Viimeksi julkaistu 7.3.2023 12.21

Pöytäkirjan asiakohta PTK 136/2022 vp Täysistunto Torstai 8.12.2022 klo 15.59—20.08

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 311/2022 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan tässä vaiheessa enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Avaan keskustelun. — Esittelypuheenvuoro, ministeri Lintilä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
18.39 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n rahoitusvaltuuksia on korotettu useita kertoja 2010-luvun jälkimmäisellä puoliskolla. Vienninrahoitusvaltuuksien korotukset ovat olleet elinkeinopoliittiselta kannalta erittäinkin tarpeellisia. Korotusten vastapainona on toisaalta kiinnitetty huomiota vienninrahoitusvastuiden kasvamiseen sekä valtion takuutoimintaan liittyviin riskeihin. Vientiluotoille on valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n myöntämä vientitakuu.  

Hallitusohjelmassa on todettu yhdeksi painopisteeksi valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n valtuuksien riittävyyden varmistaminen kuitenkin huomioon ottaen riskien hallinnan tarpeet. Finnveran vientirahoitusvaltuuksien korotuksen lainvalmisteluesitöissä arvioitiin vientirahoitukseen liittyviä riskejä. Samalla nousivat esiin valtion Finnveran rahoitusvalvontaan ja erityisesti sen järjestämiseen liittyvät kysymykset. 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle todettiin, että osana rahoitusvalvonnan kehittämistä valmistellaan Finnveran rahoitusvalvonnan siirtämistä työ- ja elinkeinoministeriöstä Finanssivalvonnan tehtäväksi.  

Eduskuntakäsittelyssä myös talousvaliokunta arvioi valvontaan liittyvää kysymystä. Valiokunta totesi mietinnössään, että sen saaman asiantuntijalausunnon mukaan yhtiön valvonta ei toteudu nykyisellään täysin tyydyttävällä tavalla. Valiokunta suhtautui valvonnan siirtoon työ- ja elinkeinoministeriöstä Finanssivalvonnan vastuulle varovaisen myönteisesti. Valiokunta kiinnitti kuitenkin erityistä huomiota siihen, että valvonnan kehikkoa suunniteltaessa otettaisiin huomioon Finnveran toiminnan eroavaisuudet muihin rahoitustoimintaa harjoittaviin toimijoihin, kuten talletuspankkeihin tai joukkovelkakirjoja liikkeeseen laskeviin yksityisiin toimijoihin, nähden.  

Valiokunta totesi edelleen, että vaikka Finnvera on merkittävä yritystoiminnan rahoituksen mahdollistaja ja sitä kautta sillä on vaikutuksensa koko kansalliseen rahoitusjärjestelmäämme, sitä ei tule rinnastaa kaikin osin laajoja kuluttajasijoittajajoukkoja palveleviin luottolaitoksiin.  

Arvoisa puhemies! Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä on tarkoitus kehittää valtion erityisrahoitusyhtiö Finnveran rahoitusvalvontaa koskevaa sääntelyä nykyistä täsmällisemmäksi. Tarkoitus on selkeyttää valvonnan aineellista sisältöä ja samalla vahvistaa valvonnan toteutumista siirtämällä se Finanssivalvonnan tehtäväksi. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan eduskunnan talousvaliokunnan kiinnittämiin perusteltuihin näkökohtiin Finnveran toimintaan ja valvontaan liittyen. Hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla Finnveran valvonnasta saadaan täsmällisempi mutta tärkeä elinkeinopoliittinen tehtävä säilyy vastaisuudessakin. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Kiitoksia esittelystä. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.