Päiväjärjestys
PJ
165
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 26.2.2019 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 22.2.2019 antanut hallituksen esityksen HE 323/2018 vp, joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 107/2018 vp. 
3
Matti Vanhasen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 65/2018 vp
Ainoa käsittely
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
9
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta) 
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Maksuton toisen asteen koulutus kaikille
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi siviilipalveluslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
15
Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2015-2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
16
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi veteraanietuuksien tasokorotuksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
18
Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vankeuslain ja tutkintavankeuslain, pakkokeinolain ja rikoslain 6 luvun 13 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Digi- ja väestötietovirastosta sekä aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 2 momentin 2 kohdan kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
23
Hallituksen esitys eduskunnalle museolaiksi ja laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
24
Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
25
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kolme tekstivastalausetta) 
26
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
27
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
28
Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
29
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 26.2.2019 10.56