Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
54
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 22.10.2019 klo 14.00—16.55
Täysistunto alkoi klo 14.00. Täysistunto päättyi klo 16.55. 
Puhetta johtivat puhemies Matti Vanhanen (14.00—16.00) ja toinen varapuhemies Juho Eerola (16.00—16.55). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-268004
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin virallista valvontaa koskevaa asetusta tuontivalvonnassa täydentäväksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien hankepalveluiden toimiston Suomen-toimistosta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa
Valtioneuvoston selonteko
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen VNS 1/2019 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Japanin välisen strategisen kumppanuussopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 17/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 30/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2018
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.10.2019 pidettävään täysistuntoon. 
12
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 23.10.2019 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.55. 
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 10.36