Viimeksi julkaistu 7.6.2022 17.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 69/2022 vp Täysistunto Tiistai 7.6.2022 klo 14.03

8. Hallituksen esitys eduskunnalle työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevien kuntien työttömyysturvaan liittyviä tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

Hallituksen esitysHE 61/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 6/2022 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 6/2022 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Avaan yleiskeskustelun. Edustaja Kiviranta, olkaa hyvä. 

Keskustelu
16.13 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Esityksen tavoitteena on vahvistaa kuntien roolia työttömyysturva-asioissa ja nopeuttaa ja sujuvoittaa kokeilualueen kunnan asiakkaana olevan henkilön työttömyysturva-asioiden käsittelyä. Muutokset eivät vaikuta työttömyysetuuden saamisen edellytyksiin eivätkä muutoinkaan työnhakijoiden oikeuksiin tai velvollisuuksiin. Avainasemassa on joustavuus ja se, että kunnille annetaan aiempaa enemmän vapautta järjestää työttömyyspalvelut. Tämä tietysti tarkoittaa myös lisää vastuuta. Joustamattomuutta on kunnissa arvosteltu, ja tämän jälkeen joustavuus sekä toivottavasti myös tehokkuus lisääntyvät. Jonkin verran on kannettu huolta resurssien riittävyydestä. 

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta toteaa mietinnössään, että nyt käsittelyssä olevassa esityksessä ehdotetut muutokset eivät aiheuta kuntien lisäresursointitarvetta, mutta katsoo, että resurssien tarkoituksenmukaista jakautumista kokeilukuntien ja TE-toimistojen välillä on aiemmin tehtyjen lainsäädäntömuutosten sekä työllisyydessä tapahtuneiden muutosten vuoksi syytä tarkastella huolellisesti ja ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2022 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.