Viimeksi julkaistu 24.5.2021 17.11

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 58/2017 vp Täysistunto Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08

Täysistunto alkoi klo 14.01. Täysistunto päättyi klo 16.08. 

Puhetta johtivat puhemies Maria Lohela (14.01—16.00) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (16.00—16.08). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-127368Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  U-asiat

Valtioneuvosto on 18.5.2017 toimittanut eduskunnalle Euroopan unionin asian U 33/2017 vp, ja puhemies on lähettänyt sen käsiteltäväksi suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 

2.2.  Vaalien toimittaminen

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen vaali toimitetaan tiistaina 30.5.2017 kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi, joka alkaa 1.10.2017 ja päättyy 30.9.2021. Vaali toimitetaan kuten puhemiehen vaali. Edustajille on jaettu asiaa koskeva perustuslakivaliokunnan pöytäkirjanote. Tehtävään ilmoittautuneiden hakemukset ovat nähtävillä keskuskansliassa lainsäädäntöjohtajan huoneessa. 

3.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Leppä, Terho ja Häkkänen)

Valtioneuvoston kirjelmäVN 2/2017 vp
Keskustelu

Työjärjestyksen mukaan eduskunta ei tee päätöstä asiasta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi annetun hallituksen esityksen (HE 15/2017 vp) täydentämiseksi maakuntien rahoitusta koskevien ja eräiden muiden säännösten osalta

Hallituksen esitysHE 57/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi aluevalvontalain ja rikoslain 17 luvun 7 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 56/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin puolustusvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylimääräisen taiteilijaeläkkeen perusteella myönnettävistä perhe-eläkkeistä

Hallituksen esitysHE 58/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä tehdyn suhteita ja yhteistyötä koskevan kumppanuussopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 55/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 26/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2017 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 21/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 46/2017 vp
Valiokunnan mietintöStVM 5/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 46/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 31/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 4/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 31/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteessä käytettävien vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelusta

Hallituksen esitysHE 25/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 5/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

13.  Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava

KansalaisaloiteKAA 3/2017 vp
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

14.  Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta

LakialoiteLA 6/2017 vpThomas Blomqvist ym. 
Lähetekeskustelu

Asia poistettiin päiväjärjestyksestä. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2016 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain ja ajoneuvojen yksittäishyväksynnän järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 9/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 23/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 7/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 33/2017 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on keskiviikkona 24.5.2017 klo 14.00. Täysistunto lopetettiin klo 16.08.