Viimeksi julkaistu 18.8.2021 11.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2021 vp Täysistunto Torstai 10.6.2021 klo 16.00—19.43

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 92/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 6/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. — Yleiskeskustelu, edustaja Risikko. 

Keskustelu
19.22 
Paula Risikko kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Arvoisa puhemies! Sama juttu: näitä niin sanottuja koronalakeja tässä vieläkin nyt jatketaan, ja nyt on kysymys ammatillisesta koulutuksesta. Tuossa äskeisessä esityksessä oli kysymys korkeakouluista kaiken kaikkiaan, sekä tiede- että ammattikorkeakoulusta. 

No tässä lakiesityksessä ehdotetaan, että ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä edelleen muutetaan ja sitä jatketaan 31.7.22 saakka.  

”Koronapandemian takia ammatillisen koulutuksen toteuttaminen poikkeaa edelleen normaalitilasta. Väliaikaisella, heinäkuun alussa vuonna 2020 voimaan tulleella lakimuutoksella on koronatilanteeseen liittyvien syiden vuoksi väljennetty säännöksiä ammattitaidon ja osaamisen osoittamisen eli näyttöjen toteuttamistavoista sekä osaamisen arvioinnista. Poikkeussäännösten nojalla näytöt voidaan aitojen työtilanteiden ja työprosessien sijaan toteuttaa suorittamalla muita käytännön tehtäviä, jotka mahdollisimman hyvin vastaavat aitoja työtilanteita ja työprosesseja. 

Poikkeussäännöksen voimassaolon jatkamisella varaudutaan mahdolliseen tarpeeseen joustaa näyttöjen suorittamisen tapaa koskevan pääsäännön vaatimuksista, jos se koronatilanteen takia on välttämätöntä myös 1.8.2021 alkavana lukuvuonna. Edellytyksiä näyttöjen poikkeukselliselle järjestämiselle ei esitetä muutettavaksi. 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.” 

Tämä oli täysin yksimielinen mietintö, ja jatkamme näitä. Mutta kiinnitämme huomiota tietysti siihen, että tämä on raskas aika opiskelijoille, tämä on raskas aika opettajille, ja sitten siihen, että työelämän edustajien pitää olla varmoja siitä, että osaamista on, jos tutkinto annetaan. Luotan siihen, että tästä huolehditaan, ja tästä me keskustelimme myös valiokunnassa. Mutta muuttamattomana tässä vaiheessa. — Kiitos. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Eloranta. 

19.24 
Eeva-Johanna Eloranta sd :

Kiitos, puheenjohtaja! Tässä valiokunnan varapuheenjohtajana säestän tuota meidän puheenjohtajaa. 

Tämä ammatillisen koulutuksen koronajatko on siis jatkoa sille, joka tuli alun perin viime vuoden heinäkuussa voimaan, ja nyt sitä ollaan tosiaan jatkamassa uudestaan. Se koskee näyttötilanteita, elikkä näytöt aidoissa työtilanteissa ovat tosiaan olleet vaikeita, ja nyt tässä mahdollistetaan se, että näitä näyttöjä voidaan toteuttaa myöskin muilla tavoilla ja muilla käytännön tehtävillä mutta kuitenkin niin, että ne vastaisivat aitoja työtilanteita ja työprosesseja.  

Tosiaan tämän lain tarkoitus on mahdollistaa se, että opinnot, tutkinnon osien ja tutkintojen suorittaminen edistyvät siitä riippumatta, että koronavirusepidemia aiheuttaa poikkeusolosuhteita. Jos tämmöistä lakia ei olisi, niin opiskelijan valmistuminen voisi sitten pitkittyä ja pitkittyä, ja on tietenkin äärimmäisen tärkeätä, että meidän nuoret valmistuvat sieltä kouluista. Just ammatillisella puolella tämä on hyvinkin hankala tilanne. Monilla muilla aloilla voi suorittaa asioita etänä, mutta ammatillisella puolella se on hankalaa, koska on kysymys käytännön ammateista. 

On tärkeätä muistaa, että tätäkin pitää pitää käytössä vain niin kauan kun on ehdottomasti tarpeen eikä yhtään pidempään ja näitä poikkeusjärjestelyitä tulee jatkaa vain, mikäli se ei ole muuten mahdollista 

Tosiaan vielä lopuksi: valiokunnassa haluttiin painottaa sitä, että tutkinnon suorittamisessa varmistetaan osaamisen laatu ja työelämävastaavuus, elikkä työelämän pitää voida luottaa siihen, että ammattitaito on arvioitu ja todennettu kunnolla, ja että myöskin jatko-opintokelpoisuudesta voidaan pitää kiinni. Myöskin poikkeusjärjestelyjen toimivuutta on syytä seurata. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 92/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.