Viimeksi julkaistu 7.12.2022 14.42

Valiokunnan mietintö YmVM 12/2022 vp HE 233/2022 vp Ympäristövaliokunta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 233/2022 vp): Asia on saapunut ympäristövaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat

Valiokunta on kuullut: 

  • neuvotteleva virkamies Mikko Horko 
    sosiaali- ja terveysministeriö
  • juristi Rita Lääkkölä 
    Kansaneläkelaitos
  • erityisasiantuntija Anna Järvinen 
    SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry

Valiokunta on saanut kirjallisen lausunnon: 

  • Vuokralaiset VKL ry

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia ja yleisestä asumistuesta annettua lakia. Lämmitysenergian voimakkaasti kohonneen ja arvioiden mukaan edelleen kohoavan hinnan vuoksi yleistä asumistukea määrättäessä asumismenoina huomioon otettavia, erikseen maksettavia lämmityskustannuksia koskevaa normia sekä omakotitalon hoitomenoja korotettaisiin vuonna 2023. Eläkkeensaajan asumistukeen vastaava hyväksyttävien lämmityskustannusten korotus säädettäisiin asetuksella. 

Samalla eläkkeensaajan asumistuesta annettuun lakiin ja yleisestä asumistuesta annettuun lakiin tehtäisiin teknisluontoinen tuen maksamista vuokranantajalle koskeva muutos valtioneuvoston keväällä 2020 asettaman sosiaaliturvakomitean päättämänä niin sanottuna nopeana toimena. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi niiden yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Yleisestä asumistuesta annettuun lakiin ehdotettu tukeen oikeuttavia lämmityskustannuksia ja hoitomenoja koskeva muutos olisi voimassa vuoden 2023 loppuun.  

VALIOKUNNAN PERUSTELUT

Hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomana seuraavin huomautuksin. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että voimakkaasti kohonnutta lämmitysenergian hintaa kompensoidaan pienituloisille korottamalla yleisen asumistuen lämmitysnormia ja omakotitalon hoitonormia määräaikaisesti 57 %:lla. Korotus koskee vain vuotta 2023. Eläkkeensaajan asumistukeen vastaava hyväksyttävien lämmityskustannusten korotus ehdotetaan säädettäväksi asetuksella. Valiokunta pitää esitystä kannatettavana pienituloisten henkilöiden ja kotitalouksien maksukyvyn parantamiseksi tilanteessa, jossa lämmitysenergian hinta on noussut poikkeuksellisen paljon. 

Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi lisäksi siten, että Kansaneläkelaitos voi päättää asumistuen maksamisesta suoraan vuokranantajalle myös siinä tilanteessa, että tukea saava laiminlyö vuokranmaksun osittain kahdelta peräkkäiseltä kuukaudelta. Voimassa olevan lain mukaan asumistuki voidaan maksaa suoraan vuokranantajalle vain, jos kahden kuukauden vuokranmaksu on laiminlyöty kokonaan. Valiokunnan asiantuntijakuulemisessa esitettyjen arvioiden mukaan ehdotettu muutos on kannatettava, sillä näin voidaan ehkäistä vuokrarästien kertymistä ja siten välttää häätöjä. 

VALIOKUNNAN PÄÄTÖSEHDOTUS

Ympäristövaliokunnan päätösehdotus:

Eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen HE 233/2022 vp sisältyvät 1. ja 2. lakiehdotuksen. 
Helsingissä 16.11.2022 

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

puheenjohtaja 
Hanna Kosonen kesk 
 
varapuheenjohtaja 
Tiina Elo vihr 
 
jäsen 
Petri Huru ps 
 
jäsen 
Johan Kvarnström sd 
 
jäsen 
Sheikki Laakso ps 
 
jäsen 
Mikko Ollikainen 
 
jäsen 
Juha Sipilä kesk 
 
jäsen 
Saara-Sofia Sirén kok 
 
jäsen 
Hussein al-Taee sd 
 
jäsen 
Katja Taimela sd 
 
jäsen 
Mari-Leena Talvitie kok 
 
varajäsen 
Pia Lohikoski vas 
 

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos 
Marja Ekroos