Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VaVM 30/2018 vp

Viimeksi julkaistu 13.2.2019 13.03

Valiokunnan mietintö VaVM 30/2018 vp HE 283/2018 vp  Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta

Valtiovarainvaliokunta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle arvonlisäverolain 12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta (HE 283/2018 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut: 

 • neuvotteleva virkamiesMarjaNiiranen
  valtiovarainministeriö
 • johtava asiantuntijaSoiliSinisalo
  Verohallinto

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • Suomen Kuntaliitto
 • Veronmaksajain Keskusliitto ry

Verojaosto on saanut ilmoituksen, ei lausuttavaa: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
 • Keskuskauppakamari
 • Suomen Taloushallintoliitto ry
 • Suomen Tilintarkastajat ry
 • Suomen Yrittäjät ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvonlisäverolakia, veronkantolakia sekä veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia. 

Radio- ja televisiolähetyspalveluja, sähköisiä palveluja sekä telepalveluja koskeviin arvonlisäveron erityisjärjestelmiin sovellettavaa veronkantomenettelyä automatisoitaisiin ja yhdenmukaistettaisiin oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien menettelyjen kanssa. Muutokset koskisivat pääasiassa toisessa jäsenvaltiossa tunnistautuneen verovelvollisen Suomeen suoritettavaa veroa. 

Osana uudistusta erityisjärjestelmää käyttävään verovelvolliseen sovellettavat seuraamusmaksut yhtenäistettäisiin oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien seuraamusmaksujen kanssa. Näin ollen erityisjärjestelmää käyttävän verovelvollisen ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöntien seuraamuksena määrättäisiin myöhästymismaksu tai veronkorotus.  

Lisäksi veronlisäyksestä ja viivekorosta annettua lakia muutettaisiin siten, että erityisjärjestelmän piiriin kuuluville veroille laskettaisiin veronlisäyksen ja viivekoron sijasta viivästyskorkoa, kuten muillekin yhtenäistetyn verotusmenettelyn soveltamisalaan kuuluville oma-aloitteisille veroille.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä marraskuuta 2019.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa esityksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 283/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 1.2.2019 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja
TimoKallikesk
varapuheenjohtaja
VilleVähämäkips
jäsen
TimoHarakkasd
jäsen
TimoHeinonenkok
jäsen
ToimiKankaanniemips
jäsen
PauliKiurukok
jäsen
EskoKivirantakesk
jäsen
ElinaLepomäkikok
jäsen
MatsNylundr
jäsen
AilaPaloniemikesk
jäsen
AnttiRantakangaskesk
jäsen
MarkkuRossikesk
jäsen
EeroSuutarikok
jäsen
MariaTolppanensd
jäsen
MattiTorvinensin
jäsen
KariUotilavas
jäsen
PiaViitanensd
jäsen
OzanYanarvihr
varajäsen
LasseHautalakesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos
MaaritPekkanen