Viimeksi julkaistu 18.8.2021 11.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 74/2021 vp Täysistunto Torstai 10.6.2021 klo 16.00—19.43

17.  Lakialoite laiksi varhaiskasvatuslain 43 §:n ja yliopistolain muuttamisesta

LakialoiteLA 77/2020 vpMatias Marttinen kok ym. 
Lähetekeskustelu
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. 

Lähetekeskusteluun varataan enintään 30 minuuttia. Asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja. — Keskustelu, edustaja Marttinen. 

Keskustelu
19.34 
Matias Marttinen kok 
(esittelypuheenvuoro)
:

Kunnioitettu puhemies! Suomi on tunnettu laadukkaasta opettajankoulutuksestaan. Yksi tärkeä tekijä oppimistulostemme taustalla ovat korkeasti koulutetut opettajamme. Opettajankoulutuksemme erottaa muista maista käytössämme oleva harjoittelukoulujärjestelmä. Järjestelmässä opettajaopiskelijat saavat mahdollisuuden opetusharjoitteluun erityisissä harjoittelukouluissa, jotka toimivat opettajankoulutuksesta vastaavan yliopiston yhteydessä. Harjoittelukouluissa tutkitaan ja kehitetään tulevaisuuden oppimismuotoja ja -taitoja. Tämä mahdollistaa opettajaopiskelijoille laadukkaan ohjauksen opettajan työhön. 

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta puuttuu vastaava harjoittelukoulujärjestelmä. Alan opiskelijat harjoittelevat nyt eri päiväkodeissa, joissa ohjaus saattaa vaihdella merkittävästikin. Viimeisimpään tietoon ja tutkimukseen perustuvan varhaiskasvatuksen opetuksen roolia pitää vahvistaa. Harjoittelukouluja vastaava järjestelmä pitää ulottaa myös varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen. 

Suomen ensimmäinen harjoittelupäiväkoti eli Pikkunorssi avattiin Raumalle tämän vuoden alussa. 105-paikkaisessa päiväkodissa on tilat viidelle varhaiskasvatusryhmälle ja esiopetusryhmälle. Rauman pikkunorssi toimii opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä. Se tarjoaa alan opiskelijoille harjoittelupaikan ammattilaisten ohjauksessa. Tarjottava varhaiskasvatus perustuu alan tuoreimpaan tutkimukseen. Pikkunorssin perustamisen hidasteena on ollut kuitenkin raskas byrokratia. Nykyisen lain mukaan yliopisto ei voi tuottaa varhaiskasvatusta suoraan itse, vaan sen täytyy perustaa toimintaa varten erillinen yhtiö. Pikkunorssin tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu vaan uusimpaan tutkimustietoon pohjautuvan varhaiskasvatuksen tuottaminen. 

Näin ollen, arvoisa puhemies, lainsäädäntö on jäänyt kehityksestä jälkeen. Se ei tunnista näitä harjoittelupäiväkoteja ja niiden erityistä asemaa. Laki on tuonut tarpeetonta byrokratiaa, joka on myös hidastanut Rauman pikkunorssin toimintaa. Tämä ei voi olla mitenkään tarkoituksellista. Harjoittelupäiväkoti toimii samalla periaatteella kuin yliopistojen harjoittelukoulut. Harjoittelukoulussa eli normaalikoulussa kuitenkaan ei ole vaatimusta yhtiöittämisestä, eikä ole näin tarkoituksenmukaista, että näitä kohdellaan eri tavoin palveluiden tuottajina.  

Näin ollen esitän, rouva puhemies, että lainsäädäntöä pitää muuttaa. Jättämässäni lakialoitteessa poistetaan velvoite yhtiöittää harjoittelupäiväkodin toiminta ja tunnustetaan sen lakisääteinen asema harjoittelukouluja vastaavalla tavalla. 

Toisena muutoksena esitän, että yliopistolakiin kirjataan harjoittelupäiväkoteja koskeva erillinen pykälä, jotta niiden tärkeä asema tunnistetaan jatkossa myös lainsäädännön tasolla. Tavoitteena on, että harjoittelupäiväkotien asema vahvistuu valtakunnallisesti ja Raumalta liikkeelle lähtevä työ pystytään tulevaisuudessa laajentamaan kaikkialle Suomeen. 

Hyvät kollegat, varhaiskasvatuksen merkitys opintopolun alkutaipaleella on alati kasvava. Tähän pitää panostaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Harjoittelupäiväkotien laaja käyttöönotto mahdollistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen kehityksen. Pieni maa menestyy vain korkealla osaamisella. Sen pohja luodaan laadukkaalla varhaisten vuosien opetuksella, ja tälle meidän päättäjien tulee luoda parhaat mahdolliset olosuhteet. Toivon tosiaan, että nämä muutokset viedään tulevina vuosina eteenpäin, jotta Raumalla hyvin liikkeelle lähtenyt työ saa vahvemman jalansijan ja jotta myös tämä Pikkunorssi-päiväkodin toiminta kehittyy entisestään tulevaisuudessa. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.