Viimeksi julkaistu 5.8.2022 13.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 64/2022 vp Täysistunto Tiistai 31.5.2022 klo 14.00—18.23

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 44/2022 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 10/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 10/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Valiokunnan puheenjohtaja, edustaja Grahn-Laasonen, olkaa hyvä.  

Keskustelu
15.50 
Sanni Grahn-Laasonen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kiitos, arvoisa puhemies! Talousvaliokunta on käsitellyt hallituksen esityksen 44/2022, ja esittelen lyhyesti tämän mietinnön. 

Esityksessä ehdotetaan väliaikaista muutosta päästökauppalakiin vuoden 2022 eli tämän vuoden osalta. Ehdotuksen taustalla ovat sekä komission että jäsenvaltioiden haasteet kestävyyssääntelyn täytäntöönpanossa. Komission 9.3. julkaistulla täytäntöönpanoasetuksella tarkkailuasetuksen muuttamisesta on mahdollistettu se, että jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta vuoden 2022 kestävyyskriteerejä päästökaupassa biomassapolttoaineiden ja bionesteiden nollapäästöisyyden ehtona. 

Talousvaliokunnan saaman selvityksen perusteella yritykset eivät ole voineet saada viranomaisen hyväksyntää kestävyyskriteerijärjestelmilleen erityisesti komission ohjeistuksen viivästymisen vuoksi. Tilanteessa, jossa järjestelmän toimeenpano on kesken, toiminnanharjoittajilla ei ole mahdollisuutta saada riittävää varmuutta siitä, täyttävätkö niiden kestävyysjärjestelmät lain asettamat vaatimukset ja käytetyn biomassan nollapäästöisyyden. Talousvaliokunta korostaa laajemminkin päästökauppajärjestelmän ennustettavuuden ja ajantasaisen tiedonsaannin merkitystä oikeusvarmuuden ja investointien turvaamisen kannalta. 

Talousvaliokunnan saamien alustavien tietojen perusteella suurin osa EU:n jäsenvaltioista ei ole edellyttämässä kestävyyden osoittamista päästökaupassa polttoon käytettävien biopolttoaineiden, biomassapolttoaineiden ja bionesteiden osalta tänä vuonna. Ehdotettu poikkeusmahdollisuuden hyödyntäminen edistäisi siten myös alan toimijoiden yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisten kilpailuedellytysten toteutumista. 

Nyt ehdotetulla väliaikaisella poikkeuksella ei ole arvioitu olevan merkittäviä ympäristövaikutuksia. 

Talousvaliokunnan päätösehdotus yksimielisesti on, että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen 44/2022 sisältyvän lakiehdotuksen. 

Arvoisa puhemies! Tämä melko tekninen lakiesitys, ja mietintö siitä on nyt esitelty. — Kiitos. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 44/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.