Viimeksi julkaistu 28.5.2021 17.22

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 67/2021 vp Täysistunto Perjantai 28.5.2021 klo 13.00—15.43

Täysistunto alkoi klo 13.00. Täysistunto keskeytettiin klo 13.29. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.00. Täysistunto keskeytettiin klo 15.18. Täysistuntoa jatkettiin klo 15.30. Täysistunto päättyi klo 15.43. 

Puhetta johtivat puhemies Anu Vehviläinen (13.00—13.29) ja ensimmäinen varapuhemies Tarja Filatov (15.00—15.18 ja 15.30—15.43). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2021-AK-378543Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Hallituksen esitykset

Valtioneuvosto on 27.5.2021 antanut hallituksen esitykset HE 95, 96/2021 vp. 

2.2.  Valtioneuvoston selonteot

Valtioneuvosto on 27.5.2021 antanut eduskunnalle selonteon VNS 5/2021 vp: Kehityspolitiikan ylivaalikautinen selonteko. 

2.3.  Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin

Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 249, 255, 257, 258, 262, 268-270, 281, 284, 290, 292, 294, 297, 298, 300, 304/2021 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksiHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen (HE 68/2021 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 68/2021 vp
Hallituksen esitysHE 83/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 7/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 68/2021 vp ja sitä täydentävään hallituksen esitykseen HE 83/2021 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2021 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2021 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tartuntatautilain 58 d §:n muuttamisesta ja tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 73/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 73/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

5.  Sivistysvaliokunnan täydennysvaali

VaaliVAA 18/2021 vp
Vaaleja

Eduskunta valitsi sivistysvaliokunnan jäseneksi edustaja Hilkka Kempin ja varajäseneksi edustaja Jouni Ovaskan. 

6.  Ensimmäisen varapuhemiehen vapautuspyyntö

VapautuspyyntöVAP 18/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

7.  Antti Rinteen vapautuspyyntö perustuslakivaliokunnan jäsenyydestä

VapautuspyyntöVAP 17/2021 vp
Ainoa käsittely

Eduskunta hyväksyi vapautuspyynnön. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 42/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 42/2021 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 212/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 11/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 212/2020 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin covid-19-epidemian vuoksi annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 12/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 72/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevia asetuksia täydentäväksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 67/2021 vp
Valiokunnan mietintöStVM 13/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 67/2021 vp sisältyvät 1.-9. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 50/2021 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 2/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 50/2021 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 210/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 14/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 210/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 248/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkustaja-alus Estonian hylyn rauhoittamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 81/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi saatavien perinnästä annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, saatavien perinnästä annetun lain 7 §:n väliaikaisesta muuttamisesta ja luottotietolain 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2021 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

17.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä

Hallituksen esitysHE 77/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 9/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

18.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläinten kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 25/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle Wienin katsastussopimuksen muutosten hyväksymiseksi ja sopimuksen voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 78/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 13/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

20.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.6.2021 pidettävään täysistuntoon. 

21.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on tiistaina 1.6.2021 klo 13.30. Täysistunto lopetettiin klo 15.43.