Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
51
2020 vp
Täysistunto
Maanantai 6.4.2020 klo 21.00—22.24
Täysistunto alkoi klo 21.00. Täysistunto päättyi klo 22.24. 
Puhetta johti puhemies Matti Vanhanen (21.00—22.24). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-296046
Liite 1A
Nimenhuudon sijasta merkittiin läsnä oleviksi ne edustajat, jotka osallistuivat edelliseen täysistuntoon. 
2
Ilmoituksia
2.1
Muut ilmoitukset
Valtioneuvosto on 6.4.2020 antanut valtioneuvoston asetuksen kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja (M 18/2020 vp), joka otetaan lähetekeskusteluun tässä istunnossa. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 38/2020 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta saa jäädä voimaan. Asian käsittely päättyi. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta olla väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Muu asia: Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista
Muu asia
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 
8
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 9.4.2020 klo 10.00. Täysistunto lopetettiin klo 22.24. 
Viimeksi julkaistu 7.4.2020 19.09