Pöytäkirjan asiakohta
PTK
172
2018 vp
Täysistunto
Torstai 7.3.2019 klo 16.02—20.58
9
Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  liikenne-  ja  potilasvahinkolautakunnasta  sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 45/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
20.19
Jari
Ronkainen
ps
Arvoisa herra puhemies! Vaikkakin nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on teknisluontoinen muutos, joka yhdistää liikenne- ja potilasvahinkolautakunnan, on tärkeätä, että tässä yhteydessä lakiin kirjataan sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuus. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen on keskeisessä osassa siinä, että mahdolliset esteellisyydet pystytään tunnistamaan ja kansalaisilla olisi ylipäätään luottamus lautakuntien ratkaisuihin. Sidonnaisuuksien ilmoittamisen velvoite on tälläkin hetkellä, mutta koska sitä ei ole kirjattu lakiin, on se jäänyt monelta tekemättä. Kun sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädetään lailla, on rikoksesta seurauksia. Valvonta on ja tulee olemaan jatkossakin tärkeässä osassa siinä, että sidonnaisuusilmoitukset tulevat ylipäätään tehdyiksi. 
Muutoksenhakulautakunnat ovat pieni palanen siinä isossa kokonaisuudessa, joka liittyy suomalaiseen vakuutuslääkärijärjestelmään. Olen itse miettinyt ja kyseenalaistanut muutoksenhakulautakuntien roolia ja tarpeellisuutta, sillä niiden lausunnot eivät tällä hetkellä millään muotoa sido vakuutusyhtiöiden ratkaisuja. Muutama viikko sitten sosiaali- ja terveysvaliokunta edellytti lausumassaan, että hallitus valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa ehdotuksen lainsäädännön muutoksista vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Samalla on ehdottoman tärkeää, että muutoksenhakulautakuntien rooli, mahdollinen kokoonpano ja sen päätöksien juridinen sitovuus otetaan vakavan tarkastelun alle. 
Liikenne- ja viestintävaliokunta kiinnittää erityisesti huomiota käsittelyaikoihin. Teknisestä muutoksesta johtuen käsittelyaikoihin ei saisi tulla viiveitä. Päinvastoin lainsäädännön muutosten ja toiminnan kehittämisen tulisi tähdätä sujuvuuden ja palveluiden parantamiseen pelkkien taloudellisten lähtökohtien sijasta, jotka nekin ovat tärkeitä. Valiokunta esittääkin lausumassaan, että eduskunta edellyttää seurantaa lainmuutoksen seurauksista ja että tarvittaessa hallitus ryhtyy toimenpiteisiin asioiden korjaamiseksi. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 299/2018 vp sisältyvien 1.—7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.10.2020 11.40