Pöytäkirjan asiakohta
PTK
106
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 24.10.2018 klo 13.59—17.50
11
Hallituksen esitys  eduskunnalle  tavaramerkkilaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi sekä tavaramerkkioikeudesta tehdyn  Singaporen  sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun, asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi. Jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä, siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan, 12. asiakohtaan. 
Keskustelu
17.21
Elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tavaramerkkilaki, joka korvaisi voimassa olevan, säännösteknisesti jo vanhentuneen tavaramerkkilain sekä yhteismerkkilain. Esityksellä pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston tavaramerkkidirektiivi. Samalla saatettaisiin kansallisesti voimaan tavaramerkkioikeudesta tehty Singaporen sopimus. 
Oikeus tavaramerkkiin antaa haltijalleen yksinoikeuden tiettyyn rekisteröityyn tai vakiintuneeseen merkkiin. Tämä yksinoikeus sisältää myös kielto-oikeuden, joka tarkoittaa, että tavaramerkin haltija voi tietyin edellytyksin kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä. Tavaramerkki on osa elinkeinonharjoittajan omaisuutta, ja sitä voidaan hyödyntää kaupallisesti.  
Tavaramerkkilaissa säädettäisiin muun muassa tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden sisällöstä ja edellytyksistä, tavaramerkin rekisteröinnistä, tavaramerkin menettämisestä ja mitätöinnistä sekä tavaramerkin loukkauksesta. Laissa säädettäisiin lisäksi yhteisö- ja tarkastusmerkeistä sekä kansainvälisistä rekisteröinneistä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös eräiden tavaramerkkien tavara- ja palveluluetteloiden täsmentämistä koskevasta menettelystä, jolla pyritään muun muassa selkeyttämään tavaramerkkirekisteriä ja yhdenmukaistamaan sen tulkintaa.  
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudesta tavaramerkin hallinnollisesta menettämis- ja mitätöintimenettelystä ja toiminimen hallinnollisesta kumoamismenettelystä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Nämä uudet hallinnolliset menettelyt tarjoaisivat edullisemman ja nopeamman vaihtoehdon tavaramerkin tai toiminimen kumoamiselle tuomioistuinmenettelyssä. Toiminimen hallinnollisen kumoamismenettelyn lisäksi esityksessä ehdotetaan myös muutoin muutoksia toiminimilakiin. Toiminimilakia ehdotetaan muutettavan siten, että toiminimi olisi mahdollista kumota myös osittain vain jonkin toimialan osan osalta. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että toiminimen haltijan tulisi tietyin edellytyksin osoittaa tavaramerkkiä koskevissa väite- ja mitätöintimenettelyissä toiminimensä tosiasiallinen käyttö.  
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslakia teollisoikeusrikosta koskevan sääntelyn ja mallioikeuslakia mallioikeusrikkomusta koskevan sääntelyn osalta. Lakeja täsmennettäisiin siten, että kyseiset rikosta ja rikkomusta koskevat säännökset kattaisivat myös Euroopan unionin laajuiset tavaramerkki- ja mallioikeudet. Vastaavanlainen muutos ehdotettaisiin tehtävän myös uuteen tavaramerkkilain tavaramerkkirikkomusta koskevaan säännökseen.  
Ehdotettujen lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. päivänä tammikuuta 2019. Asetuksella säädettäisiin kuitenkin Singaporen sopimusta koskevan lain voimaantulosta. Singaporen sopimusta koskeva laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin sopimus tulee voimaan Suomen osalta. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 24.2.2020 13.57