurki 
  Suomen Yrittäjät ry

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • sisäministeriö
 • Poliisihallitus
 • Ahvenanmaan maakunnan hallitus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry
 • Suomen Satamaliitto

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti siten, että Tullin tehtäväksi säädetty tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirrettäisiin Verohallinnon tehtäväksi siltä osin kuin kyse on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten tekemistä tuonneista. Tulli valvoisi kuitenkin tältäkin osin arvonlisäveron oikeellisuutta tulliselvitykseen liittyvän valvonnan yhteydessä ja vastaisi rikostutkinnasta. Tullille jäisi maahantuontien arvonlisäverotus muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Tulli vastaisi myös sellaisten luonnollisten henkilöiden tekemien tuontien verotuksesta, jotka eivät liity tuojan liiketoimintaan, sekä tullisäännösten vastaisen tuonnin verotuksesta. 

Verohallinnon vastuulle siirrettävässä maahantuonnin arvonlisäverotuksessa sovellettaisiin yleisiä arvonlisäverolain, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain ja veronkantolain verotusmenettelyä ja veronkantoa koskevia säännöksiä. Maahantuojat ilmoittaisivat maahantuonnista suoritettavan veron oma-aloitteisesti veroilmoituksellaan niin kuin muutkin verokaudelle kohdistettavia liiketoimia koskevat tiedot.  

Maahantuonnista suoritettava vero kohdennettaisiin samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin eli tullauskuukaudelle. Veron maksamisvelvoitteen ja sen vähentämisen ajankohdat siis yhdentyisivät. Jos tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen, ei tuonnin osalta jäisi veroa maksettavaksi.  

Arvonlisäverolakia muutettaisiin lisäksi siten, että verovelvollisena olisi tuoja myös välillisessä edustuksessa, jossa edustaja toimii omissa nimissään päämiehen lukuun. Verohallinnon verotustoimivaltaan kuuluvien tuontien pääsääntöisenä veron perusteena olisi Tullin vahvistama tullausarvo. Verohallinto voisi määrätä väärinkäytöksiin syyllistyneen tai todennäköisesti syyllistyvän tuojan tuonteihin sovellettavaksi erityismenettelyä. 

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin lisättäisiin säännökset Tullin Verohallinnolle annettavista tiedoista ja verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettuun lakiin säännökset Verohallinnon Tullille annettavista tiedoista. 

Säännösehdotuksia sovellettaisiin pääsääntöisesti myös Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tuonneissa.  

Esityksessä ehdotetaan lisäksi tehtäviksi eräitä muitakin verotustehtävien siirrosta johtuvia muutoksia arvonlisäverolakiin, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettuun lakiin, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin, tullilakiin ja Verohallinnosta annettuun lakiin. Samalla lisättäisiin henkilötietojen käsittelystä Tullissa annettuun lakiin säännös tietojen antamisesta valtiovarainministeriölle ja tarkistettaisiin tullilain muonitusvalvontaa koskevaa säännöstä.  

Verotustehtävän siirtoon liittyviä säännösehdotuksia sovellettaisiin sellaisiin tuonteihin, joiden osalta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt lain voimaantulon jälkeen. Vireillä olevat asiat eivät siis siirtyisi Verohallinnolle. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2018 alusta. 

VALIOKUNNAN YLEISPERUSTELUT

Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä vähäisin teknisin tarkennuksin. 

Toimivallan siirto

Hallituksen esitys on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen veropoliittista ohjelmaa ja jatkoa tämän vuoden alusta voimaan tulleelle muutokselle, jossa valmiste- ja autoverotuksen toimivalta siirtyi Tullilta Verohallinnolle (HE 159/2016 vp). Tämä esitys koskee arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten ja elinkeinonharjoittajien tavaroiden maahantuontia, jonka arvonlisäverotus siirrettäisiin Tullilta Verohallinnolle ensi vuoden alusta. Ajatuksena on keskittää verotus entistä selvemmin yhteen asiantuntijaorganisaatioon ja tuottaa sitä kautta toiminnallista hyötyä niin verovelvollisille kuin viranomaistaholle. 

Kysymys on siis viranomaistoimivallan siirrosta, jolla ei ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia verotuottoon. Osa tuotosta, laskennallisesti noin 190 milj. euroa, siirtyisi kuitenkin uudistuksen voimaantulovuonna seuraavalle vuodelle arvonlisäverolain mukaisten maksuajankohtien käyttöönoton vuoksi.  

Esitys vastaa valiokunnan mielestä hyvin sille asetettuihin tavoitteisiin: se yksinkertaistaa asiointia, koska yritykset voivat hoitaa tavaran maahantuontiin liittyvän verotuksen muiden oma-aloitteisten verojen lailla säännönmukaisilla veroilmoituksilla. Niillä olisi myös saatavana reaaliaikainen kokonaiskuva kaikista oma-aloitteisista veroistaan. Vastaavasti Verohallinnolla olisi nykyistä kattavampi kuva niistä asiakkaistaan, joiden tavaroiden maahantuonnista nykyinen Tullin kantama arvonlisäverotuotto, vuosittain noin 2,3 miljardia euroa, valtaosin kertyy.  

Muutos mahdollistaa toisaalta sen, että maahantuonnista suoritettava vero kohdentuu samalle kuukaudelle kuin sitä koskeva vähennyskin. Tämä ns. lykätty menettely parantaa yritysten rahoitusasemaa, koska veroa ei jää tuontivaiheessa maksettavaksi, kun tuodut tavarat käytetään kokonaan vähennyskelpoiseen tarkoitukseen. Menettely on yleinen EU-maissa, ja se voi ohjata myös kaupan investointeja; esityksessä on nimittäin arvioitu, että monikansalliset yritykset saattavat tuoda maahan tavaroita sellaisen jäsenvaltion kautta, joka soveltaa lykättyä menettelyä. Muutoksella Suomen asema siis tasoittuisi muihin jäsenvaltioihin nähden.  

Yritysten rahoitusasemaa parantaa lisäksi se, ettei arvonlisäveroa tarvitse sisällyttää jatkossa Tullin luottoasiakkailtaan vaatimien yleisvakuuksien arvoon.  

Valvonta ja ohjaus

Esityksessä on varauduttu valiokunnan mielestä asianmukaisesti myös muutoksen edellyttämiin tehostettuihin valvontatoimiin. Siinä korostuu myös velvoite Tullin ja Verohallinnon joustavaan ja saumattomaan yhteistyöhön, tiedonvaihtoon ja ohjaukseen. Tulli ja Verohallinto ovat vastaavasti valmistautuneet muutokseen ja sen edellyttämiin toimiin sekä keskinäisessä yhteistyössään että suunnitelmallisessa asiakasohjauksessa.  

Valiokunta korostaa vielä erikseen viranomaisyhteistyön hyvän koordinoinnin tärkeyttä, koska arvonlisäverovalvonta jää edelleen rajatuin osin molempien tehtäväksi. Tämä vaikuttaa suoraan valvonnan tehokkuuteen. Lisäksi ohjaustarpeita voi liittyä perustilanteiden ohella esimerkiksi ei-verovelvollisten, mutta arvonlisäverorekisteriin merkittyjen oikeushenkilöiden ilmoitusmenettelyyn tai YTJ-järjestelmän tietosisältöön, kun kysymys on arvonlisäverovelvollisuusryhmään kuuluvasta yksittäisestä yrityksestä. Sama koskee myös välilliseen edustukseen liittyvää muutosta mm. silloin, kun välillinen edustaja toimii omissa nimissään myös maahantuojana. 

Valiokunta yhtyy lisäksi näkemykseen, jonka mukaan esitys ei itsessään kasvata juurikaan verovajeriskiä tavaroiden maahantuonnin hetkellä. Jo nyt Tullin luottoasiakkaat ovat saaneet tavarat haltuunsa ennen veronmaksua, eikä suoritettavaa veroa synny useimmissa tapauksissa samanaikaisen vähennysoikeuden vuoksi. Hyvä tietopohja ja tehokas valvonta ovat kuitenkin edellytyksiä sille, että mahdolliset petokset vaihdannan myöhemmässä vaiheessa kyetään havaitsemaan. Esitys sisältää myös mahdollisuuden siirtää verovelvollinen määräajaksi erityismenettelyyn, jossa tavaran saa haltuunsa vasta veronmaksun jälkeen.  

Poikkeuslain mukainen tuontihyvitys

Tuontihuojennuksesta säädetään Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 18 a §:ssä. Pykälän 1 momentti koskee Ahvenanmaan ja Suomen tai muun jäsenvaltion välistä tavaran maahantuontia ja tavaran hankintaan sisältyvän piilevän veron perusteella laskettavaa tuontihuojennusta. Säännöstä sovelletaan jatkossa myös niissä tilanteissa, joissa tuojana on arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkitty verovelvollinen eli kun toimivalta kuuluu Verohallinnolle ja ilmoitusmenettely on oma-aloitteista.  

Tarkoitus on, että verovelvollinen laskisi itse myös näissä tapauksissa tuontihuojennuksen määrän ja pitäisi hallussaan asianmukaisen selvityksen siitä. Tämän selventämiseksi valiokunta ehdottaa, että säännöksen 1 momenttia tarkennetaan niin, että veron määräämisen sijasta käytetään ilmaisua "veroa laskettaessa". 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 45/2017 vp sisältyvät 1. ja 3—7. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyy muutettuna hallituksen esitykseen HE 45/2017 vp sisältyvän 2. lakiehdotuksen. (Valiokunnan muutosehdotukset) 

Valiokunnan muutosehdotukset

1. Laki arvonlisäverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonlisäverolain (1501/1993) 86 b §, 88 §:n 1 momentti, 100 §, 101 §:n 2 momentti, 101 b §:n 1 momentti, 101 c ja 101 d §, 135 §, 141 §:n 1 momentin 4 kohta, 150 §:n 4 momentin 2 kohta, 156 b §:n 2 momentin 2 kohta, 160 § ja 190 §:n 5 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 86 b § laeissa 1486/1994 ja 305/2016, 88 §:n 1 momentti, sekä 101 c ja 101 d § laissa 305/2016, 100 § laissa 1486/1994, 101 §:n 2 momentti laissa 877/2012, 101 b §:n 1 momentti laissa 267/2011, 135 § laissa 505/2014, 150 §:n 4 momentin 2 kohta ja 156 b §:n 2 momentin 2 kohta laissa 1359/2009 sekä 160 § ja 190 §:n 5 momentti laissa 962/2012, sekä 
lisätään lakiin uusi 100 a §, 135 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 505/2014, uusi 2 momentti ja 147 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 773/2016, uusi 2 momentti seuraavasti: 
86 b §  
Tullikoodeksin 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettu ilmoittaja on velvollinen suorittamaan veron tavaran maahantuonnista. Jos ilmoittajana on edustaja, verovelvollinen on ilmoittajan päämies. Tullikoodeksin 79 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa verovelvollinen on 3 kohdan a alakohdassa tai 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu henkilö. 
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan myös siihen, joka on ilmoittajan tai tämän päämiehen asemassa maahantuonnin tapahtuessa Euroopan unionin tullialueelta Yhteisöön. 
Tullin kannettavaksi 160 §:n mukaisesti kuuluvan veron suorittamisesta on yhteisvastuullisesti vastuussa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, se, joka tullikoodeksin 77 artiklan 3 kohdan, 78 artiklan 3 kohdan taikka 79 artiklan 3 kohdan b tai c alakohdan taikka 4 kohdan toisen alakohdan mukaan on velvollinen maksamaan syntyneen tullivelan.  
Velvollinen suorittamaan veron tullihuutokaupassa myydystä tavarasta on sen ostaja. 
88 § 
Tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste on Tullin tullikoodeksin 69—76 artiklan, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 täydentämisestä tiettyjä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/2446 71 artiklan ja unionin tullikoodeksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 952/2013 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 127—146 artiklan mukaan määrittämä tullausarvo, ellei tässä laissa toisin säädetä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
100 §  
Tullin 160 §:n nojalla kantamaa arvonlisäveroa ei palauteta tullikoodeksissa tarkoitettua tullien palauttamista tai peruuttamista koskevalla eikä valitukseen annettavalla päätöksellä, jos maahan tuodusta tavarasta suoritettu vero on tämän lain 10 luvun säännösten nojalla voitu vähentää taikka 122, 130 tai 131 §:n nojalla saada palautuksena. 
100 a § 
Verohallinto voi verotustoimivaltaansa kuuluvan tavaran maahantuonnin osalta määrätä, että verovelvollisen maahantuonteihin sovelletaan 2 momentissa tarkoitettua erityismenettelyä enintään 36 kuukauden määräajan, jos verovelvollinen on edeltäneiden 12 kuukauden aikana olennaisesti laiminlyönyt tai jos hänen voidaan ennakkoperintälain 26 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tai muulla vastaavalla perusteella olettaa olennaisesti laiminlyövän mainitun pykälän 2 momentissa tarkoitetut velvollisuutensa verotuksessa taikka jos hän on kyseisenä aikana toistuvasti tai vakavasti rikkonut tullilainsäädäntöä. 
Erityismenettelyssä Tulli luovuttaa maahantuodut tavarat vapaaseen liikkeeseen tai muuhun tullikoodeksin VII osaston 4 luvun mukaiseen erityiskäyttöön kuin väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn kokonaan tuontitullitta vasta, kun verovelvollinen on täyttänyt maahantuonnista suoritettavaa arvonlisäveroa koskevan ilmoitus- ja maksuvelvollisuutensa.  
Verohallinto antaa päätöksen asiassa. Päätökseen haetaan muutosta siten kuin oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 62 §:n 5 momentissa säädetään.  
101 §  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tullin vastuulle 160 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti kuuluvan arvonlisäverotuksen osalta tavaran maahantuontia, veron suorittamista, palauttamista ja takaisin perimistä koskevaan sekä muuhunkin menettelyyn, veron maksamisen lykkäykseen, vakuuksiin, veronkorotukseen, virhemaksuun, jälkiverotukseen ja muutoksenhakuun sekä tietojen salassapitoon ja salassa pidettävien tietojen luovuttamiseen ja saamiseen sovelletaan, ellei tässä laissa toisin säädetä, mitä tullista tullilainsäädännössä säädetään.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
101 b §  
Tullin vastuulle 160 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti kuuluvassa tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksessa pienin kannettava tai perittävä veron määrä on 5 euroa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
101 c §  
Tullin kannettavaksi 160 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti kuuluvan, tavaran maahantuonnista suoritettavan veron maksamisen viivästysseuraamuksiin sovelletaan, mitä veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään. Mainitun lain 3 §:n 3 momenttia sovellettaessa veronlisäys lasketaan ajanjaksolta, jolta tullikoodeksin 114 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu korko lasketaan. 
Jos Tulli myöntää tavaran maahantuonnista suoritettavalle verolle maksunlykkäystä, peritään veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 4 §:ssä säädetyn suuruinen korko.  
101 d §  
Maahantuonnista suoritettavaa, Tullin kannettavaksi 160 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti kuuluvaa veroa palautettaessa maksetaan veronkantolain 32 §:ssä säädetty korko. Korko lasketaan tullilain 93 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta. 
135 §  
Myynnistä ja tavaran yhteisöhankinnasta suoritettava vero sekä tavaran maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero, vähennettävä vero ja ilmoitettavat liiketapahtumat kohdistetaan veron tilittämistä ja liiketapahtumien ilmoittamista varten kalenterikuukaudelle sen mukaan kuin tässä luvussa säädetään. 
135 a §  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana tullauspäätös on annettu. Jos verovelvollisen maahantuonteihin sovelletaan 100 a §:ssä tarkoitettua erityismenettelyä, vero kohdistetaan kuitenkin sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. 
141 § 
Edellä 10 luvussa tarkoitetut vähennykset kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) maahan tuotua tavaraa koskeva tullauspäätös on annettu. 
147 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 100 a §:ssä tarkoitetun erityismenettelyn piirissä olevat voivat maksaa tavaran maahantuonnista suoritettavan veron erikseen veron suorittamisvelvollisuuden syntymisajankohdasta lähtien. 
150 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hankintaan sisältyvä vero kohdistetaan sille hakemusjaksolle, jonka aikana: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) maahan tuotua tavaraa koskeva tullauspäätös on annettu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
156 b § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Hankintaan sisältyvä vero kohdistetaan sille hakemusjaksolle, jonka aikana: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) maahan tuotua tavaraa koskeva tullauspäätös on annettu. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
160 §  
Tavaran maahantuonnin verotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli, jos tuonnista verovelvollista ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä. Veroviranomaisena on Tulli myös silloin, kun verovelvollinen on luonnollinen henkilö ja tuonti ei liity hänen liiketoimintaansa.  
Jos tavaroiden maahantuonti tapahtuu 86 a §:ssä tarkoitetun tullimenettelyn päättyessä tullikoodeksin 79 artiklan 1 kohdan a tai c alakohdassa tarkoitetun tilanteen johdosta tai jos maahantuotuja tavaroita ei ole mainittujen säännösten tarkoittamassa tilanteessa esitetty Tullille, veron kyseisestä tuonnista kantaa kuitenkin Tulli. 
Tulli valvoo suorittamansa maahantuotavien tai maahantuotujen tavaroiden tulliselvitykseen liittyvän yritystarkastuksen ja muun tulliselvitystä koskevan valvonnan yhteydessä myös maahantuonnista suoritettavan arvonlisäveron oikeellisuutta silloinkin, kun Verohallinto on kyseisen tuonnin osalta veroviranomainen. Tullilla on oikeus antaa arvonlisäverotuksen oikeellisuuden arvioinnin kannalta merkityksellisiä valvontahavaintoja koskevat tiedot Verohallinnolle salassapitosäännösten ja muiden tietojen saantia koskevien rajoitusten estämättä. Tiedot voidaan antaa sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen. 
190 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tavaran maahantuonnista suoritettavaa veroa koskevan ennakkoratkaisun antaa Tulli, jos hakijaa ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennakkoratkaisuhakemuksen vireilletulohetkellä. Ennakkoratkaisun antaa kuitenkin Tulli, jos hakijana on luonnollinen henkilö ja hakemuksen tarkoittama tuonti ei liity hänen liiketoimintaansa. Ennakkoratkaisun antamisesta ja sen voimassaolosta on voimassa, mitä Verohallinnon antamasta ennakkoratkaisusta säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tavaran maahantuontiin, jonka osalta veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 86 b ja 160 §:ää sellaisina kuin ne olivat voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain (1266/1996) Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18 a §:n 1 momentti, Muutosehdotus päättyy 22 ja 25 a §, sellaisena kuin niistä on Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi 18 a §:n 1 momentti laissa 1113/1999 ja Muutosehdotus päättyy 25 a § laissa 586/1997, sekä 
lisätään 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 
18 § 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Poiketen siitä, mitä arvonlisäverolain 88 §:n 1 momentissa säädetään, tavaran maahantuonnista suoritettavan veron peruste tuonnissa muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan taikka Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen, on mainitussa momentissa tarkoitetun tullilainsäädännön mukainen tullausarvo, ellei arvonlisäverolain muissa säännöksissä tai tässä laissa toisin säädetä. 
18 a § (Uusi) 
Kun tavara tuodaan muualta Suomesta tai toisesta jäsenvaltiosta Ahvenanmaan maakuntaan tai maakunnasta muualle Suomeen, maahantuojalla on oikeus tavaran maahantuonnista suoritettavaa veroa Valiokunta ehdottaa sisältöä poistettavaksi määrättäessä Poistoehdotus päättyyValiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi laskettaessa Muutosehdotus päättyy 3—6 momentissa tarkoitetulla tavalla laskettavaan tuontihuojennukseen tavaran hankintahintaan sisältyvän piilevän veron perusteella. Edellytyksenä on, että maahantuoja Valiokunta ehdottaa sisältöä muutettavaksi voi Muutosehdotus päättyy esittää selvityksen tämän veron määrästä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
22 § 
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 86 b §:ssä säädetään, velvollinen suorittamaan veron tavaran maahantuonnista Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta maakuntaan on tullikoodeksin 5 artiklan 15 kohdassa tarkoitettuna ilmoittajana oleva edustaja, jos edustajan päämiehenä on luonnollinen henkilö, jonka mahdollisesti harjoittamaan liiketoimintaan tuonti ei liity, tai oikeushenkilö, jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin veron suorittamisvelvollisuuden syntymishetkellä. 
Sen estämättä mitä arvonlisäverolain 160 §:n 1 momentissa säädetään, 1 momentissa tarkoitetun maahantuonnin verotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli. 
Kun ilmoittajalla on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa oikeus ilmoittaa Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen taikka muualta Suomesta maakuntaan kalenterikuukauden aikana maahan tuodut tavarat Tullille yhdellä kertaa, ilmoitus on annettava ja arvonlisävero maksettava viimeistään kalenterikuukautta seuraavan toisen kuukauden 12 päivänä. 
25 a §  
Kun kyse on maahantuonnista Ahvenanmaan maakunnasta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan, maahantuonnista Verohallinnolle suoritettava vero kohdistetaan arvonlisäverolain 135 a §:n 2 momentin estämättä sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt.  
Sen estämättä, mitä arvonlisäverolain 141 §:n 4 kohdassa säädetään, 1 momentissa tarkoitettua veroa koskeva vähennys kohdistetaan sille kalenterikuukaudelle, jonka aikana veron suorittamisvelvollisuus on syntynyt. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tavaran maahantuontiin, jonka osalta veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 22 §:ää sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 73 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 29 §:n 6 momentti ja 73 §:n 3 momentti, sekä 
lisätään 29 §:ään uusi 7 momentti seuraavasti: 
29 § 
Sivullisen yleinen tiedonantovelvollisuus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tullin on annettava Verohallinnolle päivittäin Verohallinnon vastuulle arvonlisäverolain 157 ja 160 §:n mukaan kuuluvan tavaran maahantuonnin arvonlisäverotuksen valvonnassa tarpeelliset, tulli-ilmoitusten ja tullauspäätösten sisältämät tiedot sekä niiden muutokset. Tämä ei kuitenkaan koske Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välistä tuontia. Tullin on myös annettava arvonlisäverolain 100 a §:n soveltamista varten tarvittavat tiedot verovelvollisen tekemistä vakavista tai toistuvista tullilainsäädännön rikkomisista ja säännöksen mukaisen erityismenettelyn soveltamisessa tarvittavat tiedot. Tiedot annetaan sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen. 
Verohallinto voi antaa tarkempia määräyksiä annettavista tiedoista, tietojen antamisen ajankohdasta ja tavasta sekä rajoittaa tiedonantovelvollisuutta tilanteissa, joiden merkitys on taloudellisesti tai verovalvonnallisesti vähäinen. 
73 § 
Seurannaismuutos 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Verohallinto voi tehdä seurannaismuutoksen silloinkin, kun tämän lain tai muun lain mukaista toisen verolajin verotusta taikka Tullin vahvistamaa tullausta on muutettu toisen verolajin veron määrään vaikuttavalla tavalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tavaran maahantuontiin, jonka osalta veron suorittamisvelvollisuus on arvonlisäverolain 87 §:n mukaan syntynyt ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 73 §:n 7 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki tullilain 10 ja 47 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tullilain (304/2016) 10 ja 47 § seuraavasti: 
10 §  
Tavaran pidättäminen 
Tullilla on oikeus pidättää tavara, jota ei ole asianmukaisesti tulliselvitetty, tai tavaraa koskevan tuonnin, viennin, siirron tai kauttakuljetuksen edellytysten täyttymisen valvomiseksi tai selvittämiseksi taikka arvonlisäverolain (1501/1993) 100 a §:n 2 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisen selvittämiseksi.  
Tavaran pidättäminen päättyy, kun:  
1) tavara asetetaan tullimenettelyyn koodeksissa säädetyn mukaisesti; 
2) tavara vapautetaan, koska edellytykset, joiden olemassa olon valvomiseksi tai selvittämiseksi pidättäminen on tehty, on voitu todeta täyttyneiksi; 
3) tavara päätetään ottaa Tullin tai muun toimivaltaisen viranomaisen haltuun tämän tai muun lain nojalla; 
4) tavara takavarikoidaan pakkokeinolain (806/2011) nojalla; 
5) tavara luovutetaan valtiolle; 
6) tavara viedään pois maasta laillisella tavalla. 
47 §  
Muonitustavaroiden toimittaminen kulkuneuvoon 
Tulli antaa tarkemmat määräykset menettelystä, jota noudatetaan toimitettaessa 46 §:ssä tarkoitettuja tullittomia tavaroita kulkuneuvoon, sekä alkoholi- ja tupakkatuotteiden valvontaan liittyvistä tilitysvelvoitteista. Tulli voi rajoittaa kulkuneuvoon toimitettavien tullittomien tavaroiden määriä sen mukaan kuin on tarpeellista matkustajamäärän, kulkuneuvon koon, liikennöintialueen ja muiden olosuhteiden mukaan. Oikeus rajoittaa kulkuneuvoon toimitettavien tavaroiden määriä koskee myös arvonlisäverolain 70 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja ilma-aluksen varustamiseksi myytyjä tavaroita, 7 kohdassa tarkoitettuja aluksella tapahtuvaa myyntiä varten myytyjä tavaroita ja 8 kohdassa tarkoitettuja tavaroita. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain (639/2015) 17 §:n 1 momentin 1 ja 17 kohta, sellaisena kuin niistä on 17 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 1194/2016, sekä 
lisätään 17 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 939/2016 ja 1194/2016, uusi 18 kohta, seuraavasti: 
17 §  
Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille 
Tulli saa luovuttaa henkilörekistereistään salassapitosäännösten estämättä myös teknisen käyttöyhteyden avulla tai tietojoukkona tietoja, jotka ovat tarpeen: 
1) Verohallinnolle verotuksen toimittamista, verojen ja maksujen perimistä, verotusta koskevaa muutoksenhakua ja ulosottoa tai valtion edun- ja oikeudenvalvontaa varten. Tietojen luovuttamisesta Verohallinnolle eräissä tapauksissa säädetään arvonlisäverolain (1501/1993) 160 §:n 3 momentissa ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 29 §:n 6 momentissa; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
17) vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994) tarkoitetuille viranomaisille vaarallisten aineiden kuljetusten valvontaa varten; 
18) valtiovarainministeriölle verolainsäädännön valmistelua ja sen toimeenpanon seurantaa sekä valtion talousarvion laadintaa varten. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki Verohallinnosta annetun lain 28 ja 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 28 §:n 1 momentti ja 30 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1195/2016, seuraavasti: 
28 §  
Menettely rikosasiassa 
Verohallinnolla on oikeus kaikkien veronsaajien puolesta Verohallinnon kannettavaksi säädettyjen verojen ja maksujen osalta ilmoittaa verorikosta tai muuta verotukseen liittyvää rikosta koskeva asia esitutkintaviranomaiselle tutkintaa varten ja määräämänsä asiamiehen edustamana käyttää puhevaltaa rikosasiassa sekä rikoksesta johtuvaa vahingonkorvausta koskevassa asiassa. Autoveroa, yksityisestä huviveneestä suoritettavaa polttoainemaksua, valmisteverotuslain (182/2010) soveltamisalaan kuuluvia veroja ja tavaran maahantuonnin arvonlisäveroa koskevat rikosilmoitukset tehdään Tullille ja annetaan samanaikaisesti tiedoksi poliisille. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
30 §  
Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnilta yhteensä 28,9 prosenttia, evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 3,2 prosenttia ja Kansaneläkelaitokselta 5,6 prosenttia. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Tämän lain 30 §:n 2 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran perittäessä kalenterivuoden 2018 vuotuisia verotuskustannuksia. Perittäessä kalenterivuoden 2017 vuotuisia verotuskustannuksia sovelletaan 30 §:n 2 momenttia sellaisena kuin se oli voimassa tämän lain voimaan tullessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 18 §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1146/2015, ja  
lisätään 18 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1108/2006, 504/2008, 525/2009, 1500/2011, 988/2012, 499/2015 ja 1146/2015, uusi 11 kohta seuraavasti: 
18 §  
Verohallinnon oikeus tietojen oma-aloitteiseen antamiseen 
Verohallinto voi salassapitosäännösten estämättä antaa omasta aloitteestaan verotustietoja verovelvollista koskevine tunnistetietoineen:  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10) Patentti ja rekisterihallituksen Tilintarkastusvalvonnalle verovalvonnassa tai muutoin havaituista tilintarkastajaan, tilintarkastajan toimintaan ja muuhun verovelvolliseen liittyvistä seikoista, joilla saattaa olla merkitystä tilintarkastajan valvonnan kannalta; 
11) Tullille arvonlisäverolain 100 a §:n mukaisen erityismenettelyn soveltamisessa tarpeellisia, sellaista verovelvollista koskevia tietoja, jonka maahantuonteihin sovelletaan kyseistä eritysmenettelyä, sekä arvonlisäverolain 160 §:n 3 momentin nojalla Tullilta saatujen valvontatietojen perusteella tehtyä verotusta koskevia tietoja momentin mukaisen valvontatehtävän hoitamista varten. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

Helsingissä 13.6.2017 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Kauko Juhantalo kesk 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Aila Paloniemi kesk 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Markku Rossi kesk 
 
jäsen 
Sari Sarkomaa kok 
 
jäsen 
Maria Tolppanen sd 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
varajäsen 
Ozan Yanar vihr 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Maarit Pekkanen