Pöytäkirjan asiakohta
PTK
21
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 16.6.2015 klo 14.04—17.16
8
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta (HE 217/2014 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. 
Keskustelu
15.42
Mats
Löfström
r
Värderade herr talman! Denna ändring av Ålands självstyrelselag lämnades vilande över riksdagsval efter att riksdagen i december förra året godkände innehållet i lagförslaget enligt betänkandet. 
Ändringen är av helt teknisk karaktär och syftar till att säkra att de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur kan skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag i stället för av kommunerna på Åland. 
Enligt självstyrelselagen hör hälso- och sjukvården samt veterinärväsendet, med några undantag, till landskapets lagstiftnings- och förvaltningsbehörighet. I dag har man överfört uppgifter inom detta område från de åländska kommunerna till landskapsmyndigheter. Men så som den aktuella bestämmelsen är konstruerad i dag saknar landskapsmyndigheterna behörighet att lagstifta om och sköta uppgifter inom smittskyddet som enligt rikslagstiftningen ska skötas av kommunerna. 
Arvoisa herra puhemies! Koska näistä tehtävistä eivät enää huolehdi Ahvenanmaan kunnat, joita on 16, vaan maakunta, on siis kyse tarkoituksenmukaisesta itsehallintolain muutoksesta sen varmistamiseksi, että maakunnan hallitus tai muu viranomainen voi hoitaa ne. 
Förslaget har inga ekonomiska eller administrativa konsekvenser. Då ändringar i självstyrelselagen ska behandlas enligt grundlagsordning ska det nu remitteras för en andra utskottsbehandling. Med tanke på det kommande lagtingsvalet på Åland i höst hoppas vi på en snabb behandling i grundlagsutskottet, så att förslaget ännu kan godkännas slutligt före plenumuppehållet. — Tack, herr talman. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 29.2.2016 13.08