Viimeksi julkaistu 1.7.2022 17.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 44/2022 vp Täysistunto Tiistai 26.4.2022 klo 13.59—17.39

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja.  

Avaan keskustelun, ja esittelypuheenvuoro, ministeri Lintilä, olkaa hyvä. 

Keskustelu
15.54 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa herra puhemies! Tänään käsiteltävänä olevalla hallituksen esityksellä toimeenpannaan komission tarkkailuasetuksen muutos. Ehdotetun lain mukaan vuoden 2022 aikana päästökaupassa ei edellytettäisi kestävyyskriteerien osoittamista bionesteiden ja biomassapolttoaineiden nollapäästöisyyden ehtona. Esityksen tavoitteena on toiminnanharjoittajien yhdenmukaisen kohtelun ja sääntelyn varmistaminen EU:n laajuisessa päästökauppajärjestelmässä. 

Ehdotettu muutos ei vaikuta toiminnanharjoittajan velvollisuuteen osoittaa kestävyyskriteerit muun lainsäädännön perusteella, ja näin ollen esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Käytännössä kestävyyskriteerien voimaantulon siirto koskisi kansallisesti päästökaupan piiriin otettuja niin sanottuja opt-in-laitoksia, jotka eivät ole kestävyyslain piirissä. Näiden laitosten osalta velvollisuus kestävyyskriteerien osoittamiseksi siirtyisi vuodelle 2023. 

Ehdotetun muutoksen olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. 

Arvoisa puhemies! Tiedän, että talousvaliokunta on erittäin kiireellisesti työllistetty, mutta toivon, että nämä molemmat tänään käsittelyssä olleet hallituksen esitykset voitaisiin juoksuttaa verrattain nopeasti sieltä läpi. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.