Päiväjärjestys
PJ
98
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 22.6.2020 klo 14.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 17.6.2020 antanut hallituksen esitykset HE 102-105/2020 vp. 
2.2
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asiat U 23, 24/2020 vp. 
2.3
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Harakka) VN 2/2020 vp. 
2.4
Kertomukset
Eduskunnalle on annettu Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2019 (K 15/2020 vp). 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 27 ja 49 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy hylkäysehdotuksen sisältävä vastalause) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain ja Energiavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiksi veronkantoon liittyviksi väliaikaisiksi säännöksiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 f §:n ja tuloverolain 124 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetun lain 3 ja 4 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtiokonttorista annetun lain ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 6 luvun 7 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n ja työttömyyskassalain 25 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääkelain, lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain ja tartuntatautilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain 39 ja 40 §:n sekä ammattikorkeakoululain 14 ja 29 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
17
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perusopetuslain ja Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
18
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
19
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
20
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
21
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi maakaasumarkkinalain 3 ja 93 §:n sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
22
Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen rokoteinstituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
23
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 22.6.2020 10.50