Viimeksi julkaistu 8.5.2021 13.52

Valiokunnan mietintö VaVM 35/2020 vp HE 214/2020 vp Valtiovarainvaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (HE 214/2020 vp): Asia on saapunut valtiovarainvaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Jaostovalmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainvaliokunnan verojaostossa. 

Asiantuntijat

Verojaosto on kuullut (etäkuuleminen): 

 • finanssineuvos Sakari Lehtiö 
  valtiovarainministeriö
 • hallitussihteeri Saara Rahko 
  sosiaali- ja terveysministeriö
 • ylilääkäri Hanna Nohynek 
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Verojaosto on saanut kirjallisen lausunnon: 

 • työ- ja elinkeinoministeriö
 • Valtiokonttori
 • Suomen Keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö
 • Finanssiala ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi. Tarkoituksena on varmistaa, että covid-19-rokotteista aiheutuvat mahdolliset henkilövahingot vakuutetaan kuten muut lääke- ja rokotevahingot. 

Ehdotetulla lailla pyritään turvaamaan lääkevahinkovakuutusturva myös covid-19-rokotteen saajille. Valtioneuvosto voisi myöntää määräämillään ehdoilla ja vastavakuutta vaatimatta valtiontakuun (vakuutustakuun) covid-19-taudin ehkäisemiseksi tarkoitettujen rokotteiden aiheuttamien henkilövahinkojen varalta annettavalle lääkevahinkovakuutukselle. Vakuutustakuun myöntämisen edellytyksenä olisi, että jälleenvakuutusta ei ole saatavissa markkinoilta. 

Vakuutustakuun myöntämällä valtio ottaisi jälleenvakuuttajien tavoin osittaisen rahoitusvastuun ensivakuutuksen antaneen vakuutusyhtiön myöntämän vakuutuksen korvausmenosta. Vakuutustakuu voitaisiin antaa enintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Yhdelle vakuutusyhtiölle myönnetyn takuun perusteella valtion vastuun määrä voisi olla yhteensä enintään 30 miljoonaa euroa kalenterivuotta kohti, ja mikäli vakuutustakuu myönnettäisiin useampana kalenterivuotena tai useammalle vakuutusyhtiölle, kaikkiaan yhteensä 300 miljoonaa euroa. Valtio perisi vakuutusyhtiöltä maksun vakuutustakuun myöntämisestä. Valtiontakuun antamisenkin jälkeen vakuutusturvan sisällöstä ja siten korvauksista suhteessa vahinkoa kärsineisiin vastaisi vakuutustakuuta hakenut ja sen saanut vakuutusyhtiö. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021. 

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitystä on kannatettu hyvin laajasti. Vakuutustakuulla voi olla huomattava vaikutus kansalaisten halukkuuteen hankkia rokote ja siihen, että toivottu covid-19-rokotuskattavuus saavutetaan. Tätä tukee kokemus vuosien 2009—2010 pandemiarokottamisesta, jolloin keskitetty lääkevahinkojen korvausjärjestelmä koettiin tarpeelliseksi. 

Lääkevahinkovakuutusyhtiö ei ole saanut markkinoilta jälleenvakuutusta, joka korvaisi covid-19-rokotteseen liittyvät vahingot, koska riski rokotteen osalta on liian tuntematon. Yhtiön oma varallisuus ei riitä kattamaan mahdollisia vahinkoja ilman jälleenvakuutusta, ja ilman jälleenvakuutusta covid-19-rokotteen aiheuttamat vahingot tulisi suljetuksi vakuutuksen ulkopuolelle. Täten valiokunta pitää tärkeänä, että vakuutus varmistetaan valtiontakuujärjestelyllä.  

Valiokunnan käsityksen mukaan valtiontakuun hallinnointi covid-19-rokotteen osalta soveltuu luontevasti Valtiokonttorin tehtäviin. Valiokunta korostaa, että valtiontakuusta perittävän maksun ja takuumaksun suuruutta määrättäessä on otettava huomioon takuumaksun vastaavuus suhteessa riskiin ja asian käsittelystä aiheutuviin kustannuksiin. 

Valiokunta korostaa, että takuumaksun tasoon tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta varmistetaan riittävä ohjaus siirtymiseen markkinaehtoiseen jälleenvakuutukseen heti kun se on mahdollista. Valtiontakuujärjestelmän ja valtion vastuun näkökulmasta takuumenettelyä tulee käyttää vain niin kauan kuin markkinaehtoista jälleenvakuutusta ei ole tarkoituksenmukaisin ehdoin saatavissa. Valiokunta pitää siis välttämättömänä, että jälleenvakuuttajien palatessa markkinoille valtio vetäytyy järjestelystä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 214/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 4.12.2020 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Johannes Koskinen sd 
 
varapuheenjohtaja 
Arto Pirttilahti kesk 
 
jäsen 
Anders Adlercreutz 
 
jäsen 
Tarja Filatov sd 
 
jäsen 
Timo Heinonen kok 
 
jäsen 
Inka Hopsu vihr 
 
jäsen 
Vilhelm Junnila ps 
 
jäsen 
Heli Järvinen vihr 
 
jäsen 
Esko Kiviranta kesk 
 
jäsen 
Jari Koskela ps 
 
jäsen 
Katri Kulmuni kesk 
 
jäsen 
Merja Kyllönen vas 
 
jäsen 
Elina Lepomäki kok 
 
jäsen 
Pia Lohikoski vas 
 
jäsen 
Matias Marttinen kok 
 
jäsen 
Raimo Piirainen sd 
 
jäsen 
Sami Savio ps 
 
jäsen 
Pia Viitanen sd 
 
jäsen 
Ville Vähämäki ps 
 
varajäsen 
Markku Eestilä kok 
 
varajäsen 
Katja Hänninen vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Ilkka Lahti