Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.43

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 166/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 27.2.2019 klo 14.08—17.56

Täysistunto alkoi klo 14.08. Täysistunto päättyi klo 17.56. 

Puhetta johtivat puhemies Paula Risikko (14.08—16.03), toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.03—17.47) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.47—17.56). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-249421Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 20/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 248/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hiilen energiakäytön kieltämisestä ja oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 200/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 33/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249370
Lausumaehdotukset 20.2.2019
Liite 3A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 200/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 305/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 305/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2018 vp
LakialoiteLA 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 32/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 273/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 7/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakesäästötilistä ja laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 279/2018 vp
ToimenpidealoiteTPA 21/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 36/2018 vp
Toinen käsittely, ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 279/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 304/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

8.  Kumotaan HE 124/2017 vp

KansalaisaloiteKAA 3/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 32/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249379
Lausumaehdotukset 26.2.2019
Liite 8A
Toinen käsittely

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 3/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta ja asevelvollisuuslain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 139/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 5/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249380
Lausumaehdotus 26.2.2019
Liite 9A
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Maksuton toisen asteen koulutus kaikille

KansalaisaloiteKAA 5/2018 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 17/2018 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-249382
Lausumaehdotus 26.2.2019
Liite 10A
Ainoa käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 5/2018 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 

11.  Sosiaali- ja terveysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 101/2018 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäseneksi edustaja Timo Kallin. 

12.  Vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettaminen

KansalaisaloiteKAA 2/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 35/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 2/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi riistavahinkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 263/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 26/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 263/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain 37 §:n, Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 252/2018 vp
Valiokunnan mietintöPuVM 7/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 252/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 317/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 36/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 317/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn Singaporen sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 201/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 201/2018 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

17.  Lakialoite laiksi työsopimuslain muuttamisesta

LakialoiteLA 103/2018 vpArja Juvonen ps ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

18.  Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 6/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018

KertomusK 19/2018 vp
Valiokunnan mietintöTrVM 10/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 269/2018 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 22/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomessa oleskelunsa rekisteröineiden Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta oleskella Suomessa vuoden 2020 loppuun

Hallituksen esitysHE 321/2018 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 34/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

22.  Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta

Valtioneuvoston selontekoVNS 8/2018 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 43/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 

23.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 28.2.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 17.56.