Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
43
2021 vp
Täysistunto
Tiistai 20.4.2021 klo 14.00—15.03
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 15.03. 
Puhetta johti ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (14.00—15.03). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-366861
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
Hallituksen esitykset
Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut hallituksen esitykset HE 51-56/2021 vp, joista esitykset HE 52 ja 53 otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
Valtioneuvoston selonteot
Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 2/2021 vp valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032. 
U-asiat
Puhemies on lähettänyt valiokuntiin Euroopan unionin asian U 20/2021 vp. 
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 15.4.2021 antanut valtioneuvoston asetuksen ravitsemisliikkeiden aukiolon väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta (M 7/2021 vp). 
Jouni Ovaskan vapautuspyyntö liikenne- ja viestintävaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 11/2021 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Mikko Kinnusen vapautuspyyntö sosiaali- ja terveysvaliokunnan varajäsenyydestä
Vapautuspyyntö
VAP 12/2021 vp
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 255/2020 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 16/2021 vp sisältyvien 1.-11. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 5/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain sekä oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 15 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 18/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamatkoilla sattuneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 41/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 22.4.2021 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.03. 
Viimeksi julkaistu 20.4.2021 16.22