Viimeksi julkaistu 24.5.2021 18.09

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 24/2020 vp Täysistunto Tiistai 17.3.2020 klo 14.02—16.55

Täysistunto alkoi klo 14.02. Täysistunto keskeytettiin klo 15.34. Täysistuntoa jatkettiin klo 16.54. Täysistunto päättyi klo 16.55. 

Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.02—15.34) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.54—16.55). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-290996Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kliinisestä lääketutkimuksesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 18/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 17/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 16/2020 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

5.  Ilmoituksia

5.1.  Muut ilmoitukset

Valtioneuvosto on 17.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 86, 88, 93-95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta välittömästi (M 2/2020 vp), valtioneuvoston asetuksenkunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista (M 3/2020 vp), valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista (M 4/2020 vp) ja valtioneuvoston asetuksen väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä (M 5/2020 vp). 

6.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tänään tiistaina 17.3.2020 klo 17.15. Täysistunto lopetettiin klo 16.55.