Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.31. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.01—16.03) ja toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.03—16.31). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-227572Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 191/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 22/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 191/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 65-66/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 126/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 9/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 126/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 166/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 56-57/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 18/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 166/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 124/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 19/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain 17 luvun, ulkomaalaislain 185 §:n ja aluevalvontalain 44 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 146/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 146/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pelastuslain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 240/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 241/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 242/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 238/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 239/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 162/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 7/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 162/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys laiksi edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla annetun säädöksen muuttamisesta tehdyn neuvoston päätöksen voimaan saattamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2018 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 8/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 163/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 193/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 193/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 70 §:n ja Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 119/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 9/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 119/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle rikoslain 6 luvun 10 §:n ja yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 120/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 10/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 120/2018 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälisten parien varallisuussuhteita koskevien neuvoston asetusten soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 190/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 11/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 190/2018 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 196/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

21.  Tiina Elovaaran vapautuspyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 59/2018 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

22.  Lakialoite laiksi tuloverolain 48 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 53/2018 vpTimo Harakka sd ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 

23.  Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 55/2018 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 

24.  Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 58/2018 vpRitva Elomaa ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 

25.  Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko

Valtioneuvoston selontekoVNS 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

26.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 203/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 

27.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 29.11.2018 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.31.