Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31

11. Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 238/2018 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja.  

Keskustelu
15.37 
Arto Pirttilahti kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Jälleen hallitukselta tulee erinomainen esitys. Tässä osakeyhtiön perustamisessa oleva 2 500 euron vähimmäisosakepääomavaatimus ollaan poistamassa, samoiten asunto-osakeyhtiöiltä ja myös osuuskunnilta vararahastovaatimus. Tämä helpottaa ammatinharjoittamista ja varsinkin mikro- ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Ja tässä on erinomainen asia myös tämä normienpurkuasia, että helpotetaan pienten osakeyhtiöitten perustamista. Tässä samassa yhteydessä myös helpotetaan ilmoitusvelvollisuutta, digitalisoidaan sitä, ja myös rekisteröinnin automatisaatiota. Tämä on kaikkinensa hyvä esitys, että meillä helpotetaan luopumista tavallaan tästä toiminnanharjoittajan roolista ja saadaan sitä sitten osakeyhtiömuotoon. Tämä 2 500 euron kynnys on yksi seikka, yksi on tietenkin rekisteröinnin ja hallinnon byrokratia. Tässä molempia tullaan keventämään. 

Tässä on ehkä tullut duubioita siitä, lisääkö tämä nyt sitten harmaata taloutta jollain tavalla tai tuleeko tässä pöytälaatikkoyhtiöitä, mutta itse näen, että jos rehelliset yrittäjät haluavat rehdisti tehdä omaa yritystoimintaansa, niin tämä helpottaa sitä kynnystä ja yleensä sitten tämmöinen harmaa ja rikollinen yritystoiminta ei missään rekistereissä erikseen näy. 

Itse näen, että tämä on aivan erinomainen esitys, tulee helpottamaan meillä yritystoiminnan perustamista. Toivottavasti me saamme Suomeen hyviä pienyrityksiä ja mikroyrityksiä tämän lainsäädännön helpottamana. 

15.39 
Kari Kulmala sin :

Arvoisa rouva puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi osakeyhtiölakia, asunto-osakeyhtiölakia ja osuuskuntalakia. Lakimuutoksesta on keskusteltu muutamaan kertaan vuosien varrella julkisuudessa. Uudistuksen on pelätty lisäävän harmaata taloutta, veronkiertoa ja kaikenlaista vilunkipeliä. Ainahan tällainen vaara on olemassa jokaisen, erinomaisenkin lakimuutoksen jälkeen. 

Vähimmäispääomavaatimuksen asettamista on perusteltu aiemmin muiden maiden osakepääomavaatimuksilla ja sillä, ettei liiketoiminnan harjoittamista varten saa perustaa ilman henkilökohtaista vastuuta yrityksiä, joilla ei ole todellisia varoja. Vähimmäispääomavaatimus on ollut laissa velkojien suojaamiseksi. Käytännössä sen merkitys on ollut pieni, 2 500 euroa. 

Yrityksen luottokelpoisuuden arvioimiseksi rahoittajat, palveluiden tarjoajat, sopimuskumppanit ynnä muut hankkivat tiedon ensisijaisesti luottotietoyrityksiltä. Olemassa olevien asiakkuuksien osalta yritykset käyttävät myös omia tietoja kohdeyrityksen luottokelpoisuudesta, esimerkiksi asiakkuuden kestoa ja maksukäyttäytymistä. Tämä lienee ihan normaalikäytäntö tälläkin hetkellä. 

Osakepääomalla ei ole kuitenkaan mielestäni perustettavien uusien osakeyhtiöidenkään kohdalla olennaista merkitystä luottokelpoisuusluokituksen kannalta. Perustettavien mik-ro‑ ja pienyritysten luottokelpoisuuden arvioinnin kannalta olennaisia ovat yrityksen vastuuhenkilöiden taustatiedot, kuten henkilökohtaiset maksuhäiriöt ja positiiviset tiedot sekä vastuuhenkilöiden yrityskytkennät. Yrityksen tilinpäätöstiedoilla on mielestäni hyvin keskeinen merkitys luottokelpoisuuden arvioinnissa. Käytännössä tilinpäätösanalyysia varten tilinpäätös pyydetään kylläkin kohteelta itseltään, joten luottamus ja vastuu ovat sitä myöten. 

Esityksen tavoitteena on helpottaa yritystoiminnan aloittamista, ammatinharjoittamista ja muuta mikro‑ ja pienyritystoimintaa ilman henkilökohtaista vastuuta. Esitys helpottaa yksityisen osakeyhtiön käyttämistä erityisesti uusien mikroyritysten perustamisessa ja muutenkin vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä. Muutos alentaa kynnystä osakeyhtiön perustamiseen ja vähentää todennäköisesti yksityisen elinkeinonharjoittajan eli toiminimen statuksella toimivia. 

Arvoisa rouva puhemies! Mielestäni tämä esitys on oikeaan suuntaan menevä esitys. 

15.41 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa rouva puhemies! Tämä osakeyhtiölakia ja asunto-osakeyhtiölakia ja myös osuuskuntia koskeva lakiuudistus on erittäin tärkeä. Meidän kaikkien on syytä muistaa, että tänä päivänä nykyisen työllisyystilanteen parantumisen tekijänä ovat hyvin pitkälti olleet suomalaiset pienet yritykset. Suomessa on yrityksiä noin 300 000 kappaletta, ja sitä kautta on pystytty työllistämään valtava määrä ihmisiä tällä vaalikaudella. Lähes 120 000 ihmistä on saanut työpaikan, ja mikä on kaikista tärkeintä, pitkäaikaistyöttömät ovat saaneet työtä todella hyvin. Meidän on pidettävä huoli siitä, että yritykset toimivat tehokkaasti ja ennen kaikkea saavat meiltä eduskunnasta sellaisia päätöksiä, joilla yritystoimintaa voidaan vahvistaa ja kehittää. Sillä keinoinhan ne työpaikat syntyvät. 

Sitten toinen asia. Tämän päivän lehdistä sai lukea uutisen, että muutamat suomalaiset teollisuustoimijat olivat teettäneet tutkimuksen, mistä suomalaiset työpaikat syntyvät. Tämä KPMG:n, kansainvälisen taloustoimijan, tekemä kattava tutkimus todistaa, että 1,1 miljoonaa työpaikkaa Suomessa syntyy siitä, että Suomen vientiteollisuus toimii. 1,1 miljoonaa työpaikkaa on viennin varassa käytännössä. Elikkä me välttämättä tarvitsemme tässä maassa toimivat markkinat niin, että meillä on yrityksillä hyvä täällä toimia ja sitten myydä tuotteitaan Suomen rajojen ulkopuolelle. Pelkillä sisämarkkinoilla emme tämän kansan elintasoa pysty ylläpitämään. Kun satamissa tapahtuu paljon, niin se tuo Suomelle aina lisäarvoa ja lisää työpaikkoja ja vahvistaa meidän kansantaloutta. 

Nyt on keskusteltu paljon yritysten kannattavuudesta ja siitä, pitäisikö yrityksille antaa joitakin helpotuksia, sanotaan esimerkiksi byrokratian purkua, josta tässäkin lakiesityksessä nimenomaan on kysymys: uusia yrityksiä voidaan perustaa helpommin kuin aikaisemmin. Aivan erinomainen asia. Tätä tietä meidän on jatkettava. 

Sitten, arvoisa puhemies, lopuksi vielä se, että meidän kannaltamme on aivan äärimmäisen tärkeää, että nämä yritykset, jotka syntyvät ja työllistävät ihmisiä, joutuvat yhä vähemmän tekemisiin byrokratian kanssa. Pitää muistaa kuitenkin, että kaikkia yrityksiä koskee kirjanpitovelvollisuus ja kaikki sitä koskevat lainsäädännöt, niin että mistään harmaan talouden suosimisesta ei ole tässä asiassa kysymys. Kysymys on siitä, että voidaan yritys perustaa helposti ja sitä kautta työllistää ensin se yrittäjä itse ja toivon mukaan lähivuosina lisää työntekijöitä siihen kyseiseen yritykseen. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.