Viimeksi julkaistu 8.5.2021 16.25

Valiokunnan mietintö VaVM 32/2016 vp HE 236/2016 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta (HE 236/2016 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • finanssipolitiikan tarkastuspäällikkö Matti Okko 
    Valtiontalouden tarkastusvirasto
  • budjettineuvos Niko Ijäs 
    valtiovarainministeriö

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annettua lakia siten, että eräistä säännöksistä poistettaisiin niihin nykyisin sisältyvä valtioneuvoston harkintavalta. Valtioneuvoston harkintavallan poistaminen koskisi kansallisen korjausmekanismin selontekovaihetta sekä lain noudattamatta jättämiseen liittyvän Valtiontalouden tarkastusviraston valvontakannanoton johdosta annettavaa valtioneuvoston julkista kannanottoa siltä osin kuin valtioneuvosto ei yhtyisi tarkastusviraston johtopäätöksiin. Valtioneuvoston selonteon ja valtioneuvoston julkisen kannanoton antaminen laissa tarkoitetuissa tilanteissa olisi jatkossa aina valtioneuvoston velvollisuus. 

Euroopan komissio on selvittänyt talousunionin vahvistamista koskevan sopimuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Komissio on kehottanut Suomea muuttamaan sopimuksen täytäntöönpanemiseksi annettuja edellä mainittuja kansallisia säännöksiä. Esitetyillä muutoksilla varmistettaisiin talousunionin vahvistamista koskevan sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano sekä tuettaisiin myös muutoin sääntöperusteisen finanssipolitiikan hoitamista.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.  

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 236/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 2.12.2016 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Timo Kalli kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Ville Vähämäki ps 
 
jäsen 
Touko Aalto vihr 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Eero Heinäluoma sd 
 
jäsen 
Toimi Kankaanniemi ps 
 
jäsen 
Krista Kiuru sd 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Mika Lintilä kesk 
 
jäsen 
Outi Mäkelä kok 
 
jäsen 
Hanna Mäntylä ps 
 
jäsen 
Mats Nylund 
 
jäsen 
Antti Rantakangas kesk 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Kari Uotila vas 
 
varajäsen 
Markku Eestilä kok 
 
varajäsen 
Lasse Hautala kesk 
 

Valiokunnan sihteereinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Hellevi Ikävalko