Viimeksi julkaistu 6.6.2021 11.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 146/2020 vp Täysistunto Tiistai 17.11.2020 klo 14.00—19.00

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2020 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään maa‑ ja metsätalousvaliokuntaan. 

Lähetekeskustelua varten varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. 

Keskustelu
16.34 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Herra puhemies! Tällä esityksellä nyt sitten muutettaisiin 46:ta maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lakia siten, että niiden muutoksenhakusäännöksiin tehtäisiin 1.1.2020 voimaan tulleen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät muutokset. Tässä yhteydessä myös luovuttaisiin — eräissä muutoksenhakusäännöksissä — nykyisin säädetystä valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Valittaminen edellyttäisi jatkossa aina valitusluvan.  

Kolttalakia, tuloriskien hallinnasta annettua lakia ja erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistönä annettua lakia muutettaisiin samassa yhteydessä vastaamaan yleistiedoksiantoa ja julkista kuulutusta koskevia hallintolakiin tehtyjä muutoksia. Näidenkin lakien on tarkoitus tulla mahdollisimman nopeasti, pian, voimaan. — Kiitos. 

16.35 
Anne Kalmari kesk :

Arvoisa herra puhemies! Kiitän ministeriä esittelystä ja kysyisin vain, mitä vaikutuksia tällä on viljelijän oikeusturvaan. Sinänsähän tavallaan turhaa valittamista on syytä suitsia, mutta sen soisi olevan tasapainossa ihan kaikilla hallinnonaloilla eikä niin, että esimerkiksi joku väestöryhmä joutuu heikompaan asemaan kuin muut. Mutta käymme tätä myöskin siellä valiokunnassa sitten tarkemmin läpi. 

16.35 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 
(vastauspuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Tämähän liittyy tosiaankin siihen, että tämän vuoden alusta on tullut uusi laki voimaan, elikkä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki on muuttunut, ja sen pohjalta näitä tehdään. 

Tuo edustaja Kalmarin esiin nostama oikeusturva on äärimmäisen tärkeä asia. Myöskin omaisuudensuojasta pitää pitää hyvää huolta, ja me tarvitsemme siltäkin osin joitakin lainmuutoksia, mutta tällä nyt tehtävällä lainmuutoksella näitä ei ainakaan heikennetä. Kyllä ne tämän arvion mukaan säilyvät hyvinä, ja sitten muissa laeissa myöskin kohennetaan näitä tavoitteita. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin maa‑ ja metsätalousvaliokuntaan.