Pöytäkirjan asiakohta
PTK
155
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.2.2019 klo 16.01—20.03
17
Lakialoite laiksi tuloverolain 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Timo
Harakka
sd
ym.
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
19.15
Jani
Mäkelä
ps
Arvoisa puhemies! Tämä lakialoite käsittelee tärkeää aihepiiriä kaivostoiminnan ehdoista maassamme. Kysymys on ajankohtainen luonnollisesti Talvivaaran varoittavan esimerkin vuoksi, mutta myös muut kaivoshankkeet tai sellaisten suunnitelmat ovat herättäneet huolta ympäristövaikutusten suhteen ympäri maata. Ja toisaalta kyse on myös siitä, miten kansallisomaisuuttamme eli maaperän mineraaleja on erityisesti ulkomaalaisten mahdollisuus hyödyntää ja millä tavalla niiden mineraalien hyödyntämistä tulisi verottaa. 
Itse sinänsä kannatan periaatetta, että ympäristöstä kannetaan vastuu kaivostoiminnan harjoittajien toimesta eikä kaadeta sitä vastuuta yhteiskunnalle ja että mineraaleista, jotka maastamme louhitaan, kannetaan verot ja että ne jäävät Suomeen. En osaa suoralta kädeltä sanoa, kuinka kattava keinovalikoima tässä esityksessä on näiden tavoitteiden tosiasialliseen toteuttamiseen, mutta toivon joka tapauksessa, että tällaiset lakimuutokset kaivoslain ja siihen liittyvien lakien tiukentamiseksi etenevät. 
19.16
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arvoisa herra puhemies! Olen valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Vähämäen kanssa allekirjoittanut tämän edustaja Harakan lakialoitteen ja totean, että tämä lakialoite ei suoranaisesti koske kaivosveroa siinä mielessä, mitä meillä on ehkä keskustelua asiasta käyty, vaan tällä varmistettaisiin se, että Suomi voi verottaa kaivosluvista ja muista luonnonvarojen hyödyntämiseen oikeuttavista luvista saatuja myyntivoittoja silloin, kun niiden omistaja on ulkomailla asuva henkilö tai ulkomainen yhteisö. Tällä hetkellä Suomi ei lainkaan verota kaivosoikeuksien myyntivoittoja, jos oikeudet on kirjattu ulkomaisen yhtiön nimiin. 
Nykytilanne antaa ulkomaalaisille malminetsintäyhtiöille huomattavan kilpailuedun verrattuna kotimaisiin toimijoihin. Erityisen ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että kaivosluvan malminetsintäyhtiöltä ostava kaivosyhtiö voi vähentää kaivosluvasta maksamansa hinnan kaivostoiminnasta kertyvistä verotettavista voitoista poistoina. Suomi ei siis voi verottaa voittoa, mutta niitä vastaavat poistot voidaan vähentää verotettavasta tulosta. Tämä antaa kansainvälisille konserneille mahdollisuuden aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tiedossa on, että eräät ulkomaiset kaivosyhtiöt ovat sijoittaneet suomalaisia kaivoslupia ulkomaisen tytäryhtiön nimiin ja järjestelleet niiden omistusta konsernin sisäisissä yritysjärjestelyissä verosuunnittelun yhteydessä. 
Tämä muutos tiivistäisi veropohjaa ja olisi linjassa kansainvälisen verotuksen yleisten periaatteiden kanssa, joiden mukaan luonnonvaroista ja muusta kiinteästä omaisuudesta kertyviä tuloja voidaan aina verottaa omaisuuden sijaintivaltiossa. Tämä johtuu siitä, että kaivostoiminta perustuu kansallisvarallisuudeksi luokiteltavien kaivosmineraalien hyödyntämiseen. 
Arvoisa puhemies! Tämä on hyvä aloite ja ansaitsee hyvän käsittelyn, mutta niin kuin edellisessäkin kohdassa totesin, niin tällä vaalikaudellahan tätä ei voida eteenpäin viedä, mutta uskon, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa, ehkä perussuomalaiset yhdessä sosiaalidemokraattien kanssa, tästä asiasta voidaan tehdä hallitusohjelmakirjaus, jolla hoidetaan tämä kansallisvarallisuuttamme koskeva asia myös käsittelyyn, niin että saadaan se Suomen etujen mukaiseen kuntoon. [Kari Kulmala: Ehdottomasti!] 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 8.4.2019 12.33