Viimeksi julkaistu 15.6.2021 16.46

Päiväjärjestys PJ 76/2021 vp Täysistunto Tiistai 15.6.2021 klo 14.00

1.  Nimenhuuto

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 29, 30/2021 vp. 

2.2.  Muut ilmoitukset

Eduskunnalle on annettu Apulaisoikeusasiamiehen sidonnaisuusselvitys M 8/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 3/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 226/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa perusteluja koskeva ehdotus sekä valiokunnan ehdottaman lausuman hylkäysehdotus) 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 48/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2021 vp
Toinen käsittely

(mietintöön sisältyy lausumavastalause) 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Puolan Kansantasavallan kanssa oikeussuojasta ja oikeusavusta siviili-, perhe- ja rikosasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 1/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 12/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 80/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain 9 §:n ja merimiesten palkkaturvalain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 88/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 10/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle yhdistetyn patenttituomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 51/2021 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 2/2021 vp
Ensimmäinen käsittely

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 91/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Toinen käsittely

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 93/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 1/2021 vp
Toinen käsittely

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tonnistoverolain 8 §:n sekä tuloverolain 69 ja 123 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 63/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 97/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 18/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Hallituksen esitysHE 241/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

Hallituksen esitysHE 70/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 16/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 

21.  Seuraava täysistunto