Viimeksi julkaistu 22.11.2022 15.12

Päiväjärjestys PJ 127/2022 vp Täysistunto Tiistai 22.11.2022 klo 14.00

1. Nimenhuuto

2. Ilmoituksia

2.1. U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 86/2022 vp. 

3. Välikysymys suomalaisen maatalouden kriisistä ja kotimaisen ruuantuotannon turvaamisesta tulevaisuudessa

VälikysymysVK 5/2022 vp
Välikysymyksen esittäminen

4. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 talousarvioesityksen (HE 154/2022 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 277/2022 vp
Lähetekeskustelu

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saamelaiskäräjistä annetun lain ja rikoslain 40 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 274/2022 vp
Lähetekeskustelu

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 99/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 21/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 197/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 24/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotus) 

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2023 tuloveroasteikosta ja eräiden tuloverotusta koskevien säännösten muuttamisesta ja kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 153/2022 vp
ToimenpidealoiteTPA 106/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2022 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

(mietintöön sisältyy kolme lausumavastalausetta) 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 16/2022 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 25 a §:n ja yleisestä asumistuesta annetun lain 25 §:n muuttamisesta ja 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 233/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 12/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

11. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väliaikaisesta sähkötuesta ja tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 234/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 27/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

12. Hallituksen esitys eduskunnalle ostovoiman vahvistamista vuonna 2023 koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 236/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

13. Hallituksen esitys eduskunnalle työlomajärjestelyä koskevan Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 206/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 13/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

14. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatiekuljetuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 240/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 17/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 118/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 25/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

16. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion henkilöstölle etätyöstä johtuvissa olosuhteissa sattuneiden tapaturmien korvaamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2022 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 26/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2022 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2022 vp
Toinen käsittely

18. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden vihreän siirtymän hankkeiden väliaikaista etusijaa aluehallintovirastojen lupakäsittelyssä vuosina 2023—2026 ja hallintotuomioistuimissa vuosina 2023—2028 koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 128/2022 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 13/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa hylkäysehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 112/2022 vp
Valiokunnan mietintöStVM 26/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta) 

20. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 148/2022 vp
LakialoiteLA 42/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtionavustuslain ja valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

22. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 242/2022 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 30/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 

23. Seuraava täysistunto