Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 131/2018 vp Täysistunto Perjantai 14.12.2018 klo 13.00—13.28

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2019Hallituksen esitys  eduskunnalle  vuoden  2019  talousarvioesityksen (HE 123/2018 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 123/2018 vp
Hallituksen esitysHE 232/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 28/2018 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Paula Risikko
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 

Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Näin on meneteltävä siinäkin tapauksessa, että muutosehdotukset sisältyvät vastalauseisiin. 

Pyydän edustajia muutosehdotuksessaan mainitsemaan myös talousarvioaloitteen tai vastalauseen numeron, johon muutosehdotus perustuu, ja ehdotuksen tekijän. 

Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina 17.12.2018 klo 14.00. 

Ehdotukset kootaan edustajille jaettaviksi vihoiksi. Ehdotukset numeroidaan kussakin pääluokassa ja osastossa samoin kuin yksityiskohtaisten perustelujen yleisissä määräyksissä ja yleisperusteluissa juoksevasti numerosta 1 lähtien. 

Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla koko talousarvioehdotuksesta. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä esitellään ensin menot, sitten tulot, sen jälkeen yksityiskohtaisten perustelujen yleiset määräykset ja yleisperustelut ja lopuksi talousarvion soveltamista koskeva ehdotus. 

Kustakin pääluokasta sallitaan ensin yleiskeskustelu, jonka jälkeen tehdään pääluokkaa koskevat ehdotukset. Samaa pääluokkaa koskevat ehdotukset voidaan tehdä yhdellä kertaa viittaamalla vihkossa oleviin numeroihin. Kannatuspuheenvuoro annetaan välittömästi ehdotuksen tekijän puheenvuoron jälkeen. Kun kaikki yksittäistä pääluokkaa koskevat ehdotukset on tehty, niistä äänestetään. Ne pääluokan luvut ja muut kohdat, joihin ei ole ehdotettu muutoksia, katsotaan hyväksytyiksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisina. 

Tulojen osastoista, yksityiskohtaisten perustelujen yleisistä määräyksistä ja yleisperusteluista ei sallita yleiskeskustelua. Muutoin menettelytapa on sama kuin pääluokkia käsiteltäessä. 

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2018 pidettävään täysistuntoon.