Pöytäkirjan asiakohta
PTK
155
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.2.2019 klo 16.01—20.03
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle  arvonlisäverolain  12 a luvussa tarkoitettuihin erityisjärjestelmiin sovellettavien seuraamusmaksujen ja veronkantomenettelyn uudistamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 30/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
18.56
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä arvonlisäverolain muutosesitys on volyymiltaan laaja mutta sisällöltään varsin teknisluonteinen ja poliittisesti mielenkiinnoton.  
Tässä tehdään arvonlisäverolakiin muutoksia, joilla arvonlisäveron eritysjärjestelyihin sovellettavaa veronkantomenettelyä automatisoidaan ja yksinkertaistetaan suhteessa oma-aloitteisiin veroihin muutoin sovellettavien verotusmenettelyjen kanssa. Muutokset koskevat pääasiassa toisessa jäsenvaltiossa tunnistautuneen verovelvollisen Suomeen suoritettavaa veroa.  
Tämä liittyy Verohallinnon jo pitkään jatkuneeseen niin sanottuun Valmis-hankkeeseen, jolla pyritään parantamaan tuottavuutta. Tällä saavutetaan vuositasolla tämän hallituksen esityksen mukaan 5 miljoonan euron ja 100 henkilötyövuoden kustannussäästöt.  
Valiokunnan mietintö on yksimielinen. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 283/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.1.2021 15.25