Päiväjärjestys
PJ
94
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 16.6.2020 klo 14.02
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
Sosiaali- ja terveysvaliokunta on 12.6.2020 valinnut puheenjohtajakseen ed. Markus Lohen. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 22/2020 vp. 
3
Perustuslakivaliokunnan täydennysvaali
Vaali
VAA 27/2020 vp
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 neljännen lisätalousarvioesityksen (HE 88/2020 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan atomienergiayhteisöstä tehdyn sopimuksen oleskeluoikeuksia koskevien eräiden määräysten täytäntöönpanosta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely, ainoa käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta) 
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikenteen ammattipätevyysdirektiivin ja ajokorttidirektiivin muutosten täytäntöönpanoa koskeviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
22
Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
23
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 16.6.2020 15.38